Demokratiåret 2021 – program

logotyp: Vår demokrati – värd att värna varje dag

Under demokratiåret 2021 deltar Länsstyrelsen Stockholm i den nationella kraftsamlingen ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Vi arrangerar demokratisamtal med länets olika aktörer under hösten.

Länsstyrelsens demokratiarbete sker till stor del i arbetsvardagen, genom våra olika uppdrag från regeringen. I samverkan med andra aktörer arbetar vi varje dag för ett inkluderande, jämlikt och jämställt län.

Genom att skriva under regeringens ”Deklaration för en stark demokrati” tar vi ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi har också åtagit oss att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Den 9 juni 2021 skrev landshövding Sven-Erik Österberg och Peter Örn, ordförande för regeringens Demokratikommitté, under Länsstyrelsen i Stockholms åtaganden.

Demokratisamtal

Under hösten 2021 genomför Länsstyrelsen Stockholm en kompetensutvecklande samtalsserie om utmaningar i länet som hotar vår demokrati, och hur vi tillsammans kan värna demokratin.

Samtalen vänder sig främst till kommuner, myndigheter, organisationer och andra aktörer i länet. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Flera av demokratisamtalen kommer att filmas eller spelas in för att publiceras i Länsstyrelsen Stockholms Youtube-kanal. Du hittar länkarna här när samtalen genomförts.

Demokratisamtal 1:
Vilken betydelse har skolan för demokratin, jämställdheten och jämlikheten?

I det svenska samhället har alla individer rätt att utbilda sig, forma sina liv och delta i samhällsutvecklingen. Skolan är en av de viktigaste platserna att förmedla demokratiska värderingar och att skapa medborgare som kan vara aktiva i vårt demokratiska samhälle, men det finns många hinder som försvårar arbetet.

Vi träffar ungdomar, skolledare, föräldrar och föreningsaktiva i Husby och Rinkeby och diskuterar utmaningarna för skolan att axla ansvaret att bidra till ett mer demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle. Samtalen filmas och kommer att publiceras i Länsstyrelsens Stockholms Youtubekanal.

Länk till det filmade samtalet publiceras här 30 september, klockan 09.00.

Demokratisamtal 2:
Hur påverkas demokratin när samhällets tjänster blir digitala?

En miljon svenskar använder sällan eller aldrig internet. De allra flesta är över 65 år. Samtidigt blir alltfler av samhällets tjänster digitala. Hur påverkar det demokratin när en stor del av befolkningen isoleras och får svårt att vara aktiva i samhället?

Det diskuterar vi med:

  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot för liberalerna
  • Meeri Wasberg, socialdemokrat och ordförande för kommunstyrelsen i Haninge
  • Curre Hansson, ordförande för PRO-distriktet i Stockholm
  • Björn Blondell, divisionschef på Post- och telestyrelsen.

Länk till inspelat samtal publiceras här 5 november, klockan 09.00.

Demokratisamtal 3:
Hur stärker vi motståndskraften mot desinformation vid krishanteringen?

Det kan vara svårt att urskilja sann information från falsk som avsiktligt sprids för att vilseleda oss. Sverige, precis som andra länder, utsätts löpande för hotfull informationspåverkan av främmande makt. Det är ett växande problem och staten behöver kontinuerligt utveckla sätt att skydda samhället. För att stärka länets motståndskraft har vi bjudit in kommunernas säkerhetschefer och personal till ett digitalt seminarium.

Huvudföreläsare: Ester Pollack, professor i journalistik, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon ska lära oss mer om hur vi genomskådar desinformation i kristider.

Vi kommer även att föra ett samtal kring hur desinformation hotar vår demokrati och säkerhet med:

  • Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet, författare och en av regeringens demokratiambassadör
  • Anton Lif, som arbetar med informationspåverkan och är specialiserad på hybridhot och påverkansoperationer
  • samt en representant från myndigheten Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Delar av seminariet spelas in. Länk till inspelningen publiceras här 22 november, klockan 09.00.

Vems demokrati?

30 november, klockan 09.00–10.00
Primär målgrupp: offentlig förvaltning, kommun, allmänhet, civilsamhället
Samtalsgäster:

Hur kan arbetsmarknadens aktörer ta sitt demokratiska ansvar för arbetet mot strukturell rasism i arbetslivet?

December, datum och tid ej klart
Primär målgrupp: arbetsgivare, fackförbund, arbetsgivarorganisationer
Samtalsgäster:

Hur har 100 år av demokrati förändrat Stockholms län? (preliminärt)

December, datum och tid ej klart
Primär målgrupp: allmänheten samt Länsstyrelsens nätverk
Liveprogram på Demokratistugans veranda, centralt i Stockholm.
Samtalsgäster:

Demokratistugan i Stockholm

Regeringens Demokratistugan turnerar runt i landet under hösten. Stugan är ett mobilt kunskapscenter om demokratin för allmänheten att besöka.

I december 2021 gör Demokratistugan ett sista stopp i Stockholm, med Länsstyrelsen Stockholm som värd. Mer information om plats, datum och program i Stockholm publiceras här senare.

Besök Demokratistugan digitalt Länk till annan webbplats.


Kontakt

Enheten för regional utveckling