Infrastruktur

När infrastrukturen i länet ska förändras eller förnyas är många aktörer i samhället inblandade. Länsstyrelsen medverkar i samtliga planeringsprocesser på ett eller annat sätt. Vi tar också emot förslag om ändringar i lokala trafikföreskrifter och ändringar för sjötrafiken.

Bredband

Myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka stöd för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Projektstödet finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Bredband

Föreskrifter i trafiken

Den som tycker att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras kan skicka in ett förslag till Länsstyrelsen. Förslaget kan handla om till exempel sänkt hastighet eller införandet av väjningsplikt.

Föreskrifter i trafiken

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur

Sjötrafik

Länsstyrelsen tar emot förslag om ändringar för sjötrafiken i vattenområden inom länet. Ibland fattar vi också beslut om tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten.

Sjötrafik

Statlig planering av väg och järnväg

Länsstyrelsen har olika roller och ansvar i arbetet med att planera väg- och järnvägar. Vi har till exempel tillsyn över kommunala detaljplaner och godkänner miljökonsekvensbeskrivningar.

Statlig planering av väg och järnväg

Tävling och uppvisning på väg

Om du vill anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara.

Tävling och uppvisning på väg 

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet är att ge kunskap och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel bör ske i länet för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. Planen är på remiss fram till den 1 november 2019 och beräknas vara klar senast den 31 januari 2020.

Remissversion: Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordonPDF

Kontakt