Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Här har vi samlat information om hur Länsstyrelsen arbetar relaterat till covid-19.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Stockholms län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Stockholms län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Gemensam inriktning för att minska smittspridningen av covid-19

För att inte riskera att förvärra smittspridningen är det nu avgörande att alla har uthållighet och följer de rekommendationer som expertmyndigheterna ger oss. Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med länets kommuner, Region Stockholm och andra aktörer i länet tagit beslut om en gemensam regional inriktning för att på ett samlat sätt möta det behovet och minska smittspridningen.

Gemensam inriktning för att minska smittspridningen av covid-19

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete finns förutsättningar för en provtagning genom så kallat PCR-test för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet. Personal inom samhällsviktig verksamhet anmäler sig på samma vis som andra grupper för ett PCR-test. (Obs! Tillvägagångssättet infördes brett för alla av Region Stockholm från och med den 15 juni ersätter det som tidigare har kommunicerats ut av Länsstyrelsen till samhällsviktiga verksamheter).

Om provtagning för covid-19 för dig som är sjuk på 1177.selänk till annan webbplats

Storskalig satsning på utökad testkapacitet
för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både en pågående infektion i covid-19 samt antikroppstester.

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Veckorapporter

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Veckorapporter över rådande situation i Stockholms län

Efterlevnad av rekommendationer

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020 klockan 10.00.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Vägledning i kommunernas tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Enligt det nya lagförslaget ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan kommer även ha befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med vägledning i detta arbete.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Information riktad till företagare

Många företagare kommer i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i länet. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta tillfälliga åtgärder.

Information riktad till företagare

Information riktad till landsbygdsföretagare

Landsbygdsavdelning på Länsstyrelsen Stockholm hjälper dig som har lantbruk eller landsbygdsföretag med tips och stöd med anledning av covid-19. Här har vi samlat viktig information.

Information till företagare på landsbygden

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Regeringen beslutade den 27 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet trädde ikraft den 29 mars 2020 och gäller tillsvidare. Regeringen har även gett länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begräsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Kontakt