Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, landsting och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2019–2020 kommer Länsstyrelsen därför att genomföra stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.

Få stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet

Kommuner och landsting/regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen kommer också att bidra med att:

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats.
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå
  • samråda med länets funktionshindersorganisationer.

Samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD)

Länsstyrelsen bidrar med stöd i samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD). MFD är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Under 2018 har Länsstyrelsen och MFD genomfört kartläggningar och analyser av kommuners och landstings/regioners arbete och stödbehov inom funktionshinderspolitiken. Det är kartläggningen som ligger till grund för stödet till kommuner och landsting/regioner under 2019–2020.

Metodstöd om dialog och strategi

Under våren 2020 Lanserade Myndigheten för delaktighet två nya metodstöd som riktar sig till kommuner i landet. Stöden ger vägledning och tips i arbetet med att öka delaktigheten. Det finns ett stöd om att föra dialog med personer med funktionsnedsättning och ett om att ta fram strategier. I stöden finns fakta, tips, exempel och annat som kan hjälpa till arbetet.

Stöden är utvecklade med kommuner som primär målgrupp, men kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner och myndigheter. Eftersom behov och förutsättningar skiljer sig åt är metodstödet utformat som moduler så att det kan användas helt eller i delar. Därmed behöver inte hela metodstödet användas för att få genomslag i specifika områden.

Metodstöd om dialog och strategi hos myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Digitala metodstödsseminarier

Som en del i Länsstyrelsens funktionshinderspolitiska uppdrag anordnade Länsstyrelsen Stockholm i maj 2020 två digitala seminarier där MFD:s metodstöd presenterades. De två metodstöden är indelade i fem moduler, där presentation och diskussion ingår i modulerna.

Presentation av MFD:s metodstöd på Youtubelänk till annan webbplats

Erbjudande om stöd – DelaktighetsBoosten

I samband med publiceringen av MFD:s metodstöd lanserar Länsstyrelsen i Stockholm en delaktighetskampanj – Delaktighetsboosten. Med DelaktighetsBoosten vill vi stötta länets kommuner och regionen i genomförandet av sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Delaktighetsboosten innebär att kommuner i Stockholms län och Region Stockholm kan ansöka om stöd från Länsstyrelsen för full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för alla!

Gå till Delaktighetsboosten för att ansöka om stödlänk till annan webbplats

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken

Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen)länk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för regional utveckling