Karakterisering av skogsprovytor i AB-, D- och U-län - bedömning av dess lämplighet för regional miljöövervakning

Om publikationen

Löpnummer: 2000:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2000:18 Karakterisering av skogsprototyper

I föreliggande arbete presenteras resultatet från den karakterisering av skogsprovytor i AB-, D- och U-län, som på uppdrag av Länsstyrelserna, utfördes sommaren 1998 av Instutitionen för skoglig marklära, SLU.

De provytor som karakteriseringen har omfattat ingår i den regionala övervakningen av miljötillståndet i skog. Målsättningen med föreliggande arbete har varit att få en uppfattning om hur väl de undersökta ytorna representerar länens skogmark samt att bedöma ytornas allmänna lämplighet för miljöövervakning.

Kontakt