Geologiskt intressanta objekt i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1975

Sidantal: 137

Publikationstyp: Rapport

Obs - utgiven 1976
Denna rapport handlar om inventeringen av kvartärgeologiskt och berggrundsgeologiskt intressanta objekt och lokaler. Primärmaterialet till denna inventering har systematiserats i formgrupper och sammanställts till en enkät. Enkätbesvararna ombads att skyddsklassa objekten efter de värderingsgrunder som har utarbetats i samband med inventeringen.

Kontakt