Statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Länsstyrelsen kan ge statsbidrag till kommuner för insatser som bidrar till att främja romsk inkludering. Detta innebär att till exempel föreningar, regionorganisationer och kommunalförbund inte kan ansöka om bidraget. En ansökan får gärna involvera flera aktörer, så länge kommunen är den sökande parten och är huvudansvarig. Kommunen är också redovisningsansvarig.

Vilka insatser kan få bidrag?

Länsstyrelsen kan ge bidrag till kommuner för insatser som bidrar till att främja romsk inkludering i samhället inom områdena

 • utbildning
 • arbete
 • bostad
 • hälsa
 • social omsorg och trygghet
 • kultur och språk
 • civilsamhällets organisering.

Vi får inte ge bidrag för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Vid fördelningen av bidrag ska vi ta hänsyn till vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets ändamål. Vi ska också ta hänsyn till

 1. insatsens förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter
 2. att bidraget tilldelas kommuner i olika delar av landet samt kommuner av olika storlek
 3. insatsens förankring bland romer
 4. insatser som involverar romska kvinnor och barn.

Ansök

Länsstyrelsen Stockholm har fått fortsatt uppdrag att under 2024 och 2025 fördela statsbidrag till kommuner för att förbättra romers inkludering i samhället. Sista ansökningsdag är den 15 april. Blir det medel över kommer ytterligare en ansökningsomgång under hösten. Länsstyrelsen har 8 650 000 kr att fördela för insatser under 2024.

Ansökningsblankett statsbidrag romsk inkludering Pdf, 201.4 kB.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den med eventuella bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till:

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för nationella minoriteter
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Ansökningsblanketten ger vägledning om vilka uppgifter och handlingar Länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut.

Vi vill ha din ansökan senast den 15 april 2024. Ytterligare ansökningsdatum kan tillkomma. Vi lämnar bidrag i den mån det finns tillgång på pengar.

Hur ska kommunerna redovisa bidraget?

En kommun som har tagit emot bidrag ska lämna in en redovisning till oss av hur de använt pengarna. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som de har uppnått i förhållande till det ändamål som vi har beviljat bidraget för. Tidpunkt för redovisningen står i beslutet.

Stödmaterial för romsk inkludering

För att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder för romsk inkludering har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram filmreportage och poddavsnitt. Materialet riktar sig främst till anställda inom offentlig sektor.

Romsk inkludering

Bollnäs

Kommunen ska strategiskt och långsiktigt genomföra strukturella förändringar inom den egna organisationen och i civilsamhället för att öka kunskapen och medvetenheten om romernas situation. För att åstadkomma detta kommer kommunen arbeta med föreningslivet, näringslivet och skolan. Den kommer även skapa mötesplatser för nätverkande samt arbeta med förankring i den kommunala organisationen.

Helsingborg

För att ge romska barn goda förutsättningar att lyckas i skolan, vilket på lång sikt bidrar till inkludering i samhället, bedrivs ett förebyggande arbete. Barnen förbereds inför skolstart med intensiv läs- och matematikträning. Då det inom den romska gruppen kan finnas en misstro mot skolsystemet riktar man även insatser mot föräldrar för att öka kompetensen som skolförälder, både genom enskilt stöd (familjestöd) och i grupp (studiecirkel). Kunskap och god kontakt med skolan ökar föräldrarnas möjligheter att kunna driva barnens rättigheter och bidra till deras utveckling.

Huddinge

Huddinge ämnar göra en behovsinventering för att ta reda på minoriteten romers behov inom olika områden. Syftet är att kunna sätta in rätt insatser och tillgodose minoritetens rättigheter. Parallellt planerar kommunen att anordna kompetensutvecklingsinsatser om romsk inkludering för att öka kompetensen bland förtroendevalda och anställda.

Norrköping

Förbättrade möjligheter till inkludering via Romanocenter Lovari/Kelderash som inrättades 2023. Centret skapar trygghet för målgruppen vilket minskar den myndighetsrädsla som ofta finns. Ett särskilt fokus finns på kvinnors behov av stöd och vägledning. På centret erbjuds även stöd som exempelvis läxhjälp och trygga fritidsaktiviteter för barn och unga.

Sigtuna

”Tsihko diives, kaan stavila angele!/Hej romer, nu kör vi!” är startskottet för Sigtuna kommuns långsiktiga utvecklingsarbete med romsk inkludering. Genom uppsökande arbete och romska kulturaktiviteter på kommunens mötesplatser vill kommunen etablera kontakt med romska kommuninvånare och anpassa former för inflytande och delaktighet utefter målgruppens förutsättningar. Kunskapshöjande åtgärder om romer, kartläggning om romers utsatthet i kommunen och planering av framtida projekt, insatser och åtgärder utgör viktiga delar i utvecklingsarbetet. Genom insatserna vill Sigtuna kommun även öka romska barns och ungas självkänsla till sin minoritetsidentitet och öka romers förtroende för kommunen som myndighet.

Trollhättan

Genom att anordna föreläsningar riktat till allmänheten och skapa mötesplatser för unga romer avser kommunen att öka representationen av romer i Trollhättan stad samt motverka antiziganism och det faktum att unga romer döljer sin identitet. Kommunen kommer att genomföra identitetsstärkande och kunskapshöjande insatser parallellt med en pågående behovsinventering som ska resultera i en handlingsplan utifrån de behov som identifierats tillsammans med minoriteten.

Eslöv

Kultur- och fritidsförvaltningen i Eslövs kommun vill arrangera ett kulturarrangemang med romsk livemusik. Syftet är att såväl besökare som kommunanställda ska få bättre kännedom om romsk kultur och den romska gruppens perspektiv på att leva och verka i Eslöv.

Göteborg

Insatsen syftar till att utveckla och vidga den romska brobyggarverksamheten i grundskoleförvaltningen så att fler elever och familjer kan få stöd av romska brobyggare genom att brobyggarna arbetar på fler skolor än i nuläget. Brobyggarna kommer att kartlägga behov och önskemål i en ny geografisk del i staden genom uppsökande arbete och stödjande insatser samt vara med i utvecklingsarbetet med att följa upp verksamheten.

Hallsberg

Insatsen syftar till att anställa en romsk brobyggare. Brobyggarens insatser ska i sin tur riktas till både till tjänstepersoner och till romska barn och vuxna i kommunen. Syftet är att främja målgruppens möjligheter att känna sig inkluderade i Hallsbergs kommun på samma sätt som andra barn och vuxna.

Haninge

Insatsen syftar till att skapa ett flexibelt och kunskapshöjande informationsmaterial i videoformat riktat till romer på romani. Materialet ska innehålla information om kommunens och Arbetsförmedlingens olika insatser med fokus på arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor och bidra till ökad kunskap inom berörda områden. Syftet är att på sikt öka möjligheten för fler romer, främst kvinnor, att få arbete eller utbilda sig. Projektet ska också bidra till att tjänstepersoner i kommunen får bättre förståelse för romers behov inom området arbetsmarknad.

Skellefteå

Det ena syftet med insatsen är att genomföra en studie som fokuserar på att utreda vilka strukturer som behöver stärkas och/eller etableras inom kommunen för att säkerställa att den romska minoriteten får tillgång till sina mänskliga rättigheter, och att kommunal service blir tillgänglig för den romska minoriteten på lika villkor. Det andra syftet är att genomföra en konferens för att synliggöra och sätta fokus på de romska erfarenheterna och det romska perspektivet, med särskilt fokus på romska barn och ungas situation och deras tillgång till sina mänskliga rättigheter utifrån barnkonventionens artiklar och minoritetslagstiftningens intentioner.

Stockholm – kulturförvaltningen

Insatsen syftar till att utveckla Stockholms stadsbiblioteks koncept för romska läsambassader. Detta för att öka graden av romsk inkludering i biblioteken, och i staden i stort. Genom att involvera romer, med fokus på barn och unga samt tjejer och kvinnor, fördjupar biblioteken kunskaperna om de behov som målgrupperna har samt bygger kapacitet att möta dessa i samverkan med stadens romska brobyggare, det romska civilsamhället och eventuellt andra kommunala verksamheter. Insatsen omfattar förstudie för behovsanalys, prototyp i flera delar utifrån vad förstudien visar i syfte att möta behoven, testning av prototypens delar samt utvärdering av utfallet och eventuellt justeringar. Målet är att presentera ett förnyat koncept för romsk läsambassad.

Stockholm – socialförvaltningen

I ansökan framgår att insatsen syftar till att socialtjänsten i hela Stockholms stad kan bygga en god grund för romsk inkludering och därigenom minska det ömsesidiga förtroendegap som i dag existerar mellan många utsatta romer och socialtjänsten. Utifrån utbildningsmaterialet ”I bemötande tar framtiden form” ska bland annat ett utbildningspaket för tjänstepersoner tas fram, inklusive filmer, handledar- och deltagarhäfte med mera. I insatsen ingår även aktiviteter som dialog och workshops med det romska civilsamhället samt en lanseringskonferens.

Sundsvall

Kommunen vill anställa en romsk brobyggare som ska samverka med kommunala aktörer och den romska minoriteten. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med andra brobyggare och processledare, detta inom ramen för en satsning som fokuserar på fyra olika kommundelar som valts ut utifrån en tidigare kartläggning om socioekonomiska faktorer. Brobyggaren ska i samverkan med olika aktörer identifiera brister i samhället och inom området romsk inkludering. Vidare ska brobyggaren identifiera var ytterligare resurser behövs och/eller på annat sätt, tillsammans med andra, arbeta för att nå resultat i fokusområdena där en stor del av den romska minoriteten är bosatta.

Österåker

Syftet med insatsen är uppsökande och inkluderande verksamhet gentemot den romska nationella minoriteten. Målet är att öka kunskapen om den romska minoritetsgruppen. Insatsen syftar även till att inventera behov hos minoritetsgruppen samt planera och genomföra aktiviteter som utgår ifrån dessa.


Borås

I ansökan anges att Borås kommun, genom att anställa en kvinnlig brobyggare, vars arbetsuppgifter främst kommer att handla om att stötta individen till ett tryggt och bra liv i Sverige, kommer att nå fler romska kvinnor som är i behov av stöd. Som en sekundär effekt innebär detta även ett tryggare och bättre liv för romska barn. Insatsen kommer att utgå ifrån att den som själv har fått hjälp till ett bättre liv kan bli en motiverande och inspirerande ambassadör utåt, både till personer inom sin grupp och mot samhället. Det man lärt sig kan man lära och förmedla till andra, vilket ökar möjligheten till långsiktiga effekter.

Göteborg

I ansökan anges att insatsen syftar till att:

 1. Undersöka vad som uppfattas som hindrande i processen för att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrken för unga svensk-romska individer samt även för personer som vill omskola sig.
 2. Identifiera tillsammans med arbetsmarknad- och vuxenutbildningen vad som kan förstärkas i kommunikationen och informationen för att nå den specifika målgruppen.
 3. Genomföra ett antal kommunikationsinsatser för att stärka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrkena, samt
 4. Utvärdera dessa insatser för fortsatt arbete.

Haninge

I ansökan anges att projektets första del är att hjälpa äldre romska kvinnor att starta en pensionärsförening med syfte att självorganisera sig och att driva och utveckla äldreomsorgsfrågor tillsammans med Haninge kommun. Den andra delen består i att utveckla det romska föräldranätverket med ett språkstöd och aktiviteter för att främja det romska språket och stärka den romska identiteten hos romska barn och familjer. Båda delarna syftar till att öka förtroendet och bygga trygga relationer mellan främst romska kvinnor och kommunens olika verksamheter, med inriktning mot äldre- och barnomsorg.

Helsingborg – socialförvaltningen

I ansökan anges att insatsen syftar till att ge barn goda förutsättningar att lyckas i skolan. Insatsen kommer att bedrivas på två plan. Dels kommer barnen att förberedas inför skolstarten med intensiv läs- och matematikträning en kort stund flera dagar/vecka, dels kommer skolförälderkompetensen att stärkas. För att det ska bli hållbart vill kommunen arbeta med föräldrarna på ett lyhört, kreativt och involverande sätt. Dessa insatser kommer att bedrivas såväl enskilt (familjestöd) som i grupp (föräldracirkel).

Helsingborg – arbetsmarknadsförvaltningen

I ansökan anges att insatsen syftar till att öka kunskapen om minoritetens situation. kopplat till viktiga ansvarsområden för kommunen så som sysselsättning, delaktighet och boende. Detta vill man göra genom en digital utbildning baserad på rapporten "Romer och resande i sex länder". Den ökade kunskapen ska leda till bättre analyser och i förlängningen konkreta åtgärder för att arbeta aktivt med strategin för romsk inkludering

Hudiksvall

Syftet med insatsen är uppsökande och inkluderande verksamhet gentemot den romska nationella minoriteten. Målet är att öka kunskap om den romska minoritetsgruppen samt skapa förtroende mellan den romska minoritetsgruppen och majoritetssamhället. Insatsen syftar även till att inventera behov hos minoritetsgruppen och planera och genomföra aktiviteter som utgår ifrån dessa.

Malmö

I ansökan anges att Malmö stad vill genomföra en studie för att skapa fördjupad förståelse för upplevelser av romskt liv och antiziganism samt de hinder som romer upplever i samhället idag. Målet är att kommunens arbete med att implementera nationell minoritetslagstiftning ytterligare ska stärkas, och att man med hjälp av studien ska öka synlighet av romska perspektiv och romsk delaktighet i frågor som berör minoriteten.

Mölndal

I ansökan anges att Mölndal kommun vill erbjuda kompetenshöjande insatser om romers position och rättigheter till alla lärare i modersmål, språkutvecklare i förskola, pedagoger på Öppna förskolan och lärare i svenska som andraspråk samt rektorer i förskola och skola. Mölndals stad vill genom sina nätverk förankra en kompetens hos lärarna som sedan kan spridas vidare till alla förskolor och skolor i staden.

Norrköping

I ansökan anges att Norrköpings kommun vill starta en ny verksamhet där nyckelpersoner ur den lovari/kelderashtalande romska nationella minoriteten kan verka som dörröppnare till en grupp som kommunen tidigare inte nått. På så sätt kan centret bli ett positivt komplement som kan underlätta förståelsen mellan kommunen och den lovari/kelderashtalande romska nationella minoriteten vad gäller olika stöd och insatser till gruppen såväl som att förstå offentliga aktörers regelverk.

Med insatsen ”Suker Dive” vill kommunen genomföra en romsk film-och kulturfestival med arrangemang som belyser romska kvinnors situation samt engagerar barn och unga.

Skellefteå

I ansökan anges att insatsen syftar till att stärka arbetet med romsk inkludering genom att stärka målgruppens förutsättningar att fullfölja sin utbildning och förbättra förutsättningarna för anställning. En del av insatserna kommer att genomföras av brobyggare med romsk kompetens tillsammans med utbildningsförvaltningens professioner. Kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare ska genomföras av externa föreläsare och/eller av brobyggare. Det övergripande målet är att stärka målgruppens utbildningssituation och förutsättningar för anställning.

Skövde

I ansökan anges att en projektledare ska samla och leda en arbetsgrupp på 10 unga romer och att gruppen ska träffas kontinuerligt under två terminer och ta fram och forma den nya kontaktytan för unga romer. Rom-dagen ska uppmärksammas extra, och kommunen vill även organisera ett par workshopdagar och familjedagar per termin för de som identifierar sig som romer, samt även andra intresserade. Målet med insatsen är att det i slutet av december 2023 ska finnas en ny kontaktyta som kontinuerligt kan användas av unga romer.

Stockholm – kulturförvaltningen

I ansökan anges att insatsen syftar till att synliggöra och aktivera resandes historia och kulturarv i Stockholm genom framtagandet av en ljudbaserad stadsvandring. Vandringen kommer att tillgängliggöras för allmänheten och kommer att belysa platser, föremål och personer med anknytning till resandes historia. Stadsvandringen kommer att publiceras på Stockholmskällan och i Stadsmuseets nya digitala kartfunktion med arbetsnamnet Hela staden. Den primära målgruppen är resandegruppen inom Stockholm stad, i andra hand resande runt om i Stockholm.

Stockholm – arbetsmarknadsförvaltningen

I ansökan anges att arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad vill anställa två unga romska brobyggare med placering inom Jobbtorg Unga. Jobbtorg Unga ser ett behov av att strukturerat fånga upp romska ungdomar som inte studerar eller arbetar. Syftet med insatsen är att stärka den romska kompetensen och att bygga en struktur för romsk inkludering inom ungdomsverksamheterna, med fokus på uppsökande arbete. Målsättningen är att tjänsterna ska ingå i den ordinarie strukturen från och med år 2024, och att de på lång sikt ska kunna bidra till att minska klyftan i frågan om sysselsättning mellan romer och den övriga befolkningen.

Stockholm – utbildningsförvaltningen

I ansökan anges att kommunen vill bedriva nätverksarbete inom romsk inkludering i syfte att skapa tillit till stadens verksamheter. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad planerar att genomföra informationsinsatser om öppna förskolans verksamhet för romer, om hälsa, samt om grundskola och gymnasieskola. Utbildningsförvaltningen vill bland annat genomföra inspirationsträffar, arbeta med att skapa en länk mellan familjer och öppna förskolor utifrån uppbyggt tillitsarbete, köpa och ta fram pedagogiskt material och delta i relevanta konferenser och möten.

Trollhättan

I ansökan anges att kommunen vill anställa en person ur den romska nationella minoriteten som ska bedriva uppsökande verksamhet i syfte att kartlägga de särskilda behov som kan identifieras inom gruppen. Parallellt med detta kommer kommunen att genomföra en kartläggning av behovet av kunskapshöjande insatser bland Trollhättans stads egen personal.

Uppsala

I ansökan anges att insatsen syftar till att stärka Uppsala kommuns arbete för att säkerställa romsk delaktighet och romskt inflytande med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Arbetet pågår kontinuerligt och kräver tid, resurser och förståelse för minoritetens utsatthet. Kommunen avser fortsätta sin samverkan både inom sin egen organisation och med lokala aktörer, i syfte att stärka kommunens band med det civila samhället och bidra till att främja den nationella minoriteten romers rättigheter.

Kontakt

Enheten för nationella minoriteter

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss