Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Folkhälsopiloten Stockholm

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Stockholm genomfört ett pilotprojekt om regional samordning och stärkta kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete. Projektet pågick under åren 2019–2021 och utvärderades av forskare från Karolinska Institutet. Utvärderingen visade att kommuner som samverkat med Länsstyrelsen fått stärkta förutsättningar för främjande och förebyggande arbete.

Samverkan är centralt

För att nå det folkhälsopolitiska målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation behöver vi samverka. Det är inte en aktör ensam som klarar av att nå målet. En viktig del i projektet är därför att bidra till ökad samverkan mellan olika regionala aktörer.

Kommunerna har en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, men har ofta väldigt olika förutsättningar att ta sig an den bredd av frågor som det kan innebära. Inom ramen för Folkhälsopilot Stockholm utvecklar därför Länsstyrelsen metoder och arbetssätt för att kunna erbjuda och samordna ett behovsanpassat stöd till de kommuner som önskar det. Med stärkta förutsättningar på lokal nivå kan vi sakta utjämna klyftorna och skapa en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa

Definierade förutsättningar för ett lyckat främjande och förebyggande arbete:

 • Motiverade beslutsfattare.
 • Långsiktig prioritering i mål, budget och uppföljning.
 • Gemensamt ägande och tvärsektoriella samverkansstrukturer.
 • Integrering i ordinarie verksamheter.
 • Samordnare/team med kompetens och mandat.
 • Strategisk användning av lokala data.
 • Strategisk form för målgruppsanalys och medborgarinflytande.

Länets kommuner är välkomna att delta i de nätverksträffar och seminarier som Länsstyrelsen anordnar. Vi erbjuder också kommunbesök.

Mer information om seminarier och kommunbesök finns på sidan Preventionspaketet

Delmål

Följande delmål har tagits fram för Folkhälsopilot Stockholm:

 1. Strukturer och modeller för regional tvärsektoriell samordning utvecklas, beskrivs och utvärderas.
 2. Intern samordning och folkhälsointegrering på Länsstyrelsen i Stockholms län utvecklas och stärks.
 3. Alla länets kommuner erbjuds ett behovsanpassat stöd utifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, risk- och skyddsfaktorer, lokalt förebyggande arbete och förutsättningar för implementering av ett förändringsarbete.
 4. De lokala förutsättningarna för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i kommunerna så som ökad prioritering, tvärsektoriell samverkan och samordning stärks i kommuner som tagit del av regionalt stöd.

Resultat

Skillnaderna i förutsättningar för folkhälsoarbete är stora mellan kommunerna i Stockholms län och nationella folkhälsopolitiska mål har i liten utsträckning fått genomslag i den lokala politiken. Men flera förutsättningar – som ledning, resurser, helhetsperspektiv, samverkan över förvaltningsgränser och användning av lokala data – har ändå stärkts de senaste åren, och särskilt i kommuner som samverkat med Länsstyrelsen Stockholm.

Under projekttiden har också strukturer och modeller för regional tvärsektoriell samordning prövats och det har blivit tydligare för kommunerna vart de kan vända sig om de vill ha stöd i sitt folkhälsoarbete. Kunskapsunderlag och stödmaterial har tagits fram och spridits. Internt på Länsstyrelsen har samordningen mellan olika enheter och uppdrag förbättrats och arbetet med att integrera ett folkhälsoperspektiv på myndigheten har påbörjats.

Läs mer om arbetet som genomförts inom pilotprojektet och vilka resultat som uppnåtts i slutrapporten från Länsstyrelsen och utvärderingsrapporten från Karolinska Institutet.

Folkhälsa börjar med goda och jämlika uppväxtvillkor – Slutrapport för Folkhälsopilot Stockholm år 2019–2021 (rapport 2021:29) Länk till annan webbplats.

Stärkta förutsättningar för folkhälsoarbete: Utvärdering av Folkhälsopilot Stockholm år 2019–2021, Karolinska Institutet Länk till annan webbplats.

Förebyggande hälsoarbete lönar sig

Uppsala universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm genomfört unika socioekonomiska studier i Botkyrka och Norrtälje kommun. I två rapporter beskrivs hur systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd har gett goda resultat.

Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommun Länk till annan webbplats.

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Alla vinner – en metodbok om länsstyrelsers samordnade arbetssätt för goda och jämlika uppväxtvillkor

Syftet med den här skriften är att underlätta ett systematiskt och samordnat regionalt arbete för goda och jämlika uppväxtvillkor samt god och jämlik hälsa inom ramen för länsstyrelsens olika uppdrag. Här paketeras arbetssätt och metoder för ett regionalt stöd till och samverkan med kommuner som har ambitioner att stärka förutsättningarna för lokalt främjande och förebyggande arbete. Metodboken inkluderar beskrivningar, framgångsfaktorer, utmaningar och insikter som gjorts av flera olika länsstyrelser.

Alla vinner – en metodbok om länsstyrelsers samordnade arbetssätt för goda och jämlika uppväxtvillkor Länk till annan webbplats.

Kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete

Karolinska Institutet har kartlagt och bedömt kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län. Rapporten visar att det är stora skillnaderna i förutsättningar för främjande och förebyggande arbete mellan kommunerna. Det förebyggande arbetet prioriteras i större utsträckning än det hälsofrämjande arbetet i de undersökta kommunerna.

Rapport: Kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län på Karolinska Institutets webbplats Länk till annan webbplats.

Förutsättningar för regional samverkan kring folkhälsa

Förutsättningarna för regional samverkan kring folkhälsa i Stockholms län beskrivs i två rapporter, varav en från Länsstyrelsen och en från Karolinska Institutet. Rapporterna utgör underlag för diskussion om det fortsatta arbetet för en utvecklad samordnings- och samverkansstruktur i Stockholms län

Mot samma mål – Underlag för utvecklad samordning för god och jämlik hälsa i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Regional samordning och samverkan för en god och jämlik hälsa. Erfarenheter från Folkhälsopilot Stockholm, Karolinska Institutet Länk till annan webbplats.

Kunskapssammanställning om risk- och skyddsfaktorer

Flera av de risk- och skyddsfaktorer som påverkar problemutfall i form av exempelvis kriminalitet, alkohol- och drogproblematik, utanförskap och psykisk ohälsa är desamma. Forskningsinstitutet RISE har på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm tagit fram en kunskapssammanställning över just gemensamma risk- och skyddsfaktorer för olika problem bland unga.

Risk- och skyddsfaktorer – vad vet vi och vad kan göras med kunskapen? (RISE, 2021) Länk till annan webbplats.

Referenslista kunskapssammanställning om risk- och skyddsfaktorer (RISE) Länk till annan webbplats.

Resultat Folkhälsopilot Stockholm

Länsstyrelsen har under åren 2019–2021 genomfört ett pilotarbete om regional samordning för stärkta lokala förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Läs mer på vår webbsida Folkhälsopiloten Stockholm eller ladda ner slutrapporter från Länsstyrelsen och från Karolinska Institutet som följt och utvärderat arbetet.

Folkhälsopiloten Stockholm

Folkhälsa börjar med goda och jämlika uppväxtvillkor: Slutrapport för Folkhälsopilot Stockholm år 2019–2021 (rapport 2021:29) Länk till annan webbplats.

Stärkta förutsättningar för folkhälsoarbete: Utvärdering av Folkhälsopilot Stockholm år 2019–2021, Karolinska Institutet Länk till annan webbplats.

Projektplan för Folkhälsopilot Stockholm Pdf, 781.4 kB.

Delrapport Folkhälsopilot Stockholm: Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss