Besökare i naturreservat – metodstudie och resultat av en enkätundersökning i Stockholms län 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2003:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-095-5

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 150

Publikationstyp: Rapport

Stockholms län rymmer en mångfald av naturtyper, från odlingslandskap och ädellövskogar till naturskogar och ytterskärgård. Denna natur hyser många sällsynta och skyddsvärda arter vilka kräver att områden skyddas som naturreservat eller nationalparker.

Naturen har också stor betydelse för invånarnas rekreation och friluftsliv, särskilt i en region med så stor folkmängd som Stockholms län. Därför är de cirka 200 naturreservaten i länet en viktig resurs för människors möjlighet att vistas i naturen på sin fritid.

I denna rapport presenteras olika metoder för hur länsstyrelser, kommuner och andra förvaltare av naturreservat och naturområden kan skaffa sig ökad kunskap om hur naturen utnyttjas av besökarna.

Sammanställningen bygger på såväl nationella som internationella erfarenheter.

Kontakt