Vidga normen

Vidga Normen är ett tvärsektoriellt initiativ som arbetar just för att vidga normen för vem som ses som kompetent. Vidga Normen tar avstamp i afrofobirapporten och det faktum att afrosvenskar är en grupp med betydligt lägre avkastning på akademisk utbildning än majoritetssvenskar.

Vi är ett nätverk av organisationer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad, primärt för gruppen afrosvenskar med akademisk utbildning.

När hänsyn tagits till språkkunskap och utbildningsnivå framkommer att strukturell diskriminering drabbar denna grupp starkt på arbetsmarknaden.

Vi vill med Vidga Normen ändra normer och främja en hållbar arbetsmarknad. Syftet med samarbetet är att vidga normen bland arbetsgivare kring vilka personer som anses anställningsbara genom att synliggöra afrosvenskars kompetens på ledande positioner.

Stockholmsregionen

Afrosvenskar är starkt koncentrerade till Stockholmsregionen. Uppskattningsvis utgör länets befolkning av 7 procent afrosvenskar. Kommuner med en hög andel personer födda i Afrika är

 • Botkyrka
 • Sundbyberg
 • Stockholm
 • Huddinge
 • Sigtuna
 • Järfälla
 • Solna.

FN har utsett 2015–2024 till ett årtionde med särskilt fokus på personer med afrikansk bakgrund, då de är mycket utsatta globalt, och särskilt i västvärlden.

Påpekanden från FN

FN:s arbetsgrupp av experter på människor av afrikansk härkomst har påpekat ett antal brister i Sveriges efterlevnad av skyddet av de mänskliga rättigheterna för afrosvenskar, och att det finns en djup strukturell diskriminering av afrosvenskar. Arbetsgruppen har rekommenderat regeringen att vidta ytterligare åtgärder, däribland att ge ett officiellt erkännande av afrosvenskar som en utsatt grupp, som gjorts med romer, samer, judar och finnländare. Arbetsgruppen har vidare rekommenderat att regeringen finansierar institutioner som ägnar sig åt att skydda afrosvenskar från rasdiskriminering.

FN:s arbetsgrupp understryker behovet av att fokusera på skillnader i tillgången till bostäder, hälsa, utbildning, sysselsättning hos människor av afrikansk härkomst. De rekommenderar att sambandet mellan diskriminering, fattigdom och social utslagning åtgärdas.

Fakta från Afrofobirapporten

 • Afrosvenskar har  lägst utbildningsavkastning – andelen överkvalificerade bland män födda i
  Afrika är tre gånger högre än bland inrikes födda, bland de med  eftergymnasial utbildning.
 • Afrosvenskar är  den grupp som är mest utsatta för hatbrott – andel afrosvenskar utsatta för hatbrott är tre gånger högre än övriga grupper.
 • Afrosvenskar är överrepresenterade inom statistik för ekonomisk utsatthet. Socialstyrelsen
  rapporterar att 19,9 procent av invånare födda i Sub-Sahara var fattiga jämfört med 3,7 procent bland inrikesfödda.
 • Andelen trångbodda var fyra gånger så stor bland invånare födda i Afrika än bland inrikes födda.
 • Andelen som känner ängslan och oro bland personer födda i Afrika är 18 procent jämfört med 3 procent bland de inrikes födda.
Vidga normen logotyp

Kontakt