Diarium och allmänna handlingar

Här får du information om hur du söker på ett ärende i vårt diarium och vad som gäller för allmänna handlingar.

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut.

Vill du söka på ett ärende?

I webbdiariet kan du söka fram ärenden och se vad det är för typ av handlingar som kommit in eller som har upprättats av myndigheten. Du kan även se vilka beslut som har fattats i ärendet. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen.

I vårt diarium ser du ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011. Vi registrerar dagligen nya ärenden. Ett ärende som är beslutat eller avslutat finns tillgängligt i webbdiariet i sex månader.

Vi har inget Mina sidor på webbplatsen där du kan logga in och kolla status på ditt ärende.

Hur lång tid tar mitt ärende?

Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Det här påverkar hur lång tid ärendet tar:

 • Saknar vi underlag i ditt ärende måste vi be dig komplettera och då tar det längre tid. Du kan snabba på ditt ärende genom att från början skicka in allt underlag vi behöver för att kunna fatta beslut.
 • Ibland måste vi vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor som är berörda av ditt ärende.

Behöver du komplettera ett ärende?

Med vår e-tjänst kan du enkelt och effektivt lämna in kompletteringar och yttranden till oss.

Allmänna handlingar

En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar.

Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss.

När får jag inte ta del av en handling?

 • när handlingen inte är allmän
 • när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda.

Vad innebär sekretess?

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten.

Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Då gör vi en bedömning av din förfrågan. Vi följer de lagar som finns när vi avgör vad som omfattas av sekretess eller inte. Om du får beskedet att du inte får ta del av uppgifterna i handlingen på grund av sekretess får du också information om hur du kan överklaga.

Du kan få läsa de offentliga delarna i handlingen om du vill. I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna.

Avgifter

Avgifterna baseras på 4 § avgiftsförordningen för utlämnande av allmänna handlingar. 

Handlingar som lämnas ut på Länsstyrelsen eller skickas med brev.
Papperskopior kostar 50 kronor från och med den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer.

Handlingar som skickas med e-post
Inskanning kostar 50 kronor från och med den tionde sidan, därefter 2 kronor per sida.

CD, DVD eller USB-minne som lämnas ut eller skickas med brev
Inskanning och överföring till digitalt medium kostar 50 kronor från och med tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. CD/DVD/USB kostar 10 kronor. Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer vid utskick med brev.

Avskrift av handling och utskrift av ljudupptagning
125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Omfattande beställningar som kräver en arbetsinsats utöver det vanliga
Avgiften tas ut för nedlagd arbetstid: 80 kronor per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte minuten. Det innebär att den första timmen kostar 400 kronor därefter 480 kronor per timme.

Beställ kopia av handling

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt om handlingen du söker.


Kontaktperson:

Lämna tomt om du vill vara anonym
Jag har tagit del av informationen om kostnader för kopior * (obligatorisk)
Jag har tagit del av informationen om kostnader för kopior


Hur tar jag del av en allmän handling?

För att läsa en allmän handling eller få en kopia kan du:

 • skicka en skriven förfrågan
 • ringa
 • kontakta den ansvariga handläggaren
 • besöka oss.

Får jag ta med handlingarna hem?

Du får inte ta med dig originalhandlingar hem.

Du kan ta del av handlingar genom att:

 • läsa dem i Länsstyrelsens lokaler
 • skriva av dem eller fotografera dem med exempelvis mobilkamera
 • be om att få en kopia på handlingen hemskickad, mot en eventuell kostnad för kopiorna.
 • be om att få handlingen kopierad på plats, mot en eventuell kostnad för kopiorna.

Hur fort kan jag få handlingarna?

En allmän handling ska lämnas ut så fort det går. Det kan ibland ta längre tid om vi måste avgöra om uppgifterna i en handling är sekretessbelagda eller inte.

Kan jag få handlingar via e-post?

Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post men vi ger ofta den servicen i enlighet med vår serviceskyldighet.

Dataskyddsförordningen kan göra att vi inte får lämna ut handlingar elektroniskt.

Du får vara anonym

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna.

När en handling innehåller eller uppgifter som omfattas av sekretess, kan vi behöva veta vem som begär ut handlingen för att kunna göra en sekretessprövning. Det gäller också om handlingen innehåller personuppgifter eller ska lämnas ut elektroniskt.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, helt eller delvis, får du information om hur du kan få ett skriftligt beslut som kan överklagas till kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla det till Justitieombudsmannen.

Din kontakt med oss kan bli en allmän handling

Även informationen om din egen kontakt med Länsstyrelsen kan komma att bli en allmän handling som kan läsas av andra.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig att hitta rätt i diariet eller ta del av en allmän handling.

Kontakt

Enheten för diarium och arkiv