Försurning och förorening i Husbyån och Lännåkersbäcken

Om publikationen

Löpnummer: Rapport nr 9 -1990

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1980

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Husbyån och Lännåkersbäcken mynnar i Blistafjärden respektive Lännåkersfjärden. Systemen avvattnar ett stort område och liknar till vissa delar ett stort dike som går genom jordbrukslandskapet. Målet med arbetet är att genom studier av bottenfaunan få en bild av hur påverkad Husbyån och Lännåkersbäcken är av utifrån tillförda föroreningar.

Undersökningen visar att grava försurnings- och/eller föroreningsskador inte förekommer i något av systemen, men de är mer förorenade än genomsnittet av svenska vattendrag. Husbyån är mindre försurningsskadad än snittet av landets rinnande vatten. Den har goda förutsättningar för havsöringsreproduktion och dessa borde kunna förbättras.

Kontakt