Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med Kriminalvården, Stockholms läns landsting, Polisen och Tullverket tagit fram en regional strategi och handlingsplan för ANDT-frågorna i Stockholms län. Syftet med planen är att

 • peka ut en riktning
 • gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet
 • tydliggöra vem som ska göra vad.

Vi vill bidra till att den nationella ANDT-strategi som regeringen har antagit blir verklighet i Stockholms län. Den regionala strategin och handlingsplanen gäller för åren 2017–2020 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsens roll är att ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Vi arbetar för en effektivare samverkan i länet genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och diskussionsforum. Vi fångar upp och vidareförmedlar viktiga lokala och regionala frågor till den nationella nivån.

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Förena Förbättra Förändra – länsstyrelsernas ANDT-arbete Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokalt stöd i ANDT-arbetet

Merparten av kommunerna i Stockholms län driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns preventionssamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i så gott som alla kommuner och stadsdelar i länet.

Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. För kommunala preventionssamordnare, alkoholhandläggare och tobakshandläggare anordnas olika typer av nätverksträffar.

De flesta kommuner i länet genomför regelbundet undersökningar för att ta reda på ungas användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Stockholmsenkäten – statistik om unga

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera.

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad och genomförs sedan början av 2000-talet i de flesta av länets kommuner. Kommunerna finansierar sin egen datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.

Syftet med enkäten är att ge underlag till beslut och planering av exempelvis drog- och brottsförebyggande insatser samt att

 • kartlägga elevernas drogvanor, brottsvanor, trygghet, hälsa med mera
 • ge underlag för forskning och utveckling
 • mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Stockholmsenkäten 2022

Den senaste enkäten genomfördes våren 2022 och 25 av länets kommuner deltog (alla utom Österåker). Nästan 33 000 ungdomar i 409 skolor besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var 76 procent. Kommunjämförande resultat presenteras nedan.

Länsövergripande sammanfattning av resultaten från Stockholmsenkäten 2022 Pdf, 161.9 kB.

Resultat uppdelat per år, ämnesområde, årskurs och kommun

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

ANDT-samordnare Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm