Funktionshinder

Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt.

Stöd i det funktionshinderspolitiska arbetet

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen bidrar med att:

 • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser
 • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderspolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå
 • samråda med länets funktionsrättsorganisationer.

Kartläggningar i samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för delaktighet genomfört kartläggningar och analyser av regionernas och kommunernas behov av stöd inom funktionshinderspolitiken. Kartläggningen ligger till grund för det stöd som ges till kommuner och regioner.

Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Metodstöd om dialog och strategi

Under våren 2020 lanserade Myndigheten för delaktighet (MFD) två nya metodstöd som riktar sig till kommuner i landet. Stöden ger vägledning och tips i arbetet med att öka delaktigheten. Det finns ett stöd om att föra dialog med personer med funktionsnedsättning och ett om att ta fram strategier. I stöden finns fakta, tips, exempel och annat som kan hjälpa till arbetet.

Stöden är utvecklade med kommuner som primär målgrupp, men kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner och myndigheter. Eftersom behov och förutsättningar skiljer sig åt är metodstödet utformat som moduler så att det kan användas helt eller i delar. Därmed behöver inte hela metodstödet användas för att få genomslag i specifika områden.

Metodstöd om dialog och strategi, Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.

Presentation av MFD:s metodstöd, Youtube Länk till annan webbplats.

#DelaktighetsBoosten – metodstöd för att utveckla arbetet inom funktionshindersområdet

Under åren 2020–2023 erbjöd Länsstyrelsen, tillsammans med Sweco, metodstödet #DelaktighetsBoosten, till länets kommuner och regionen. Genom #DelaktighetsBoosten kunde de ansöka om stöd för att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. Det kunde till exempel handla om processledning för behovsinventering, vidareutveckling av strategier, handlingsplaner och uppföljning.

Botkyrka

Haninge

Järfälla

Lidingö

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Stockholm

Södertälje

Tyresö

Österåker

Region Stockholm

Exempel från deltagande kommuner och regioner

 • Järfälla: framtagande av funktionshinderspolitiskt program och strategidokument (2020).
 • Lidingö: framtagande av funktionshinderspolitiskt program (2020).
 • Salem: utveckling och förstärkning av funktionshindersrådets roll i kommunen (2020).
 • Botkyrka: breddad delaktighet i kommunens samrådsprocesser (2021).
 • Jobbtorg Stockholm: identifiera och sprida exempel på hur personer med funktionsnedsättning får och behåller arbete (2021).
 • Södertälje: vidareutveckla arbetet med delaktighet och aktiv involvering av funktionshindersfrågorna inom kommunens förvaltningskontor samt Telgebolagen (2022).
 • Region Stockholm: utveckla delaktighet och tillgänglighet i ansökningsprocessen för bidrag till intressepolitisk verksamhet för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar (2022).
 • Sollentuna: kartlägga och identifiera verksamhetsområden för samverkan med funktionshindersrådet och övriga nämnder och förvaltningar i kommunen. Samt intern samverkan med berörda verksamheter som möter barn och unga med NPF (neuropsykiatriska) diagnoser (2023).
 • Sigtuna: utveckla ett idrottspolitiskt program i kommunen. I stödet ingår att involvera barn och vuxna med funktionsnedsättning vid framtagande av programmet (2023).

Redovisningar av #DelaktighetsBoosten

Slutrapport och uppföljning av #DelaktighetsBoosten 2020–2023 Länk till annan webbplats.

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken

Målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss