Tidiga insatser för asylsökande personer

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Utlysningen för TIA 2019 öppnar den 2 april och stänger den 20 september.

Tilldelningsbeslut fattas efter att ansökningsperioden har stängt.

Under 2019 prioriterar Länsstyrelsen i Stockholms län insatser som underlättar för asylsökande att närma sig den svenska arbetsmarknaden, insatser för asylsökande kvinnor och projekt som både förbereder för etablering och för personer som måste lämna landet. Det senare kan vara genom utbildningar som både kan vara till nytta för en person i etableringsskede såväl som för en person som ska återvända till hemlandet.

Vi ser gärna kommuner som anordnare av TIA-insatser och samverkan mellan kommuner och civilsamhället.

Praktiskt stöd i ansökan, seminarium den 27 augusti
För er som kommit en bit på vägen i arbetet med er ansökan finns möjlighet att ställa konkreta frågor till ansvariga för TIA. 27 augusti kl. 13.30 på Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Draken.

Anmäl dig här

Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett.

Skicka din ansökan med bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfundWord

Ansökan TIA-bidrag – kommunerWord

TIA mall för projektplanExcel

Projekt med total budget över 232 500 kr ska anlita en extern auktoriserad eller godkänd revisor och kan använda sig av standarden ISA 805.

TIA exempel på revisorsintygWord

TIA intyg samverkanspart/medsökandeWord

TIA Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökanPDF

TIA budgetmallWord

Du som har en idé för en insats kan planera projektet utifrån vår mall för projektplanExcel.

Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Fundera igenom:

 • Bakgrund och behov
  • Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  • Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  • Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  • När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  • Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  • Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

KFUM Fryshuset beviljas 1 524 478 kr för insatsen Safe space, att arbeta uppsökande och lotsa unga asylsökande mellan 18-29 år till aktiviteter inom Fryshuset och vidare till andra TIA-aktiviteter i länet.

Hammarby IF Fotbollsförening beviljas 1 122 090 kr för genomförande av ett integrationsprogram innehållande svenska språket, samhällsinformation, idrott och sysselsättning.

Järfälla kommun beviljas 1 008 800 kr för att skapa inkludering för asylsökande samt underlätta och korta ner tiden inför en eventuell framtida etablering av asylsökande boendes i Järfälla.

Sociala Missionen beviljas 1 000 000 kr för att stärka asylsökandes egenmakt och deltagande, genom att bistå med samhällsinformation, svenskundervisning och hälsofrämjande aktiviteter.

Föreningen Framtidståget beviljas 818 125 kr för sociala aktiviteter för asylsökande unga vuxna med främst nordafrikanskt ursprung. Insatserna utgörs av regelbundna hälsofrämjande aktiviteter inom idrott, kultur, samhälle och arbetsmarknad.

Hörselskadades förening i Stockholm beviljas 750 000 kr för att öka tillgängligheten för hörselskadade och deras anhöriga genom kulturella och sociala aktiviteter samt genom seminarier och information.

Miljöverkstan Flaten beviljas 729 445 kr för insatser med att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande genom social trygghet, naturvistelse och fysisk aktivitet samt främja etablering via kunskaper om det svenska samhället, det svenska språket och arbetsmarknadsinsatser.

ActionAid International Sweden beviljas 693 156 kr till studiecirklar riktade till asylsökande som ska sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter och skyldigheter i samhället.

Studieförbundet Bilda Öst beviljas 271 795 kr för att genom körsång främja språkinlärning, integration och hälsa för kvinnor.

Stockholm International Swimming Club beviljas 224 020 kr för att lära asylsökande att simma och att några av deltagarna efter avslutad kurs ska få möjlighet att själva bli simlärarassistenter.

IKC Interkulturella Kunskapscentret beviljas 200 000 kr för att genomföra aktiviteter för asylsökande såsom stadsvandringar och samhällsorienterande träffar för att bland annat främja integration och språkinlärning i svenska.

Rigth to play Sverige beviljas 200 000 kr för att aktivera asylsökande ungdomar och unga vuxna samt öka deras språkkunskaper, ge kunskap om den svenska arbetsmarknaden, ge ökad arbetslivserfarenhet samt stärkt självkänsla och utökat kontaktnät genom idrott, lek och utbildning.

Tillsammans Cup beviljas 190 640 kr för att skapa en trygg plats för asylsökande genom ledarledda idrottsaktiviteter.

Föreningen Midsommargården beviljas 515 000 kr för att utveckla asylsökandes identitet, självkänsla och del i det svenska samhället och kulturlivet. Målet är också att lära känna etablerade svenskar, träna i att tala svenska och att skapa nya nätverk samt att ha en rolig och meningsfull fritid.

ABF Huddinge
ABF Huddinge beviljas 1 000 000 kronor för insatsen ASK – Arbete, Samhälle, Kommunikation; mötesplats för asylsökande.

Insatsen syftar till att i samverkan med samarbetande föreningar främja etablering och integration. Insatsen vill genom en mötesplats och studiecirklar ge asylsökande en inblick och förståelse för det svenska samhället och skapa kontaktytor med det etablerade Sverige.

ABF Södertälje – Nykvarn
ABF Södertälje – Nykvarn beviljas 750 000 kronor för insatsen Folkbildning för asylsökande.

Insatsen syftar till att ge asylsökande kunskaper om det svenska samhället, svenskt arbetsliv, folkhälsa och det svenska språket.

Arabiska teatern
Arabiska teatern beviljas 2 044 000 kronor för insatsen TIA för arabisktalande.

Insatsen syftar till att genom kulturella aktiviteter främja hälsa, psykiskt välbefinnande och lära målgruppen svenska. Föreningen vill också förmedla information om det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Assyriska kvinnoförbundet
Assyriska kvinnoförbundet beviljas 461 000 kronor för insatsen AKF Asylprojekt.

Insatsen syftar till att stärka unga vuxna kvinnor samt att underlätta deras situation under asyltiden i Södertälje och förkorta tiden för etablering. Detta ska göras genom träning i svenska språket och samhällsinformation.

Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Forum – idéburna organisationer med social inriktning beviljas 2 500 000 kronor för insatsen Stockholm Tillsammans.

Insatsen syftar till att genom kulturella aktiviteter främja hälsa, psykiskt välbefinnande och lära målgruppen svenska. Föreningen vill också förmedla information om det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Hej Främling!
Hej Främling! har beviljats 399 830 kronor för insatsen Hej Främling! Stockholm.

Insatsen syftar till att tillgängliggöra Hej Främlings ordinarie aktiviteter för asylsökande vuxna i eget boende i Solna, Sundbyberg och Stockholm. Vidare är syftet att bibehålla eller öka hälsan hos asylsökande som bor i eget boende i Stockholms län, detta genom att minst 250 asylsökande ska delta i insatsens aktiviteter.

Initiatives of Change
Initiatives of Change beviljas 1 278 000 kronor för insatsen Vår rullande kulturverkstad för fred.

Insatsen syftar till att utöka målgruppen asylsökandes möjligheter att delta i aktiviteter som främjar hälsa, språkkunskaper, kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Målgruppen ska få möjlighet att aktivera sig kulturellt genom mötesplatsverksamhet, fysiska aktiviteter och utflykter.

KFUM Fryshuset Fritid
KFUM Fryshuset Fritid beviljas 210 250 kronor för insatsen Uppsök av unga asylsökande i Stockholm.

Insatsen syftar till att göra uppsökande insatser för att nå unga asylsökande mellan 18 och 29 år i Stockholms län med information om tillgängliga insatser inom TIA. Insatsen ska också göra en behovskartläggning av vilka aktiviteter som efterfrågas av målgruppen.

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening
Korpen Stockholms Motionsidrottsförening beviljas 500 000 kronor för insatsen Inkluderande idrott.

Insatsen syftar till att skapa många vägar in i föreningslivet, idrotten och skapa gemenskap och sammanhang för asylsökande. Korpen Stockholm vill underlätta för målgruppen att skapa hälsosamma vanor i detta nya sammanhang och det kan idrott och motion bidra med.

Kvinnocentret i Akalla
Kvinnocentret i Akalla beviljas 1 240 021 kronor för insatsen Kunskapstrappan.

Insatsen syftar till att ge deltagande kvinnor kunskaper i svenska språket, hälsofrämjande och samhällsinformation och stärka deras självkänsla.

RFSL
Föreningen RFSL beviljas 1 250 000 kronor för insatsen RFSL Stockholm Newcomers.

Insatsen syftar till att ge utbildning i svenska språket, kulturella aktiviteter, organiserade idrottsaktiviteter, lärarledd konstutövning samtalsgrupper inriktade på mental hälsa. Föreningen kommer också arrangera ett sommarläger med plats för 20 asylsökande.

Right to play
Föreningen Right to play beviljas 300 000 kronor för insatsen Right to play Sverige.

Insatsen syftar till att aktivera asylsökande ungdomar och unga vuxna, öka deras språkkunskaper, ge ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden, ökad arbetslivserfarenhet, stärkt självkänsla och utökat kontaktnät. Detta ska göras med idrotten som grund.

Rädda Barnen
Rädda Barnen beviljas 659 600 kronor för insatsen Vägar till engagemang.

Insatsen syftar till att Rädda Barnen erbjuder asylsökande två mötesplatser för att dels kunna erbjuda trygga och inkluderande aktiviteter och dels kunna ge information och följa med målgruppen till andra aktiviteter. Insatserna ska utgå från deltagarnas behov.

Stockholms stad
Stockholms stad beviljas 1 010 000 kronor för insatsen Skolyrkessvenska för asylsökande lärare.

Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande lärare yrkessvenska, att förkorta tiden från första dagen till dess att läraren erhållit legitimation och kan söka en tillsvidareanställning som lärare i Sverige.

Stockholms läns bildningsförbund
Stockholms läns bildningsförbund beviljas 126 150 kronor för insatsen Soffgrupper för asylsökande.

Insatsen syftar till att få kunskap och insyn i målgruppens vardag och ta fram ett underlag som kan spridas och användas av samtliga aktörer som arbetar med målgruppen asylsökande. Målet är att utifrån en ökad kunskap och förståelse om målgruppen få fler asylsökande att delta i riktade insatser.

Svensk-Eritreanska Solidaritetsrörelsen
Svensk-Eritreanska Solidaritetsrörelsen 300 000 kronor för insatsen En tidig insats mot utanförskap i Järva.

Insatsen syftar till att ge deltagarna en meningsfull aktivitet i väntan på asylprövning men även att fostra nästa generations goda samhällsmedborgare i Järvaområdet. Deltagarna ska erbjudas kunskap om nutrition, vårdkontakt, egenvård och samhällskontakt.

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ske vid de tidpunkter som är överenskommet med Länsstyrelsen.

Gör så här

Fyll i  blanketten för delrapporteringWord.

Skicka ifylld och påskriven blankett till stockholm@lansstyrelsen.se.

Slutrapportering

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska din organisation göra en slutredovisning.

Gör så här

Fyll i aktuell blankett.

Skicka ifylld och påskriven blankett till tia.stockholm@lansstyrelsen.se eller posta den till:

Länsstyrelsen Stockholm
TIA-rapportering
Box 22067
104 22 Stockholm

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Vi ska även

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av insatser för asylsökande med flera att ta del av
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fl.länk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Kontakt

Martin G Johansson