Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting och regioner, och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldern. En god relation mellan förälder och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet. Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som kan innefatta en variation av insatser som exempelvis föreläsningar, seminarier, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper och professionell rådgivning.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Vi ska under 2018–2021 i samverkan med kommuner, landsting/region och andra föräldraskapsstödjande aktörer ge stöd till att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län.

I vårt uppdrag är viktiga utgångspunkter det jämställda föräldraskapet, barnets rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska även funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld beaktas.

Kontakta oss gärna för mer information om föräldraskapsstöd.

Samverkan och regional strategi

I Stockholms län och i länets kommuner och stadsdelar pågår redan i dag många föräldrastödjande aktiviteter. Länsstyrelsen i Stockholm ska under de kommande åren, i samverkan med kommuner, landsting och andra aktörer, medverka till uppbyggnad av en regional struktur för arbetet.

Länsstyrelsen kan bidra med att

  • ge stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildning och kompetensutveckling i länet.

Innehållet i Länsstyrelsens stöd utformas successivt i dialog med berörda aktörer.

Vad händer nu?

Ett regionalt nätverk med föräldrastödjande aktörer har bildats. Syftet med nätverket är bland annat att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Vidare har en arbetsgrupp bildats med aktörer från nätverket för att kartlägga och ta fram ett metodstöd kring föräldrastöd riktat till utrikesfödda föräldrar. Utbildningar i metodstödet ges under 2018 av Stockholms stad.

Föräldrastödsarbetet är även en del i Preventionspaketet som är en satsning för att stötta det förebyggande arbetet i länets kommuner och som även involverar följande sakområden inom Länsstyrelsen; våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, alkohol och narkotika, brottsförebyggande arbete samt integration.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm