Björnö-halvön - Naturinventering och vegetationskartering

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1979

Sidantal: 105

Publikationstyp: Rapport

Obs utgiven 1979
Björnhalvön är belägen på sydöstra Ingarö i Värmdö kommun. Området är mycket attraktivt för bad och friuftsliv och har upptagits som riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Inventering har utförts för att dokumentera områdets biologiska status som tidigare inte varit känd. Arbetet har omfattat vegetationskartering, översiktlig botanisk-zoologisk inventering och strandinventering.

Kontakt