Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Pengar för klimatanpassning 2021

Kommuner i Stockholms län fick 2021 möjligheten att söka pengar för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden där kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning.

Länsstyrelsen i Stockholm fördelade knappt 2,5 miljoner kronor till åtta kommuner i länet.

Projekt som beviljades pengar:

 • Fördjupad förstudie för att minska risken för översvämning i Tumba, Botkyrka kommun (749 545 kronor)
 • Naturbaserade lösningar för minskad risk, Huddinge kommun (150 000 kronor)
 • Informationskampanj: Så klimatanpassar du din fastighet, Järfälla kommun (86 000 kronor)
 • Fördjupade karteringar, klimatanpassningsplan, Nacka kommun (200 000 kronor)
 • Skyfallskartering, Solna kommun (200 000 kronor)
 • Klimatanpassning av befintlig bebyggelse i praktiken – en förstudie, Stockholms kommun (350 000 kronor)
 • Klimatanpassning, Vaxholm kommun (225 000 kronor)
 • Övergripande kartering av risker kopplat till ett förändrat klimat, Värmdö kommun (450 000 kronor)

Bidrag ska stötta kommunerna i deras arbete med klimatanpassning

Klimatförändringar i Stockholms län

Här kan du läsa om hur klimatet i Stockholms län kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Klimatanalysen som SMHI har gjort för Stockholms län visar bland annat på mer nederbörd och ökad temperatur i länet. Läs mer i underlagen nedan:

Framtidsklimat i Stockholms län Pdf, 11.1 MB.

Hur blir klimatet i framtiden? Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning med åtgärder riktade såväl till nationell som regional och lokal nivå. Den gör stöd i hur det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet kan planeras för att skapa ett långsiktigt robust samhälle.

Ett robust samhälle - Regional handlingsplan för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Effekter av ett förändrat klimat

Här hittar du information om hur ett förändrat klimat påverkar Stockholms län och hur riskerna kan öka inom olika sektorer. Det handlar bland annat om hälsoeffekter, hur Mälaren påverkas av ett stigande hav och om en klimat- och sårbarhetsanalys för länet.

Här samlas kartunderlag som är användbara i arbetet med klimatanpassning. Underlagen ger information om hur olika platser i länet kan påverkas av översvämningar, värme samt ras, skred och erosion. Underlagen finns även på Länsstyrelsens WebbGIS.

Kartunderlag klimatanpassning (webbGIS) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens WebbGIS Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens geodatakatalog Länk till annan webbplats.

Skyfallskartering

Länsstyrelsen har tagit fram en översiktlig skyfallskartering för majoriteten av länets tätorter som ett stöd för länets arbete med översvämningsrisker. Länsstyrelsen producerade karteringen som ett stöd i eget arbete med planering inför översvämningsproblematik, men den kan även vara ett stöd för andra aktörer i regionen som arbetar med skyfallsfrågor.

Syftet med karteringen är att skapa ett länstäckande kunskapsunderlag för att kunna hantera översvämningsrisker till följd av skyfall som kan uppstå i ett framtida klimat. Skyfallskarteringen kan användas som planeringsunderlag för riskhantering, beredskapsplanering, detaljplanering i tidigt skede, översiktsplanering med mera.

Karteringen finns att se på Länsstyrelsen WebbGIS eller för nedladdning på Länsstyrelsens geodatakatalog.

Nedan är en rapport med vägledning och stöd i hur man ska tolka skyfallskarteringen och hur man bör använda den praktiskt. Rapporten beskriver också med vilken bakgrundsdata och metod som karteringen är framtagen.

Skyfallskartering över Stockholms län 2020-12-18 Pdf, 4 MB.

Lågpunktskarta över Stockholms län

Indikerar var vatten som inte kan rinna av ytledes kan samlas vid kraftigt regn. Detta underlag ska användas som aktsamhetskarta och indikerar för vilka områden som fördjupade utredningar behöver tas fram. I ett pilotprojekt togs det fram detaljerade skyfallskarteringar för tre kommuner.

Slutrapport Södertälje Pdf, 4.4 MB.

Slutrapport Haninge Pdf, 1.1 MB.

Slutrapport Täby Pdf, 1022.2 kB.

Resultatet har jämförts med lågpunktskartan för att se hur karteringarna skiljer sig åt. Slutsatser från projektet finner du i följande rapport:

PM: Pilotprojekt skyfallskarteringar Pdf, 902.4 kB.

Värmekartläggning över Stockholms län

I en länstäckande värmekartläggning baserad på satellitdata visas högsta uppmätta yttemperatur. Värmekartläggningen är användbar i flera olika verksamhetsområden, exempelvis för att identifiera värmeöar eller analysera skillnader mellan olika bebyggelsetyper och strukturer. I detta faktablad hittar du mer information om kartläggningen och hur den kan användas.

Värmekartläggning av Stockholms län Pdf, 777.6 kB.

Värmekartläggning i Länsstyrelsens WebbGIS Länk till annan webbplats.

I denna rapport beskrivs riskområden i länet för översvämning, ras skred och erosion

Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimat Länk till annan webbplats.

Syftet med denna analys är att beskriva klimatförändringarnas konsekvenser för Stockholms län inom ett antal systemområden: bebyggelse, tekniska försörjningssystem, elektroniska kommunikationer, transportinfrastruktur, människors hälsa, areella näringar och biologisk mångfald.

Stockholm – varmare, blötare, Klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholms län Länk till annan webbplats.

Klimatförändringen kommer att ge upphov till ett flertal konsekvenser för människors hälsa. Denna skrift beskriver klimatförändringarnas konsekvenser för människors hälsa i Stockholms och ger förslag på lämpliga åtgärder.

Hälsoeffekter av ett förändrat klimat – risker och åtgärder i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har sammanställt och bedömt hur ett framtida klimat i det längre tidsperspektivet beaktats i utredningarna gällande nya Slussen och dess reglering. Granskningen har skett ur ett långsiktigt klimatperspektiv där fokus ligger på vatten- och naturmiljö.

Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten och naturmiljöperspektiv Länk till annan webbplats.

Förstudien Mälaren om 100 år är ett länsstyrelsegemensamt projekt. Inom studien diskuteras bland annat frågor om den globala havsnivåhöjningen och Mälarens framtid. Rapporten följdes upp med Mälaren och Saltsjön i ett förändrat klimat.

Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden Länk till annan webbplats.

Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem Länk till annan webbplats.

Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse och vägar samt störningar i avloppshantering, el- och vattenförsörjning. I det här faktabladet kan du läsa om hur fastighetsägare kan skydda fastigheten mot översvämningar och vilket ansvar som vilar på kommunen, räddningstjänsten och staten.

Översvämning – Så skyddar du dig och din fastighet Länk till annan webbplats.

Fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen riskerar att påverkas av översvämningar och skred till följd av ett förändrat klimat. För att öka kunskapen om riskerna har Länsstyrelsen som ett första steg inventerat kulturhistoriskt värdefulla objekt i länet och hur dessa riskerar att drabbas av översvämningar och skred.

Ett levande kulturarv i ett framtida klimat Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i fysisk planering

Här presenteras vägledningar och rekommendationer som syftar till att stödja kommuner i hur det är möjligt att ta hänsyn till ett förändrat klimat i den fysiska planeringen.

Ett metodstöd innehåller praktiska råd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Och hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekterna i de interna processerna utformas?

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd Länk till annan webbplats.

I denna skrift sammanfattar länsstyrelsen kunskapsläget kring klimatförändringarna. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur kommunen kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar i samhällsplaneringen enligt plan- och bygglagen (PBL)

Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholm har som ett stöd i den fysiska planeringen beslutat om rekommendationer för byggande vid sjöar och vattendrag, Östersjön och Mälaren samt för hantering av översvämning till följd av skyfall. Läs mer om rekommendationerna nedan:

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för byggande vid sjöar och vattendrag i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för byggande vid Östersjön Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för byggande vid Mälaren Länk till annan webbplats.

Verktyg för kommunalt klimatanpassningsarbete

Nedan hittar du olika verktyg som är användbara i det kommunala arbetet med klimatanpassning och som syftar till att stödja olika aktörer i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

För att kunna vidta åtgärder och minska samhällets sårbarhet mot klimatförändringar är det viktigt att man först har identifierat sårbara områden och verksamheter. Denna skrift är ett metodstöd för framtagande av konsekvens- och sårbarhetsanalys med avseende på klimatförändringar.

Konsekvens- och sårbarhetsanalys - Metodbeskrivning Länk till annan webbplats.

I denna skrift ges förslag till system, systemtyper och klimatfaktorer som är viktiga att beakta i konsekvens- och sårbarhetsanalyser med avseende på klimatförändringar. Förslagen är till för att underlätta och snabba upp analysarbetet.

Systemtyper och klimatfaktorer Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser Länk till annan webbplats.

Den här skriften beskriver en process och olika steg i arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan.

Klimatanpassningsplan – process och verktyg Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för klimat och risk