Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd. Vi stödjer även föreningar som arbetar med att utveckla ett föräldraskapsstöd till föräldrar med barn upp till 18 år.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser riktade till föräldrar. Det handlar om att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Insatserna kan till exempel vara föreläsningar, seminarier, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper och professionell rådgivning.

Vad är målet med föräldraskapsstöd?

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med föräldraskapsstöd. Under 2018–2021 ska vi utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

Viktiga utgångspunkter i vårt uppdrag:

  • ett jämställt föräldraskap
  • barnens rättigheter
  • jämlikhet och jämställdhet.

I arbetet ska vi även ta hänsyn till funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld.

Titta gärna på Länsstyrelsens film om vad föräldraskapsstöd innebär, och varför det är viktigt. Filmen riktar sig till alla aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd.

 

Mer information om föräldraskapsstöd

I Länsstyrelsens verktyg Infogeneratorn finns information om föräldraskapsstöd på flera olika språk.

Infogeneratornlänk till annan webbplats

Rapporter och skrifter:

Slutrapport för Länsstyrelsens uppdrag 2014–2017PDF

Föräldraskap och tonårstid - Om stöd till föräldrar med tonårsbarnPDF

Information på andra webbplatser:

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd hos regeringenlänk till annan webbplats

Föräldraskapsstöd hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om föräldraskapsstöd.

Samverkan och regional strategi Stockholms län

I Stockholms län och i länets kommuner och stadsdelar pågår redan i dag många föräldrastödjande aktiviteter. Länsstyrelsen i Stockholm ska under de kommande åren, i samverkan med kommuner, landsting och andra aktörer, medverka till uppbyggnad av en regional struktur för arbetet.

Länsstyrelsens stöd utformas i dialog med berörda aktörer och kan handla om att

  • ge stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • arrangera utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vad händer nu?

Ett regionalt nätverk med föräldrastödjande aktörer har bildats. Syftet med nätverket är bland annat att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Vidare har en arbetsgrupp bildats med aktörer från nätverket för att kartlägga och ta fram ett metodstöd kring föräldrastöd riktat till utrikesfödda föräldrar. Utbildningar i metodstödet ges under 2018–2019 av Stockholms stad.

Läs mer om utbildningar i föräldraskapsstöd i Sverige på Plusportalen (Stockholms stad)länk till annan webbplats

Föräldrastödsarbetet är även en del i Preventionspaketet som är en satsning för att stötta det förebyggande arbetet i länets kommuner och som även involverar följande sakområden inom Länsstyrelsen; våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, alkohol och narkotika, brottsförebyggande arbete samt integration.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm