Branden i Kagghamra

Länsstyrelsen aktiverade den 24 februari 2021 en intern krisledningsorganisation för att stödja Botkyrka kommun i det fortsatta arbetet gällande branden vid ett avfallsupplag vid Kagghamra.

Krisledningsorganisationen aktiverades utifrån vårt geografiska områdesansvar. Detta då det är en ovanligt komplex situation som kräver samordning mellan regional och nationell nivå i den fortsatta hanteringen.

Den 24 mars besökte landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Johan von Sydow Botkyrka kommun för att informera sig om läget med anledningen av branden. På plats fick de tillsammans med Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, en beskrivning av släckningsarbetet av insatsledare och personal från Södertörns brandförsvarsförbund.

Foto: Peter Alsing.

Hit kan du vända dig om du har frågor med anledning av branden

Detta gör Länsstyrelsen med anledning av händelsen:

I vår krisledande roll, utifrån vårt geografiska områdesansvar

 • Bistår kommunen med vägledning och stöd i krisledning
 • Samordnar mellan kommun och nationella myndigheter/expertis, skapar ytor för samverkan och informationsdelning
 • Bistår aktörerna med sakkompetens och juridisk expertis

Utifrån vårt ordinarie uppdrag

 • Tillsynsvägleder kommunen gällande miljöfarlig verksamhet
 • Bistår med sakkompetens och expertis kring våra ordinarie uppdrag inom djurhållning, tillsyn av foder- och livsmedelskontroll

Exempel på aktiviteter:

- Länsstyrelsen har löpande avstämningar med Botkyrka kommun för stödja i arbetet.

- Länsstyrelsen har bjudit in nationella myndigheter och berörda kommuner till ett gemensamt möte i mitten av april för att diskutera frågor kopplade till branden.

Mejla Länsstyrelsen med anledning av branden i Kagghamra 

Läs mer om Länsstyrelsens roll i krisberedskapen - att samordna det regionala arbetet före, under och efter en samhällsstörning

Länsstyrelsen har fått frågor från oroliga djurägare med anledning av branden. För att underlätta har vi försökt dela upp var du som är djurägare ska vända dig med olika frågor.

Vänd dig till

 • Kommunen för frågor om själva branden; hur giftig röken eller vattnet är, var man kan hämta eventuellt annat vatten, om man kan/ska evakuera.
  Om branden, frågor och svar med mera på Botkyrka kommuns webbplatslänk till annan webbplats

 • Länsstyrelsen om du har några frågor som rör djurhållning till exempel om ventilation, utevistelse, tillfälliga uppstallningar med mera. Observera dock att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller.
  Mejla en fråga om djurhållning med anledning av händelsen till Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Ett parallellt arbete har inletts med att utreda roller och ansvar. Förutom expertis är den provtagning som görs i området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

 • Veterinär om ditt djur blir sjukt.
  Och kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

Det är Botkyrka kommun som har miljötillsynen över avfallsverksamheten vid Kagghamra. Vänd dig i första hand direkt till Botkyrka kommun med frågor eller synpunkter gällande den.

På Botkyrka kommuns webbplats hittar du även samlad och uppdaterad information, frågor och svar med mera med anledning av branden.

Södertörns brandförsvarsförbund har haft ansvar för den akuta räddningsinsatsen och släckningen av branden. Denna insats avslutades den 25 mars 2021.

Kontaktuppgifter finns på respektive webbplats

Botkyrka kommunlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Den 23 december 2020 startade en ny brand i en avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Rök från branden har påverkat både människor och djur i Botkyrka och närliggande kommuner. Släckningsarbetet har försvårats av en rad omständigheter – bland annat skredrisk, miljögifter i avfallet och risk för påverkan på närliggande vattendrag.

Avfallshögen är nu täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen. Den akuta räddningsinsatsen avslutades därför den 25 mars 2021.

Information om branden och hanteringen av den finns på Botkyrka kommuns och Södertörns brandförsvarsförbunds webbplatser.

Har du frågor eller söker Information om högen och åtgärder framåt kring den kan du vända dig till Botkyrka kommun.

Botkyrka kommuns webbplats länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm