Inventering av vattenväxter – kalkade sjöar och okalkade sjöar

Om publikationen

Löpnummer: 2001:3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-015-7

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har under en längre tid övervakat bottenfauna och vattenkemi i ett antal kalkade sjöar och sura referenssjöar.

Den här undersökningen beskriver vattenvegetationens utbredning i tio av Länsstyrelsens övervakningssjöar. Av dessa tio är fem kalkade, fyra sura och en är en neutral referenssjö. Sjöarnas vegetation har systematiskt inventerats och kvantifierats på vattenväxter via taxeringslinjer. Taxeringslinjerna har sedan använts för att bygga upp vegetationskartor. Arbetet syftar till att på ett uppföljningsbart och objektivt sätt inventera och beskriva sjöarnas vegetation och morfometri.

Kontakt