Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Fram till 2021 är stödet inriktat på följande uppgifter

 • kompetenshöjning inom totalförsvar
 • säkerhetsskydd
 • krigsorganisation och dess bemanning.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Fokusområde för totalförsvarsplaneringen

Det geografiska området för Försvarsmaktens mellersta militärregion omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. I den högre regionala grundsynen pekas följande fokusområden ut för perioden 2018-2020

 • övning
 • samverkan och ledning
 • tydlig planeringsprocess
 • informationssäkerhet
 • ledningsplatser.

Bakgrund

Det civila försvaret byggdes upp under kalla kriget som en följd av erfarenheterna efter andra världskriget. Efter avspänningen i Europa så monterades det under åren 1995 till 2015 ned. I stället var det internationella insatser som var styrande för det militära försvaret. Anledningen var att statsmakten bedömde att det inte fanns några militära hot mot Sverige och att det därför inte fanns behov av ett totalförsvar.

När det militära hotet mot Sverige åter ansågs vara en realitet så fanns det inte mycket kvar av det civila försvaret i samhället. Det var huvudsakligen skyddsrum och beredskapslarm (Hesa Fredrik) som återstod.

Sedan försvarsbeslutet 2015 har de aktörer som har ansvar inom totalförsvaret uppmanats att åter börja planera för civilt försvar. Detta rör i hög grad Länsstyrelsen. Under senaste åren har också medel successivt skjutits till från statsmakten för att påbörja detta arbete.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap