Tillsyn inom alkohol och tobak

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter. Ansvaret utökas i och med lagen om tobak och liknande produkter som gäller från den 1 juli 2019.

Lag om tobak och liknande produkter

Från och med den 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Lagen innebär också att kommunerna till viss del får nya uppgifter och ett utökat tillsynsansvar.

I korthet innebär den nya lagen följande stora ändringar:

 • Platser med rökförbud omfattar fler produkter än tobaksrökning
 • Tillståndsplikt för tobaksförsäljning
 • Antalet portioner i en snusförpackning regleras
 • Spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror regleras.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Tobak på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om lagen om liknande produkter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Följande lagar har ersatts eller ändrats på grund av den nya lagen om tobak och liknande produkter:

 • Tobakslagen (1993:581)
 • Lagen (2017:425) om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
 • Marknadsföringslagen (2008:486)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

 • Tillsynen över de nya platserna med rökförbud ska utövas av kommunen.
 • Kommunen har tillsynsansvar över både detaljhandel och partihandel med tobak.
 • Kommunen ansvarar för att informera handeln om vad som gäller enligt lagen.
 • Kommunerna ansvarar för tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det innebär att kommunerna hanterar ansökningarna om tillstånd och prövar de sökande utifrån lämplighet.

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer exempelvis folköl, tobak eller elektroniska cigaretter. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer.

Det finns många regler som den som vill sälja alkohol, tobak och elektroniska cigaretter måste följa. Det är i första hand kommunerna som ansvarar för att dessa regler följs.

Länsstyrelsens tillsyn och stöd

Länsstyrelsen ger kommunerna råd och information och ansvarar för att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger att de ska göra. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att vi ska göra tillsyn i länets kommuner. Vi genomför till exempel tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer. Det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår även att:
 • föra ut den statliga politiken regionalt
 • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
 • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av konsumtionsmönster i länet
 • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Vägledning till kommunerna

Du som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i tillsynsarbetet. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att underlätta samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Vi samordnar därför även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Vi arbetar med vägledning och tillsyn inom följande områden

 • serveringstillstånd
 • försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
 • inom lagen om tobak och liknande produkters bestämmelser om rökfria miljöer.

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn under 2016–2020. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet. I uppdraget ingår att:

 • Utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån.
 • Medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (skr. 2015/16:86)
 • Underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Utbildning i tillståndsgivning och tillsyn för politiker

Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket ansvarsfull uppgift. Länsstyrelsen erbjuder länets chefer och politiker utbildning i ansvarsfull tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.

Utbildningens innehåll och tidsåtgång kan anpassas efter önskemål och kommunens behov. Utbildningen sker hos kommunen och kan läggas i samband med exempelvis ett nämndsammanträde.

Kontakta tillsynshandläggarna på Länsstyrelsen för att boka utbildningen.

Rökfria miljöer

​Enligt tobakslagen ska följande områden vara rökfria:

 • Skolor och skolgårdar.
  • Länsstyrelsen har tillsammans med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) tagit fram en rapport om rökfria skolgårdar Pdf, 934 kB, öppnas i nytt fönster. där skolpersonal, miljöinspektörer och politiker har intervjuats utifrån det faktum att rökning fortfarande är vanligt på länets skolgårdar, trots att rökning har varit förbjuden på dem sedan 1994.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Inrikes kollektivtrafik.
 • Restauranger och andra serveringsställen.
 • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Vid tillfällig bostad som exempelvis hotell ska ett visst antal rum vara rökfria.

Kommunen har ansvar för tillsynen av de rökfria miljöerna.

Rökfri skolgård

Sedan 1994 är rökning förbjuden på skolgårdar. Länsstyrelsen har tagit fram särskilda checklistor till tillsyn av att rökförbudet på skolgårdarna efterlevs. Den ena checklistan används för att dokumentera observationerna på skolgården, den andra blanketten vid samtal med skolledningen.

Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) syftar till att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Den bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

 • En långsiktig etablerad samverkan mellan kommunen, Länsstyrelsen, polisen och restaurangbranschen.
 • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal.
 • Förbättrad tillsyn och policyarbete.

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster.

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har utvecklat och implementerat metoden. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har spridit den till landets kommuner. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och tillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är Ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.

Ansvarsfull alkoholservering hos STAD Länk till annan webbplats.

Ansvarsfull alkoholservering hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för social utveckling