ANDT-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDT-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDT-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och stöd till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDT-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDT-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDT-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med Kriminalvården, Stockholms läns landsting, Polisen och Tullverket tagit fram en regional strategi och handlingsplan för ANDT-frågorna i Stockholms län. Syftet med planen är att

 • peka ut en riktning
 • gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet
 • tydliggöra vem som ska göra vad.

Vi vill bidra till att den nationella ANDT-strategi som regeringen har antagit blir verklighet i Stockholms län. Den regionala strategin och handlingsplanen gäller för åren 2017–2020PDF.

Länsstyrelsens roll är att ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Vi arbetar för en effektivare samverkan i länet genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och diskussionsforum. Vi fångar upp och vidareförmedlar viktiga lokala och regionala frågor till den nationella nivån.

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020PDF

Förena Förbättra Förändra – länsstyrelsernas ANDT-arbetePDF

ANDT-samordnare Länsstyrelsen Stockholm

Malin Carlström, malin.carlstrom@lansstyrelsen.se, 010-223 17 87

Sofia Herlitz, sofia.herlitz@lansstyrelsen.se, 010-223 12 60

Lokalt stöd i ANDT-arbetet

Merparten av kommunerna i Stockholms län driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns preventionssamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i så gott som alla kommuner och stadsdelar i länet.

Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. För kommunala preventionssamordnare, alkoholhandläggare och tobakshandläggare anordnas olika typer av nätverksträffar.

De flesta kommuner i länet genomför regelbundet undersökningar för att ta reda på ungas användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Stockholmsenkäten – statistik om unga

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grunskakolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera.

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad och genomförs sedan början av 2000-talet i de flesta av länets kommuner. Kommunerna finansierar sin egen datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.

Syftet med enkäten är att ge underlag till beslut och planering av exempelvis drog- och brottsförebyggande insatser samt att

 • kartlägga elevernas drogvanor, brottsvanor, trygghet, hälsa med mera
 • ge underlag för forskning och utveckling
 • mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Resultat 2018

Den senaste enkäten genomfördes våren 2018 och 23 av länets kommuner deltog (alla utom Huddinge, Norrtälje och Täby). Mer än 24 000 ungdomar i 341 skolor besvarade enkäten. 76 procent av eleverna i de medverkande skolorna har deltagit i undersökningen. Kommunjämförande resultat presenteras nedan.

Sammanfattning av resultatet från Stockholmsenkäten 2018 finns att läsa här.PDF

Droger

Brott

Psykisk hälsa

Skola, fritid och föräldrar

Tidigare resultat från Stockholmsenkäten

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-20120: Mål och insatsområdenlänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Alkohol- och tobakstillsyn

Tillstånd för servering av alkoholdrycker och tillsyn av serveringsställen ligger hos kommunen. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att vi ska göra tillsyn i länets kommuner. Vi ska även biträda kommunerna med information och råd och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

Vad gör Länsstyrelsen?

Arbetet sker främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, exempelvis genom att anordna utbildningar, vägleda kommunerna i frågor som rör lagstiftning och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer exempelvis folköl, tobak eller elektroniska cigaretter.

Det finns många regler som den som vill sälja alkohol, tobak och elektroniska cigaretter måste följa. Det är i första hand kommunerna som ansvarar för att dessa regler följs.

Länsstyrelsen ger kommunerna råd och stöd i detta arbete och ansvarar för att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger att de ska göra.

Länsstyrelsens uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

 • ge råd och stöd till kommunerna
 • se till att kommunerna fullgör sin uppgift på ett rättssäkert sätt
 • föra ut den statliga politiken regionalt
 • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
 • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av konsumtionsmönster i länet

Länsstyrelsen ska också i sin verksamhet fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Råd och stöd till kommunerna

De som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i deras tillsynsarbete. Länsstyrelsen samordnar även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Inom följande områden arbetar vi med vägledning och tillsyn:

 • serveringstillstånd
 • försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
 • inom tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn mellan åren 2016-2020. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet.

I uppdraget ingår att:

 • Utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån.
 • Medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (skr. 2015/16:86)
 • Underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Utbildning i tillståndsgivning och tillsyn för politiker

Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket ansvarsfull uppgift. Länsstyrelsen erbjuder länets chefer och politiker utbildning i ansvarsfull tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.

Utbildningens innehåll och tidsåtgång kan anpassas efter önskemål och kommunens behov. Utbildningen sker hos kommunen och kan läggas i samband med exempelvis ett nämndsammanträde.

Kontakta tillsynshandläggarna på Länsstyrelsen för att boka utbildningen.

Tillsynshandläggare Länsstyrelsen Stockholm

David Engstrand, david.engstrand@lansstyrelsen.se, 010-223 13 43

Moa E Karlsson, moa.e.karlsson@lansstyrelsen.se, 010-223 12 15

Rökfria miljöer

​Enligt tobakslagen ska följande områden vara rökfria:

 • Skolor och skolgårdar.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Inrikes kollektivtrafik.
 • Restauranger och andra serveringsställen.
 • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Vid tillfällig bostad som exempelvis hotell ska ett visst antal rum vara rökfria.

Kommunen har ansvar för tillsynen av de rökfria miljöerna.

Rökfri skolgård

Sedan 1994 är rökning förbjuden på skolgårdar. Länsstyrelsen har tagit fram särskilda checklistor till tillsyn av att rökförbudet på skolgårdarna efterlevs. Den ena checklistan används för att dokumentera observationerna på skolgården, den andra blanketten vid samtal med skolledningen.

Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) syftar till att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Den bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

 • En långsiktig etablerad samverkan mellan kommunen, Länsstyrelsen, polisen och restaurangbranschen.
 • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal.
 • Förbättrad tillsyn och policyarbete.

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster.

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har utvecklat och implementerat metoden. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har spridit den till landets kommuner. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och tillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är Ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.

Ansvarsfull alkoholservering hos STADlänk till annan webbplats

Ansvarsfull alkoholservering hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

ANDT-samordnare Länsstyrelsen Stockholm

Tillsynshandläggare Länsstyrelsen Stockholm