Områden av riksintresse – naturvård och friluftsliv

Om publikationen

Löpnummer: 2001:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-027-0

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 301

Publikationstyp: Rapport

Riksintressen är viktiga instrument för att göra avvägningar och prioriteringar i markanvändningsfrågor, inte minst i den kommunala översiktsplaneringen. Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarandevärden och exploateringsintressen.

En riksomfattande översyn av naturvårdens riksintressen genomfördes mellan 1996 och 2000. Syftet med översynen var främst att ta tillvara kunskap från de nationella ”Våtmarksinventeringen” och ”Ängs- och hagmarksinventeringen”, men även annan ny kunskap har beaktats.

I Stockholms län har samarbete skett mellan Länsstyrelsen och bland annat länets kommuner för att ta fram underlag för Naturvårdsverkets beslut. Efter att översynen genomförts tog Naturvårdsverket den 7:e februari 2000 beslut om vilka områden som bedöms vara av riksintresse för naturvård i landet. Beslutet ersätter motsvarande från 1988.

Kontakt