Arkeologisk undersökning av del av fornlämning L2015:7789 inom fastigheten Södermalm 4:1, kvarteret Rosendal Mindre, Stockholms stad

Anbudstiden gick ut den 6 april.

I förfrågningsunderlaget (sid 17) står det att Stockholms stadsmuseum ska utföra förmedlingsinsatserna i fält. Därefter står det att informationsskyltar ska sättas upp, att lokala media ska informeras kontinuerligt, och att information om undersökningen ska publiceras digitalt. Är det alltså stadsmuseet som ska utföra dessa tre saker?

Svar: Förmedling ombesörjs av Stockholms stadsmuseum vad gäller guidning av undersökningsområdet.

Undersökaren ska se till att:

  • Stockholms stadsmuseum får kontinuerlig information om fynd och resultat från undersökningen.
  • Kvalitativa informationsskyltar som är anpassade till en bred publik sätts upp på platsen.
  • Erbjuda lokaltidningar/lokala media löpande information om undersökningen och de resultat som kommer fram.
  • Publicera information om undersökningen och resultaten via digitala plattformar.

I kostnadsberäkningsmallen, under ”FÖRMEDLING”, finns en rad för ”Aktiviteter under fältarbete”. Ska vi här kostnadsberäkna för stadsmuseets aktiviteter? Om inte – kan förtydliga vilka förmedlingsaktiviteter i fält anbudslämnaren ska utföra (vid sidan av stadsmuseets aktiviteter)?

Svar: Stadsmuseets aktiviteter (det vill säga guidning) skall inte kostnadsberäknas av undersökaren.

Undersökaren ska kostnadsberäkna för:

  • Att information om fynd och resultat från undersökningen kontinuerligt ges till Stockholms stadsmuseum.
  • Att informationsskyltar sätts upp på platsen.
  • Att lokaltidningar/lokala media erbjuds löpande information om fynd och resultat från undersökningen.
  • Att information om undersökningen och resultaten publiceras löpande på digitala medier (till exempel sociala medier).

Kontakt