Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Hur stort är stödet?

I Stockholms län är statsstödet 60 procent.

Kontaktpersoner Länsstyrelsen Stockholm

För mer information om bredbandsstödet och beslutsomgången, kontakta Maria Malmlöf, Utredare på Länsstyrelsen.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Alla ansökningar som kommer in prioriteras enligt nationella urvalskriterier. Urvalskriterierna finns beskrivna i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammetPDF.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Den som planerar att bygga bredband måste ta ställning till om det enskilda fallet innebär en väsentlig ändring av den fysiska miljön. Utföraren ansvarar också för att hämta in nödvändiga tillstånd och dispenser för arbetet.

​Markarbeten i känsliga områden ska samrådas med Länsstyrelsen i god tid. Risken är att projektet annars kan drabbas av onödiga förseningar, eller i värsta fall förbud och viten.

Länsstyrelsen är beslutande i vissa frågor som rör tillstånd och dispens enligt miljöbalken, om inte beslutanderätten överlåtits till kommunen. Även ansvaret för länets fornminnesregister och prövning av ärenden enligt kulturminneslagen är en del av Länsstyrelsens myndighetsroll.

Övriga tillstånd

För utbyggnad av bredband krävs även andra myndighetskontakter. Delar av utbyggnaden är bygglovspliktig enligt plan- och bygglagen och bygglov måste sökas hos kommunen. Tillstånd måste finnas för grävning på kommunens mark.

Trafikverket beslutar om tillstånd att gräva längs med statlig väginfrastruktur. Försvaret och luftfartsverket granskar uppförande av master, bland annat med avseende på flyghinder och telekonflikt.

Länkar till länets kommuner

Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöbalkens bestämmelser tillämpas även vid uppförande av master. Den som vill uppföra en mast bör i de allra flesta fall anmäla detta för samråd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen.

För att uppföra en mast krävs flera myndighetskontakter. Master är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen och bygglov måste sökas hos kommunen. Försvaret och luftfartsverket granskar masterna bland annat med avseende på flyghinder och telekonflikt.

För vissa typer av trådlös kommunikation via fast radio (radiolänk) behövs lokala tillstånd från Post- och Telestyrelsen om frekvenstilldelning. En del frekvenser behöver inte tillstånd.

Informationsblad om anmälan för samråd om masterPDF

Länsstyrelsen Stockholms policy för uppförande av masterPDF

Om radiotillstånd hos Post- och telestyrelsenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har flera roller för att främja bredbandsutbyggnad i länet. Nedan finns rapporter, kartläggningar och de handlingsplaner som beskriver länsstyrelsens prioriteringar i arbetet att främja bredbandsutbyggnaden i länet.

En regional digital agenda för Stockholms länPDF

En Digital Infrastruktur, strategisk regional handlingsplanPDF

Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet, inklusive bredbandPDF

Kartläggning av IT-infrastruktur på Stockholms läns landsbygdPDF

Kontakt