Föroreningssituationen Kagghamraån

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1989-3
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1980
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten har utarbetats på uppdrag av Botkyrka kommun. Rapporten utgör ett led i kommunens arbete att utöka kunskapen om Kagghamraån i syfte att förbättra havsöringens möjligheter att reproducera sig där.

Syftet med rapporten är att via olika djurs känslighet för föroreningar och försurning beskriva förorenings-och försurningssituationen i vattendragen, samt att på basis av erhållna resultat upprätta en miljööversikt och ge förslag på vattenmiljö-och vattenkvalitetsförbättrande åtgärder. Resultatet visar att Kagghamraåssystemet är ur vattenkvalitetssynpunkt synnerligen heterogent.

Kontakt