Föroreningssituationen i några vattendrag i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1989-3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1980

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver försurnings- och föroreningssituationen i 26 havsöringsförande vattendrag inom länet samt ger en översiktlig bild av förutsättningarna för fågel och fisk att livnära sig där.

Vi ger förslag på åtgärder som leder till att vattenmiljöerna förbättras. Vi berättar också om de förorenade vattendragens förutsättningar att återhämta sig efter vattenkvalitetshöjande åtgärder.

Kontakt