Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Här har vi samlat information om hur Länsstyrelsen arbetar relaterat till covid-19.

Efterlevnad av rekommendationer

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Gemensam inriktning för åtgärder i Stockholms län

Utifrån regeringens skärpta nationella restriktioner har kommuner och myndigheter i Stockholms län antagit en gemensam inriktning för åtgärder i Stockholms län. Inriktningen gäller till och med den 24 januari 2021.

Gemensam kraftsamling för att minska smittspridningen

Information riktad till företagare

Många företagare kommer i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i länet. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta tillfälliga åtgärder.

Information riktad till företagare

Information riktad till landsbygdsföretagare

Landsbygdsavdelning på Länsstyrelsen Stockholm hjälper dig som har lantbruk eller landsbygdsföretag med tips och stöd med anledning av covid-19. Här har vi samlat viktig information.

Information till företagare på landsbygden

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Stockholms län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Stockholms län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har tagit fram en nationell plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 under hösten. Planen utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier och visar att det i huvudsak finns en god beredskap i Sverige för att möta nya utbrott av covid-19, men det finns regionala skillnader och saker som kan förbättras.

Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete när de är friska finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen i länet. Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen och svarar vid behov på frågor om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Publiktak på 8 personer i Stockholms län

Länsstyrelsen har fattat beslut om att införa ett publiktak på åtta personer i Stockholms län vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Undantag gäller för begravnings­ceremonier, där gäller max 20 deltagare. Beslutet gäller från och med den 24 november och tills vidare.

Publiktak om åtta personer införs i Stockholms län

Rapportering om ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv

Länsstyrelsen tar löpande fram sammanställningar och analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län till följd av covid-19-pandemin. Analyserna presenteras för regeringen.

Rapporter om ekonomi, arbetsmarknad och näringlisv

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Vägledning i kommunernas tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen föreslås gälla till och med den 31 maj 2021. Enligt det nya lagförslaget ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan kommer även ha befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med vägledning i detta arbete.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm