Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bränderna i Kagghamra och Kassmyra

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag och en intern organisation igång för att stödja Botkyrka kommun kring hanteringen av den uppkomna situationen kopplade till bränderna och avfallsfrågorna i Kagghamra och Kassmyra.

Länsstyrelsen aktiverade den 24 februari 2021 en intern krisledningsorganisation för att stödja Botkyrka kommun i det fortsatta arbetet gällande branden vid ett avfallsupplag vid Kagghamra. Denna avslutades den 18 maj 2021.

Därefter har Länsstyrelsen haft ett särskilt uppdrag och en intern organisation igång för att stödja Botkyrka kommun kring hanteringen av den uppkomna situationen kopplade till avfallsfrågor i Kagghamra och Kassmyra. Inom ramen detta uppdrag hanteras även de frågor som har väckts med anledning av branden som bröt ut i Kassmyra den 5 september 2021. 

Länsstyrelsen roll

Inom ramen för vårt särskilda uppdrag för Länsstyrelsen en löpande dialog med Botkyrka kommun. Länsstyrelsen stödjer kommunen genom tillsynsvägledning och stärkt rådgivning inom relevanta sakområden. Vid behov även med samordning av nationella myndigheters expertis i miljö- och djurhållningsfrågor och kring kommunikation.

I Kassmyra har Länsstyrelsen även ett delat tillsynsansvar tillsammans med Botkyrka kommun av Kassmyra/Segersjös vattenskyddsområde och de föreskrifter som gäller.

Rök och brandbilar på soptipp.

Kassmyra. Foto: Mattis Loberg.

Branden i Kassmyra den 5 september

Den 5 september 2021 utbröt en brand i en avfallshög vid soptippen i Kassmyra. I samband med detta intensifierades dialogen och samverkan mellan Länsstyrelsen och Botkyrka kommun. Bland annat genomfördes ett gemensamt tillsynsbesök på plats vid soptippen i Kassmyra den 7 september.


Hit kan du vända dig om du har frågor med anledning av bränderna

Länsstyrelsen aktiverade den 24 februari 2021 en intern krisledningsorganisation för att stödja Botkyrka kommun i det fortsatta arbetet gällande branden vid ett avfallsupplag vid Kagghamra.

Krisledningsorganisationen aktiverades utifrån vårt geografiska områdesansvar. Detta då det är en ovanligt komplex situation som har krävt samordning mellan regional och nationell nivå i hanteringen.

Krisledningsorganisation avslutades den 18 maj 2021. Länsstyrelsens fortsatta hantering av händelsen övergick då i ett särskilt uppdrag hos Länsstyrelsen.

Uppdraget innebär att Länsstyrelsen kommer att fortsätta stödja Botkyrka kommun kring hantering av avfallsfrågorna i Kagghamra och i Kassmyra, genom information och rådgivning inom relevanta sakområden. Vid behov även med samordning av nationella myndigheters expertis i miljö- och djurhållningsfrågor. Inom ramen detta uppdrag hanteras även de frågor som har väckts med anledning av branden som bröt ut i Kassmyra den 5 september 2021. 

Mejla Länsstyrelsen med anledning av bränderna 

Läs mer om Länsstyrelsens roll i krisberedskapen - att samordna det regionala arbetet före, under och efter en samhällsstörning


Branden i Kassmyra

Länsstyrelsen bedömer inte att det är fara för djur i området så länge djuren inte vistas direkt i brandrök. Vid kraftig rökutveckling bör sällskapsdjur och lantbruksdjur hållas inomhus. Det är viktigt att ge djuren rent vatten och foder av god kvalitet. Det är ditt ansvar som djurägare att säkerställa att dina djur får fullgott foder och hålls friska. Djuren ska ges tillsyn varje dag. Om ditt djur blir sjukt eller visar tecken på ohälsa ska du kontakta en veterinär.

På Sveriges veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats finns en sammanställning av frågor och svar om vad man som djurägare kan tänka på vid större skogsbrand. Råden om hur man ska hantera djur i samband med brand och brandrök ger god vägledning även i denna situation liksom hur man kan tänka kring nedfall av aska på bete, nedfall av aska i vatten med mera.

Frågor och svar om större bränder (SVA) Länk till annan webbplats.

Branden i Kagghamra
Länsstyrelsen fick inledningsvis frågor från oroliga djurägare med anledning av branden. För att underlätta har vi försökt dela upp var du som är djurägare ska vända dig med olika frågor.

Vänd dig till

 • Kommunen för frågor om själva branden och om hantering av avfallshögen efter släckning. Kommunen genomför även en helt del uppföljande mätningar kring miljöpåverkan från branden/brandröken/lakvatten.
  Om branden, frågor och svar med mera på Botkyrka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

 • Länsstyrelsen om du har några frågor som rör djurhållning till exempel om ventilation, utevistelse, tillfälliga uppstallningar med mera. Observera dock att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller.
  Mejla en fråga om djurhållning med anledning av händelsen till Länsstyrelsen  

  Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Ett parallellt arbete har inletts med att utreda roller och ansvar. Förutom expertis är den provtagning som görs i området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område har varit att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.
 • Veterinär om ditt djur blir sjukt.
  Och kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

Kassmyra: Hur vet jag om det är tryggt för mina djur att beta i området nära brandplatsen? 

På Sveriges veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats finns en sammanställning av frågor och svar om vad man som djurägare kan tänka på vid större skogsbrand. Råden om hur man ska hantera djur i samband med brand och brandrök ger god vägledning även i denna situation liksom hur man kan tänka kring nedfall av aska på bete, nedfall av aska i vatten med mera.

Frågor och svar om större bränder (SVA) Länk till annan webbplats.

Kagghamra: Hur vet jag om det är tryggt för mina djur att beta i området nära brandplatsen? (Denna text uppdaterades den 21 juli 2021).

Analysresultaten från de kompletterade provtagningar som gjorts i jord och växter med anledning av branden i Kagghamra, visar att det inte finns några oönskade ämnen som överskrider de gränsvärden som gäller foder (direktiv 2002/32/EG). Även övriga analyserade ämnen förekommer i så låg halt att Erik Nordkvist, foderexpert och forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), bedömer att det inte föreligger någon förhöjd risk med att odla fodergrödor eller låta djur beta i området.

Läs mer om genomförda provtagningar på Botkyrka kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.

Du är välkommen att kontakta Länsstyrelsen med frågor gällande påverkan på dina djur eller om foderproduktion. Vi samverkar med berörda kommuner och andra myndigheter för att besvara dem på bästa sätt.

Skicka dina frågor till Lässtyrelsens djurskyddsenhet

Om miljötillsynen:
Det är Botkyrka kommun som har miljötillsynen över avfallsverksamheten både vid Kagghamra och i Kassmyra. Vänd dig i första hand direkt till Botkyrka kommun med frågor eller synpunkter gällande den.

I Kassmyra har Länsstyrelsen och Botkyrka kommun ett delat tillsynsansvar av Kassmyra/Segersjös vattenskyddsområde och de föreskrifter som gäller.

Länsstyrelsens roll att övervaka att vattenskyddsskyddsföreskrifterna följs. Det innebär en allmän övervakning för att exempelvis kontrollera att den som bedriver verksamhet i vattenskyddsområdet eller allmänhet som vistas i det skyddade området, följer de föreskrifter och andra bestämmelser som gäller för vattenskyddsområdet. Tillsynsmyndigheterna får även meddela förelägganden och förbud i enskilda fall med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken samt ingripa för att skydda vattenresursen och syftet med vattenskyddsområdet.

En viktig uppgift för tillsynsmyndigheterna är även att tillhandahålla och över tid upprätthålla information om vattenskyddsbeslutet och dess bestämmelser.

Information om bränderna och släckningsarbetet:
På Botkyrka kommuns webbplats hittar du även samlad och uppdaterad information, frågor och svar med mera med anledning av bränderna.

Södertörns brandförsvarsförbund har haft ansvar för de akuta räddningsinsatserna och släckningen av bränderna. I Kagghamra avslutades insatsen den 25 mars 2021 och i Kassmyra den 8 september 2021.

Kontaktuppgifter finns på respektive webbplats

Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats.

Den 23 december 2020 startade en ny brand i en avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Rök från branden har påverkat både människor och djur i Botkyrka och närliggande kommuner. Släckningsarbetet har försvårats av en rad omständigheter – bland annat skredrisk, miljögifter i avfallet och risk för påverkan på närliggande vattendrag.

Avfallshögen är nu täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen. Den akuta räddningsinsatsen avslutades därför den 25 mars 2021.

Information om branden och hanteringen av den finns på Botkyrka kommuns och Södertörns brandförsvarsförbunds webbplatser.

Har du frågor eller söker Information om högen och åtgärder framåt kring den kan du vända dig till Botkyrka kommun.

Botkyrka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm