Branden i Kagghamra

Länsstyrelsen aktiverade den 24 februari 2021 en intern krisledningsorganisation för att stödja Botkyrka kommun i det fortsatta arbetet gällande branden vid ett avfallsupplag vid Kagghamra.

Denna avslutades den 18 maj 2021. Den fortsatta hanteringen av frågan övergår därefter i ett särskilt uppdrag hos Länsstyrelsen.

Krisledningsorganisationen aktiverades utifrån vårt geografiska områdesansvar. Detta då det är en ovanligt komplex situation som har krävt samordning mellan regional och nationell nivå i hanteringen.

Den 24 mars besökte landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Johan von Sydow Botkyrka kommun för att informera sig om läget med anledningen av branden. På plats fick de tillsammans med Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, en beskrivning av släckningsarbetet av insatsledare och personal från Södertörns brandförsvarsförbund.

Foto: Peter Alsing.

Hit kan du vända dig om du har frågor med anledning av branden

Länsstyrelsen har avslutat sin interna krisledningsorganisation för händelsen den 18 maj 2021. Vår fortsatta hantering av händelsen övergår i ett särskilt uppdrag hos Länsstyrelsen.

Uppdraget innebär att Länsstyrelsen kommer att fortsätta stödja Botkyrka kommun kring hantering av avfallsfrågorna i Kagghamra och i Kassmyra, genom information och rådgivning inom relevanta sakområden. Vid behov även med samordning av nationella myndigheters expertis i miljö- och djurhållningsfrågor.

Mejla Länsstyrelsen med anledning av branden i Kagghamra 

Läs mer om Länsstyrelsens roll i krisberedskapen - att samordna det regionala arbetet före, under och efter en samhällsstörning


Länsstyrelsen fick inledningsvis frågor från oroliga djurägare med anledning av branden. För att underlätta har vi försökt dela upp var du som är djurägare ska vända dig med olika frågor.

Vänd dig till

 • Kommunen för frågor om själva branden och om hantering av avfallshögen efter släckning. Kommunen genomför även en helt del uppföljande mätningar kring miljöpåverkan från branden/brandröken/lakvatten.
  Om branden, frågor och svar med mera på Botkyrka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

 • Länsstyrelsen om du har några frågor som rör djurhållning till exempel om ventilation, utevistelse, tillfälliga uppstallningar med mera. Observera dock att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller.
  Mejla en fråga om djurhållning med anledning av händelsen till Länsstyrelsen  

  Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Ett parallellt arbete har inletts med att utreda roller och ansvar. Förutom expertis är den provtagning som görs i området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område har varit att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.
 • Veterinär om ditt djur blir sjukt.
  Och kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

Hur vet jag om det är tryggt för mina djur att beta i området nära brandplatsen?
Enligt Erik Nordkvist, foderexpert och forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), visar de mätresultat som hittills har redovisats inte på någon större risk för allvarlig påverkan på djur och fodergrödor. Men kompletterande provtagningar bör göras såsom markprover och prov på växande gröda.

Kompletterande provtagningar planeras därför att genomföras under april och maj månad i förebyggande syfte för att kunna verifiera de preliminära resultaten och antagandena.

När provsvaren är analyserade och klara kommer vid behov rekommendationer och svar på frågor att kunna ges (bedömningen är att provresultat och analys av dessa finns i mitten av juni). De publiceras då på den här sidan och på Botkyrka kommuns webbplats.

Du är välkommen att kontakta Länsstyrelsen med frågor gällande påverkan på dina djur eller om foderproduktion. Vi samverkar med berörda kommuner och andra myndigheter för att besvara dem på bästa sätt.

Skicka dina frågor till Lässtyrelsens djurskyddsenhet

Det är Botkyrka kommun som har miljötillsynen över avfallsverksamheten vid Kagghamra. Vänd dig i första hand direkt till Botkyrka kommun med frågor eller synpunkter gällande den.

På Botkyrka kommuns webbplats hittar du även samlad och uppdaterad information, frågor och svar med mera med anledning av branden.

Södertörns brandförsvarsförbund har haft ansvar för den akuta räddningsinsatsen och släckningen av branden. Denna insats avslutades den 25 mars 2021.

Kontaktuppgifter finns på respektive webbplats

Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats.

Den 23 december 2020 startade en ny brand i en avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Rök från branden har påverkat både människor och djur i Botkyrka och närliggande kommuner. Släckningsarbetet har försvårats av en rad omständigheter – bland annat skredrisk, miljögifter i avfallet och risk för påverkan på närliggande vattendrag.

Avfallshögen är nu täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen. Den akuta räddningsinsatsen avslutades därför den 25 mars 2021.

Information om branden och hanteringen av den finns på Botkyrka kommuns och Södertörns brandförsvarsförbunds webbplatser.

Har du frågor eller söker Information om högen och åtgärder framåt kring den kan du vända dig till Botkyrka kommun.

Botkyrka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm