Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Påbörja därför inga åtgärder förrän du är säker på att kommunens beslut inte är överprövat eller överklagat.

Överprövning av kommunens beslut

Även om du har mottagit ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen så kan Länsstyrelsen överpröva beslutet. Länsstyrelsen avgör sedan i sin överprövning om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas.

När en kommun fattar beslut om att bevilja en strandskyddsdispens skickas det till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten.

Hur vet jag om Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut?

Du som har fått ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen har själv ansvar för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat.

Länsstyrelsen meddelar alltid resultatet av granskningen till kommunen. Om granskningen leder till att kommunens beslut överprövas skickar vi dessutom ett besked om det till dig och till eventuella andra kända sakägare, ett så kallat delbeslut.

Vill du kontrollera om kommunens beslut om dispens har överprövats kan du kontakta Länsstyrelsen drygt en månad efter kommunens beslutsdatum på telefon 010-223 10 00 eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Om du har ett pågående ärende kan du kontakta din handläggare direkt.

Annars kan du skicka e-post till stockholm@lansstyrelsen.se eller ringa via växelnumret 010-223 10 00.

Du kan även följa ditt ärende via vårt externa diarium Länk till annan webbplats..

Strandskyddet är främst reglerat i miljöbalkens 7:e kapitel. En strandskyddsdispens behövs för att få uppföra nya byggnader, utföra andra anläggningar eller anordningar som kan hindra eller avhålla allmänheten från ett strandskyddat område.

Det behövs även dispens för att få ändra byggnader eller byggnaders användning, utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten samt för åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter i ett strandskyddat område.

För att en strandskyddsdispens ska kunna ges krävs att det finns särskilda skäl, som finns definierade i lagtexten. Ett skäl som ofta tillämpas är att det berörda området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

En dispens måste också vara förenlig med strandskyddets syften, nämligen:

 • att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
 • att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Med hänsyn till den planerade byggnadens eller anläggningens funktion ska ett dispensbeslut utformas så att allmänheten ges fri passage och att goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna bevaras. En dispens får inte heller ges i strid mot bestämmelserna i en detaljplan.

Utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och att möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, s. 53). Kommunerna ska skicka alla sina beslut om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen, som sedan granskar alla dispenser och vid behov överprövar dem.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva ett kommunalt beslut om strandskyddsdispens beror det på att vi bedömer att det inte finns förutsättningar för en dispens eller att någon brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Vi bedömer om handlingarna är tillräckliga för att avgöra ärendet. Saknas det uppgifter begär vi in kompletteringar, i första hand från dig som sökt eller från kommunen.

Den som har fått en dispens överprövad kan yttra sig i ärendet, skicka fotografier och andra handlingar till Länsstyrelsen. Det blir då en del av vårt beslutsunderlag. Ange alltid ärendets diarienummer och fastighetsbeteckningen. Det går bra att maila, faxa eller posta in underlaget. Tänk på att allt som skickas in till Länsstyrelsen blir offentliga handlingar, som vem som helst kan begära att få se.

Kommunen har ofta besökt platsen för ärendet och Länsstyrelsen har tillgång till bra kartunderlag. Därför är det endast i undantagsfall som vi behöver besöka platsen. En överprövning av ditt ärende kan resultera i att:

 • Kommunens dispens godkänns
 • Kommunens dispens ändras
 • Kommunens dispens upphävs
 • Ärendet återförvisas till kommunen för förnyad handläggning.

Om kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens samtidigt har överklagats av någon annan handlägger Länsstyrelsen även det ärendet. Avgörandena för de bägge ärendena på Länsstyrelsen samordnas inför beslut.

Beslutet i ärendet skickas till dig, kommunen och till eventuella andra kända sakägare. Du kommer att få ett kvitto på att du mottagit beslutet. Kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen har fattat ett beslut som innebär att någon del av beslutet upphävs kan du överklaga det till mark- och miljödomstolen. Hur det går till framgår av bilagan som du får med Länsstyrelsens beslut.

Om Länsstyrelsen har fattat beslut om att godkänna kommunens beslut i dess helhet och ingen heller överklagat det i rätt tid, gäller kommunens beslut.

Länsstyrelsens strandskyddsbeslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Grundregeln är att den som ansökt om dispens kan överklaga om beslutet går denne emot.

Besluten kan även överklagas av vissa ideella föreningar som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen eller friluftsintressen. Även Naturvårdsverket kan överklaga de beslut som Länsstyrelsen fattat i egenskap av första instans.

Ja, enligt miljöbalken måste länsstyrelserna granska alla medgivna strandskyddsdispenser och överpröva beslut där tveksamheter finns.

Vid en prövning av strandskyddsdispens tar vi hänsyn till den enskildes intresse av en dispens. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på strandskyddet får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Det kallas i juridiska termer för proportionalitetsprincipen.

Men för att en dispens ska kunna medges måste något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken alltid finnas. Det betyder att en dispens inte kan ges enbart med hänvisning till proportionalitetsprincipen. Vi gör alltid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

Enligt brottsbalken har boende rätt till hemfrid, vilket innebär att allemansrätten inte gäller på tomten kring ett bostadshus eller fritidshus. Detta fredade område kallas hemfridszon.

Hemfridszonens storlek varierar beroende av faktorer som topografi, markanvändning, vegetation och byggnadernas storlek och utformning. Bedömningen av hemfridszonens utbredning är central i strandskyddsärenden, eftersom strandskyddets ena syfte utgår från allemansrätten.

Det vanligaste särskilda skälet till att medge strandskyddsdispens är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, eftersom de flesta byggnationer sker inom en befintlig hemfridszon. Så länge byggnationen inte medför att hemfridszonen utvidgas mer än marginellt är det oftast möjligt att medge dispens.

Enligt praxis gäller allemansrätten oftast i vattenområden, även vid strandtomter. Det innebär att allmänheten vanligen har rätt att tillfälligtvis, och med hänsyn, använda annans privata brygga, förutsatt att den för tillfället inte används av ägaren. Med stöd av allemansrätten är det oftast även möjligt att passera nära stranden med båt, kanot, långfärdsskridskor eller liknande. I praxis har även åkermark ansetts vara allemansrättsligt tillgänglig, men självklart får den inte beträdas under odlingssäsongen.

När strandskyddsdispens medges ska även tomtplatsens utformning avgöras i beslutet. Tomtplatsavgränsningen ska visa gränsen mellan det område som fastighetsägaren får hävda som privat zon (hemfridszon) och det område som allmänheten har möjlighet att nyttja enligt allemansrätten.

Det innebär att tomtplatsens utbredning ska överensstämma med hemfridszonen, men den måste också anpassas till växt- och djurlivet.

Tomtplatsen bör bestämmas så att intrånget i allemansrätten blir så litet som möjligt. Enligt naturvårdslagens förarbeten syftar en tomtplatsavgränsning till att begränsa fastighetsägaren från att utvidga sin tomt genom icke dispenspliktiga åtgärder.

Även om dispens söks för en åtgärd inom en sedan tidigare beslutad tomtplats görs vid prövningen en bedömning av i vilken utsträckning den sökta åtgärden inverkar på strandskyddets syften. Tomtplatsens storlek varierar kraftigt beroende på områdets beskaffenhet, men 60–70 m från huvudbyggnad har i praxis ansetts vara en övre gräns. I de flesta fall avgränsas betydligt mindre tomtplatser än så.

Tomtplats kan inte sträcka sig utanför fastighetsgränsen, och sällan över vattenområde. För bryggor och andra anläggningar utanför hemfridszon ska tomtplats inte avgränsas, eftersom allemansrätten gäller där. I stället anges i dispensbeslutet i vilken utsträckning mark eller vatten får användas för det avsedda ändamålet.

Det här svaret är en förenkling av ett komplext område.

En brygga är normalt dispenspliktig eftersom den ofta hindrar eller avhåller allmänheten från att exempelvis paddla kanot eller åka långfärdsskridskor längs stranden. Ofta medför en brygga också en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet i vattenområdet.

Dispens behövs normalt inte vid renovering av en befintlig brygga, så länge åtgärden inte innebär att bryggan blir större, flyttas eller får annat utförande. I vissa kommuner krävs dessutom bygglov för bryggor. Tänk på att bryggor även kan anses vara anmälningspliktig och i vissa fall tillståndspliktig vattenverksamhet.

Vid en bedömning om dispens kan medges för en brygga görs en avvägning mellan den sökandes behov av bryggan och den påverkan den medför för strandskyddet.

Strandskyddsintresset väger tungt i områden som är tillgängliga för allmänheten eller särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, exempelvis grunda mjukbottnar, friska blåstångsbälten och strandängar. Bryggor som är avsedda för gemensamt nyttjande ges företräde framför enskilda bryggor.

Den enskildes intresse av en brygga väger tungt om fastigheten är belägen på en ö utan reguljär båttrafik eller fast vägförbindelse, eftersom egen båt då är en förutsättning för transporter till och från fastigheten.

Dispens kan ofta medges när en laglig brygga ersätts med en likartad brygga med samma placering. Ansökan om dispens bör som regel ha lämnats in till prövning innan den gamla bryggan avlägsnas. Om bryggan exempelvis har tagits av isen ska en ansökan i normalfallet lämnas in inom ett år.

En förlängning av en befintlig, laglig brygga som har blivit obrukbar på grund av landhöjning eller annan uppgrundning kan vara motiverat. En brygga bör inte vara större än vad som behövs för att den ska fylla sin funktion.

Särskilt under vår och sommar leker många fiskarter vilket kan störas av arbeten i vattenområdet. Även fågelliv kan störas av vissa arbeten.

När dispens lämnas för en brygga villkoras ofta dispensen, till exempel med att anläggningsarbetet inte får utföras under den biologiskt mest aktiva perioden – ofta mellan 1 april och 31 augusti, men ibland andra tider på året. Det är för att dispensen inte ska strida mot strandskyddets biologiska syfte, som väger lika tungt som det allemansrättsliga syftet.

En av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområden är att utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Man får därför inte utan strandskyddsdispens ställa upp exempelvis utemöbler utanför hemfridszonen, i ett område där allemansrätten gäller, eftersom detta är privatiserande och avhåller allmänheten från att nyttja området.

Att uppföra en ersättningsbyggnad eller motsvarande är normalt dispensgrundande, förutsatt att åtgärden motsvarar det som ersätts beträffande storlek, utförande, användning och placering.

Det går inte att ange en tidsperiod för när allemansrätten återinträtt vid en övergiven byggnad. Det som är avgörande är i stället om byggnaden har förfallit så att allemansrätten har återinträtt på platsen. I dessa fall ska en dispensansökan för återställande av byggnaden bedömas på samma sätt som vid uppförande av en helt ny byggnad.

Vid fällning av mer än ett fåtal träd behövs strandskyddsdispens, eftersom träd är viktiga för den biologiska mångfalden och trädfällning kan medföra en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- eller växtarter.

I de fall trädet är särskilt biologiskt värdefullt kan dispens behövas även för fällning av ett enskilt träd. Det kan exempelvis handla om ek, som kan hysa över 1 000 arter av bland annat lavar, svampar och insekter, varav vissa är helt beroende av ek.

Att röja sly i normal omfattning kräver inte strandskyddsdispens. Vid osäkerhet bör man kontakta sin kommun.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Om din ansökan gäller områden som Länsstyrelsen ansvarar för följer du anvisningarna nedan.

Observera att om den planerade verksamheten berör ett vattenområde kan det krävas att du anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet, till exempel för muddring, bryggor, fyllning eller grävning.

Gör så här

 1. Formulera din ansökan. Se Tips för en komplett ansökan nedan.
 2. Skicka ansökan till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm, alternativt via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.
 3. När ansökan inkommit skickar Länsstyrelsen Stockholm ut en faktura för avgiften på 4 600 kr. Observera att din ansökan inte kommer att behandlas innan avgiften är inbetald.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Frågor om din ansökan

Strandskyddsdispenser hanteras av flera enheter.

 • Om din fråga gäller ansökan om strandskyddsdispens inom ett statligt skyddat område kontaktar du Enheten för natur- och viltärenden.
 • Om din fråga gäller en överprövning av en kommuns beslut om strandskyddsdispens kontaktar du Enheten för juridiskt verksamhetsstöd.
 • Om din fråga gäller ett överklagande av en kommuns beslut om strandskyddsdispens kontaktar du Enheten för överklaganden.
 • Utöver det prövar Enheten för landskap och naturskydd ansökan om upphävande och införande av strandskydd utanför detaljplanelagt område.

Kontakt

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00