Husbyån, Länneråkersbäcken och Kvarnbrobäcken - vattenkvalitet och närsalttransporter

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1993-2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1993

Sidantal: 124

Publikationstyp: Rapport

Undersökningar utförda i vattendrag i Stockholms län de senaste åren har visat på att många vattendrag är så förorenade att renvattenkrävande bottenlevande djur inte varaktigt kan överleva där.

För att få kunskap om det aktuella tillståndet i Husbyån och för att få en klar bild av närsaltsbelastningen på området i sin helhet har Länsstyrelsens miljövårdsenhet i samarbete med Miljökontoret i Haninge utfört en vattenkemisk undersökning av Husbyån, Länneråkersbäcken och Kvarnbrobäcken.

Kontakt