Planering och byggande

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen. Vi ska även arbeta för att nationella mål får genomslag i länet.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Syftet med plan- och bygglagen är att bidra till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö – både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Den enskilda människans frihet ska respekteras så långt det är möjligt.

Planläggning

Mark- och vattenområden ska användas till vad de är mest lämpande för med hänsyn till områdenas karaktär och läge, och vilka behov som finns i samhället. Områdena ska i första hand användas och skötas på ett sätt som gynnar allmänheten.

Områden ska planläggas med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Kommunala och regionala förhållanden behöver också vägas in.

Planläggningen ska främja:

 • En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
 • En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.
 • En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.
 • En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.
 • Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen jobbar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi arbetar sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv, och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Tidig planeringsdialog

Länsstyrelsen i Stockholm vill gärna samarbeta med kommunerna i tidig dialog i planfrågor. Det vill säga redan innan och mellan de formella stegen i planprocessen. På så sätt får vi tidigt en gemensam lägesbild vilket leder till färre missförstånd och ett smidigare och effektivare arbetssätt kring översiktsplaner och detaljplaner.

Enskilda möten

Kommunerna kan boka in enskilda möten kring komplexa detaljplaner och större projekt. På sikt ska enskilda möten styras över till planstödsmötena.

Planstödsmöten

Länsstyrelsen i Stockholm har stående tider för planstödsmöten där kommunerna kan boka och föranmäla sina planfrågor. Planstödsmötena vänder sig främst till kommunens planarkitekter som arbetar med planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar. Från Länsstyrelsens sida deltar planhandläggare och vid behov sakkunniga från Länsstyrelsens olika verksamheter.

Skicka intresseanmälan tillsammans med ifylld mall och andra relevanta underlag senast två veckor före mötet till plan.stockholm@lansstyrelsen.se.

Hämta mall för planstödsmöten Powerpoint, 57.9 kB.

Under mötet för kommunen anteckningar.

Planstödsmöten 2023

 • 21 juni
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 29 november
 • 6 december

Länsstyrelsens samordnare återkopplar till kommunen senast en vecka före planstödsmötet. Vid återkopplingen kan ni ställa följdfrågor och antingen få svar direkt eller senare via e-post. I samband med återkopplingen får ni också information om vid vilket planstödsmöte er kommun har beretts plats.

För att avboka ett inbokat planstödsmöte, mejla till plan.stockholm@lansstyrelsen.se

Kommunmöten

Varje kommun erbjuds ett kommunmöte per termin med Länsstyrelsen i Stockholm för att diskutera planrelaterade frågor samt rättsfall och lagändringar. Kommunmötena syftar till att vara av en mer övergripande karaktär, jämfört med planstödsmötena. Mötena ska framför allt vara ett tillfälle för utbyte av information om vad som är på gång inom länet som helhet respektive inom kommunen.

Kunskapshöjande seminarier

Seminarier planeras utifrån de behov som kommunerna uttryckt. Länsstyrelsen i Stockholm strävar efter att samordna innehållet mellan olika delar av Länsstyrelsens verksamhet i tid och innehåll för att nyttja kommunernas tid så effektivt som möjligt.

I Stockholms län ansvarar Region Stockholm för regionplanering. Region Stockholms regionala utvecklingsplan RUFS 2010 ger vägledning i mellankommunala frågor av regional betydelse som ska beaktas i kommunernas översikts- och detaljplanering. Det gäller exempelvis bebyggelsestruktur, infrastruktur, grönstruktur och tekniska anläggningar av regional betydelse.

Den nya planen kallas RUFS 2050 och antogs av landstingsfullmäktige i juni 2018.

Om RUFS 2050, Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för bostäder och fysisk planering

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss