Länsstyrelsens uppdrag och arbete med anledning av covid-19

När det inträffar en kris eller samhällsstörning är det Länsstyrelsens roll att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi samverkar med nationella och regionala myndigheter och följer utvecklingen i händelsen och dess påverkan på länet noga. Här har vi samlat information om hur Länsstyrelsen arbetar relaterat till covid-19.

Regelbundet redovisa lägesbilder till regeringen

På regeringens uppdrag ska vi varje vecka redovisa länets samlade lägesbild. Lägesbilderna rapporteras gemensamt till regeringen via länsstyrelsernas samordningskansli i Halland.

I lägesbilden redovisar vi bland annat

  • länets utveckling av covid-19
  • behov av samverkan
  • planerade och genomförda åtgärder
  • hur kommunernas, regionens och andra regionala aktörers verksamhet påverkas.

Andra lägesbilder, rapporter och underlag som vi tar fram

Vi tar också fram egna rapporter och analyser av läget i Stockholms län med anledning av pandemin.

Länsstyrelserna har tagit fram en nationell plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 under hösten 2020. Planen utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier och visar att det i huvudsak finns en god beredskap i Sverige för att möta nya utbrott av covid-19, men det finns regionala skillnader och saker som kan förbättras.

Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Beslut om publiktak på 8 personer i Stockholms län

Länsstyrelsen har fattat beslut om att införa ett publiktak på åtta personer i Stockholms län vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Undantag gäller för begravnings­ceremonier, där gäller max 20 deltagare. Beslutet gäller från och med den 24 november och tills vidare.

Publiktak om åtta personer införs i Stockholms län

Stöd vi hanterar

Handlägga omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Handlägga omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handlägga stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020. Länsstyrelsen väntar på besked från regeringen om lokalhyresstödet kommer att återinföras.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Särskilda uppdrag som vi hanterar

Utöva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Följa efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Vägleda kommunerna i deras tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till och med den 31 maj 2021, med förslag på förlängning till och med den 30 september 2021.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Stötta Region Stockholm kring provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete när de är friska finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen i länet. Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen och svarar vid behov på frågor om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Vidta tillfälliga åtgärder för att underlätta för företagare

Vidta tillfälliga åtgärder för att underlätta för företagare

Många företagare kommer i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i länet. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta tillfälliga åtgärder.

Information riktad till företagare

Tips och råd till landsbygdsföretagare

Landsbygdsavdelning på Länsstyrelsen Stockholm hjälper dig som har lantbruk eller landsbygdsföretag med tips och stöd med anledning av covid-19.

Information till företagare på landsbygden

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Stockholms län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi

  • samordnar det regionala krisledningsarbetet,
  • säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls
  • samverkar med och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i arbetet med att hantera krisen
  • vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Stockholms län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med samordning och krisledning

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm