Masshantering i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2000:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport belyser frågor kring masshantering i Stockholms län såsom nuvarande produktionsmönster,
samhällets behov av material idag och i framtiden och möjligheter att använda alternativa material som ersättning för naturmaterial. Vidare redovisas mål och riktlinjer samt aktuell lagstiftning på området. I en analys av försörjningssituationen inom olika delar av länet redovisas bland annat nuvarande produktion av grus- och bergmaterial samt platser för mellanlagring och deponi av berg- och schaktmassor. En uppskattning av kvarvarande tillgångar av grus- och bergmaterial har gjorts samt även en bedömning av vilka platser för masshantering som har förutsättningar att finnas kvar år 2015.

Kontakt