Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2002–2006

Om publikationen

Löpnummer: 2003:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-121-8

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning innebär att vi tar tempen på miljötillståndet i länet. Den ska alltså ge svar på frågan om hur det står till i miljön och hur miljön förändrar sig. Vi övervakar många olika delar av länets miljö; halter och nedfallet av föroreningar i luften, radon och buller i stadsmiljön, vattenkemi i grundvatten, vattendrag och sjöar, fiskbestånd i grunda havsområden, kustfåglar, växter i ängsmarker, fladdermöss och mycket mer.

Programmet för 2002-2006 beskriver den regionala miljöövervakning som bedrivs i länet, både den som finansieras med statliga medel och den som finansieras på andra sätt. Det tar också upp miljöövervakning som eventuellt kommer att genomförs under program­perioden, men där det idag saknas finansiering eller där övervakningen genomförs av andra parter.

Kontakt