Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi ger stöd till kommunerna och granskar deras översiktsplaner och detaljplaner.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Samordning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden, utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Stöd och granskning

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfallPDF som ett stöd i fysisk planering. Skriften vägleder kommunerna om hur översvämning till följd av skyfall kan hanteras i samtliga skeden i planprocessen. Länsstyrelsen rekommenderar bland annat att ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.

Rekommendationer för byggande vid sjöar och vattendrag i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse vid sjöar och vattendrag i länetPDF som inte är Mälaren och Östersjön. Lägsta rekommenderade nivå för sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt är över nivån för ett beräknat högsta flöde.

Rekommendationer för byggande vid Östersjön

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse vid ÖstersjönPDF. Lägsta rekommenderad nivå för sammanhållande bostadsbebyggelse är 2,7 meter i RH2000.

Rekommendationer för byggande vid Mälaren

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland och Västmanland arbetat fram gemensamma rekommendationer för lägsta grundläggningsnivåer för ny bebyggelse vid Mälarens stränderPDF.

Lågpunktskarta och pilotprojekt för skyfallskarteringar

Länsstyrelsen har tagit fram en lågpunktskarta för hela länet för att indikera var vatten som inte kan rinna av ytledes kan samlas vid kraftigt regn. Detta underlag ska användas som aktsamhetskarta och indikerar för vilka områden som fördjupade utredningar behöver tas fram. I framtagandet av lågpunktskartan har ingen hänsyn tagits till hur mycket marken som infiltrerar eller vilka åtgärder som gjorts i landskapet, exempelvis kulvertar eller vägtrummor. Lågpunktskartan baserar sig på data från lantmäteriets nationella höjdmodell och delar av fastighetskartan. Den ger alltså en förenklad bild av hur det kan se ut i terrängen när ett kraftigt regn faller.

Inom ett pilotprojekt togs det däremot fram detaljerade skyfallskarteringar för tre kommuner. Resultatet jämfördes sedan med lågpunktskartan för att se hur pass väl de stämmer överens och vad det är som skiljer karteringarna åt. Detta för att kunna göra en bedömning av lågpunktskartans användningsområden. Slutsatser från projektet finner du i rapporten PM: Pilotprojekt skyfallskarteringarPDF. Mer detaljerad information från pilotkommunerna finner du i Slutrapport SödertäljePDF, Slutrapport HaningePDF och Slutrapport TäbyPDF.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen. Skriften innehåller checklista samt information om varför hänsyn till ett förändrat klimat behöver tas i den fysiska planeringenPDF.

Varmare temperaturer, förändrade nederbördsmönster med mer kraftiga regn, stigande havsvatten och förändrade flöden i vattendrag och sjöar i kombination med ett ökat bostadstryck gör att samhället blir mer sårbart. Att ta hänsyn till klimatanpassningsperspektivet i planeringen är en förutsättning för att det samhället som vi bygger ska bli robust och klimatsäkert. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad.

Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning

Länsstyrelserna har tagit fram en skrift som sammanfattar kunskapsläget kring klimatförändringarna och ger vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur kommunerna kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar före, under och efter den fysiska samhällsplaneringen enligt PBLPDF.

Regional utredning av riskområden för skred, ras, erosion och översvämning

Skriften Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimatPDF är tänkt att utgöra ett stöd för olika aktörer i regionen i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Den regionala klimatsammanställningenPDF är ett viktigt underlag för bedömning av konsekvenser av klimatförändringar för samhället och naturmiljön. Sårbara områden och verksamheter behöver identifieras så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att anpassa samhället på ett hållbart sätt.

Kontakt