Preventionspaketet

Preventionspaketet är ett samordnat stöd i det förebyggande arbetet. Det spänner över flera områden såsom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), våld i nära relationer, föräldraskapsstöd, integration och brottsförebyggande.

Syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att det främjande och förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas, och att insatserna särskilt kommer de som behöver det mest till del. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdhet.

Preventionspaketet består av flera delar.

BAS-paket

  • Återkommande seminarieserie för kommunal personal och civilsamhällesaktörer för att fördjupa och sprida kunskap om prevention (förutsättningar, kompetens och insatser).
  • Erbjuda plattformar för erfarenhetsspridning och kunskapsförmedling mellan olika kommuner och aktörer om såväl insatser/metoder som förutsättningar.
  • Kommunbesök för att förankra och stödja preventionsarbete lokalt.
  • Chefsstöd för att öka kunskap och ge det förebyggande arbetet en högre politisk prioritet.
  • Erbjuda kanaler till forskare inom olika preventionsfält.
  • Extern samverkan. Samverkan med andra myndigheter som arbetar med förebyggande insatser. Sammanställa stöd som andra aktörer ger till kommunala verksamheter med syfte att öka jämställdhet och jämlikhet i hälsa.

Utvecklingsprojekt

Länsstyrelsen bistår i flera utvecklingsprojekt med metodutveckling och utvärdering i länet för att ge möjlighet att anpassa eller kvalitetssäkra insatser.

Genomförda seminarier

Samverkan på riktigt
Den 29–30 augusti välkomnas kommunala samordnare i förebyggande arbete (föräldraskapsstöd, våldsprevention, brottsförebyggande och ANDT) att tillsammans hitta vägar för bättre kvalitet och samordning kring förebyggande insatser lokalt. Dagarna är kostnadsfria och inkluderar övernattning.

Dokumentation hos andra aktörer

Presentationer från konferensen Evidens i skolan hos friends.selänk till annan webbplats

Dokumentation hos Länsstyrelsen 

Kontakt