Resultat från inventeringen av 269 av länets sjöar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1999-15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar resultatet från 1995 års riks-och länsinventering av sjöar pch vattendrag i Stockholms län. Inventeringen genomförs vart femte år och utvärderas regionalt av länsstyrelsen, som har ansvaret för länets regionala miljöövervakning. Den regionala förtätningen av riksinventeringen, länsinventeringen, har till syfte att ge en högre upplösning i länet än vad den nationella undersökningen kan ge.

Syftet med inventeringarna är att beskriva geografiska och tidsmässiga variationer i sjöar och vattendrag när det gäller försurningsläge, näringstillstånd, spårmetaller och delar av den biologiska mångfalden.

Kontakt