Folkhälsopiloten Stockholm

På uppdrag av regeringen genomför Länsstyrelsen i Stockholm ett pilotprojekt om regional samordning och stärkta kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete. Projektet pågår under åren 2019–2021 och utvärderas av forskare från Karolinska Institutet.

Samverkan är centralt

För att nå det folkhälsopolitiska målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation behöver vi samverka. Det är inte en aktör ensam som klarar av att nå målet. En viktig del i projektet är därför att bidra till ökad samverkan mellan olika regionala aktörer.

Kommunerna har en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, men har ofta väldigt olika förutsättningar att ta sig an den bredd av frågor som det kan innebära. Inom ramen för Folkhälsopilot Stockholm utvecklar därför Länsstyrelsen metoder och arbetssätt för att kunna erbjuda och samordna ett behovsanpassat stöd till de kommuner som önskar det. Med stärkta förutsättningar på lokal nivå kan vi sakta utjämna klyftorna och skapa en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa

Definierade förutsättningar för ett lyckat främjande och förebyggande arbete:

 • Motiverade beslutsfattare.
 • Långsiktig prioritering i mål, budget och uppföljning.
 • Gemensamt ägande och tvärsektoriella samverkansstrukturer.
 • Integrering i ordinarie verksamheter.
 • Samordnare/team med kompetens och mandat.
 • Strategisk användning av lokala data.
 • Strategisk form för målgruppsanalys och medborgarinflytande.

Länets kommuner är välkomna att delta i de nätverksträffar och seminarier som Länsstyrelsen anordnar. Vi erbjuder också kommunbesök.

Läs mer om seminarier och kommunbesök

Delmål

Följande delmål har tagits fram för Folkhälsopilot Stockholm:

 1. Strukturer och modeller för regional tvärsektoriell samordning utvecklas, beskrivs och utvärderas.
 2. Intern samordning och folkhälsointegrering på Länsstyrelsen i Stockholms län utvecklas och stärks.
 3. Alla länets kommuner erbjuds ett behovsanpassat stöd utifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, risk- och skyddsfaktorer, lokalt förebyggande arbete och förutsättningar för implementering av ett förändringsarbete.
 4. De lokala förutsättningarna för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i kommunerna så som ökad prioritering, tvärsektoriell samverkan och samordning stärks i kommuner som tagit del av regionalt stöd.

Projektplan för Folkhälsopilot Stockholm Pdf, 781.4 kB.

Delrapport Folkhälsopilot Stockholm: Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete Pdf, 2.2 MB.

Fördjupat stöd i några kommuner

Inom ramen för Folkhälsopilot Stockholm har ett fördjupat samarbete inletts med ett urval kommuner. Syftet är att bidra med motivation och kunskap till kommunledning och medarbetare, att bidra till att kvalitetssäkra det främjande och förebyggande arbetet samt att få fram kunskaper och modeller för spridning till andra kommuner.

Under projekttiden har en fördjupad samverkan inletts med kommunerna i Botkyrka, Norrtälje, Lidingö och Sigtuna.

Förebyggande hälsoarbete lönar sig

Uppsala universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm genomfört unika socioekonomiska studier i Botkyrka och Norrtälje kommun. I två rapporter beskrivs hur systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd har gett goda resultat.

Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommun Pdf, 2 MB.

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun Pdf, 1.9 MB.

Kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete

Karolinska Institutet har kartlagt och bedömt kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län. Rapporten visar att det är stora skillnaderna i förutsättningar för främjande och förebyggande arbete mellan kommunerna. Det förebyggande arbetet prioriteras i större utsträckning än det hälsofrämjande arbetet i de undersökta kommunerna.

Rapport: Kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län på Karolinska Institutets webbplats Länk till annan webbplats.

Förutsättningar för regional samverkan kring folkhälsa

Förutsättningarna för regional samverkan kring folkhälsa beskrivs i denna rapport och översikt, som även utgör ett underlag för diskussion om det fortsatta arbetet för en utvecklad samordnings- och samverkansstruktur i Stockholms län:

Mot samma mål - Underlag för utvecklad samordning för god och jämlik hälsa i Stockholms län Pdf, 1.2 MB.

Pandemins påverkan

Länsstyrelsen har sammanfattat befintliga analyser av pandemins påverkan på social hållbarhet i en omvärldsbevakning mars 2021. Analyserna visar entydigt att pandemin slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och riskerar därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Denna utveckling går stick i stäv mot folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Rapport om samhällskonsekvenser av covid-19-pandemin med fokus på social hållbarhet i Stockholms län Pdf, 486.7 kB.

Kontakt

Enheten för social utveckling