Åkerströmmen - vattenkvalitet och närsalttransporter i ån

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1993-10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1993

Sidantal: 109

Publikationstyp: Rapport

Åkerströmmen är Stockholms läns tredje största vattendrag.Resultatet av rapporten visar att närsalthalterna är höga i större delen av Åkerströmmens vattensystem.

Huvudorsakerna till de höga fosforhalterna är de utsläpp som sker från enskilda avloppsanläggningar samt förluster från jordbruksmark.

Huvudkällan till de höga kvävehalterna i vattendraget är förlusterna från jordbruksmark inklusive jordbrukets punktkällor.

Kontakt