Mälarfisk – innehåll av metaller och stabila organiska ämnen 2001

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Denna undersökning av fisk från Mälaren har genomförts på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund med bistånd från Fiskeriverket och berörda länsstyrelser.

Gädda, gös och abborre har infångats från olika delar av Mälaren genom yrkesfiskares försorg. Koncentrationen av ett antal metaller och stabila organiska ämnen har bestämts i fiskens muskel- och levervävnad. Tyngdpunkten har lagts på analyser av kvicksilver och polyklorerade bifenyler, PCB.

Kontakt