Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser riktade till föräldrar, vilka har som mål att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan till exempel handla om föreläsningar, seminarier, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper och professionell rådgivning.

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd med målet att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Under 2018–2021 ska Länsstyrelsen samverka med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer för utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

Viktiga utgångspunkter i vårt uppdrag är ett jämställt föräldraskap, barnens rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska vi även ta hänsyn till funktionshinderperspektivet och förebyggandet av våld.

I Länsstyrelsens verktyg Infogeneratorn finns information om föräldraskapsstöd på flera språk.

Infogeneratornlänk till annan webbplats

Rapporter och skrifter:

Slutrapport för Länsstyrelsens uppdrag 2014–2017PDF

Föräldraskap och tonårstidPDF

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om föräldraskapsstöd.

Samverkan och regional strategi Stockholms län

I Stockholms län och i länets kommuner och stadsdelar pågår redan i dag många föräldrastödjande aktiviteter. Länsstyrelsen i Stockholm ska under de kommande åren, i samverkan med kommuner, landsting och andra aktörer, medverka till uppbyggnad av en regional struktur för arbetet.

Länsstyrelsens stöd utformas i dialog med berörda aktörer och kan handla om att

  • ge stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • arrangera utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vad händer nu?

Ett regionalt nätverk med föräldrastödjande aktörer har bildats. Syftet med nätverket är bland annat att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Vidare har en arbetsgrupp bildats med aktörer från nätverket för att kartlägga och ta fram ett metodstöd kring föräldrastöd riktat till utrikesfödda föräldrar. Utbildningar i metodstödet ges under 2018–2019 av Stockholms stad.

Läs mer om utbildningar i föräldraskapsstöd i Sverige på Plusportalen (Stockholms stad)länk till annan webbplats

Föräldrastödsarbetet är även en del i Preventionspaketet som är en satsning för att stötta det förebyggande arbetet i länets kommuner och som även involverar följande sakområden inom Länsstyrelsen; våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, alkohol och narkotika, brottsförebyggande arbete samt integration.

Kontakt

Kajsa Lönn Rhodin

Utvecklingsledare