Beräkning av kväve-och fosforbelastning på Svealands kustvatten 1997

Om publikationen

Löpnummer: 2003:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-108-0

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

I december 1997 fick länsstyrelser med skärgårds­områden i uppdrag av Regeringen att utarbeta samlade program för skärgårdens miljö- och hushållningsfrågor. I uppdraget ingick bland annat att redovisa ”De lokala kväveutsläppens betydelse för övergödningen av kustområdena”.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala och Södermanlands län gjort beräkningar av transporten av närsalter till de tre länens skärgårdsområden med hjälp av markanvändningsdata, uppgifter från olika punktkällor samt den vatten­emissionsdatabas som finns i Stockholm. Dessutom har tillståndsklassningar enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet gjorts för havsområden för vilka data funnits tillgängliga.

Kontakt