Kagghamraån - resultat av 1990, 1991 och 1992 års vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1994-5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 141

Publikationstyp: Rapport

Kagghamraån är klassat som ett riksintresse med avseende på havsöringen och geologin. Vattenkvaliteten i Kagghamraån är, i likhet med i stort sett alla vattendrag i Stockholm län, i hög grad påverkad av mänsklig aktivitet i form av utsläpp via reningsverk och enskilda VA-anläggningar, dagvattenutsläpp samt jordbruksaktiviteter.

Undersökningarna utförda 1990-92 redovisas i föreliggande rapport med jämförelser till åren 1988-89.

Kontakt