Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Om det inträffar en kris eller samhällsstörning i som berör Stockholms län larmas Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) genom SOS Alarm.

TiB genomför de initiala åtgärder som behövs för att komma igång med hantering av händelsen, exempelvis samverkan med relevanta regionala och nationella aktörer.

TiB kan också vid behov initiera start av mer omfattande krishantering inom Länsstyrelsens egen organisation.

Exempel på händelser som TiB kan behöva hantera:

 • Händelser som påverkar samhällsviktig verksamhet.
 • Större olyckor inom väg- och järnvägstrafik, flyg, och sjöfart, eller andra omfattande störningar inom transportsektorn.
 • Större eller komplicerade bränder.
 • Större olyckor.
 • Terrorattentat.
 • Större utsläpp av farliga ämnen.
 • Vädervarningar av allvarligare slag.
 • Omfattande störningar eller avbrott inom el, tele, IT eller radio/TV.
 • Störningar i vattenförsörjningen.
 • Omfattande översvämningar eller höga flöden.
 • Allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar (epizooti, zoonos).

Samverkan Stockholmsregionen

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner har ett flertal aktörer gått samman i Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår förutom Länsstyrelsen även:

 • Brandkåren Attunda
 • Försvarsmakten
 • Kustbevakningen
 • Stockholms läns 26 kommuner
 • Polisen
 • SOS Alarm
 • Stockholms Hamnar
 • Region Stockholm
 • Storstockholms brandförsvar
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Trafik Stockholm
 • Trafikverket.

Varje torsdag har Samverkan Stockholmsregionen en samverkanskonferens för att stämma av läget i regionen. Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) leder konferenserna tillsammans med en regional samverkanskoordinator.

Du hittar mer information på Samverkan Stockholmsregionens webbplatslänk till annan webbplats.

Samverkan vid krisledning inom länet

Vid en inträffad händelse inom regionen koordinerar Länsstyrelsens krisledningsorganisation sitt samverkans- och samordningsansvar via Samverkan Stockholmsregionen. Vid en större händelse upprättar Samverkan Stockholmsregionen en särskild samverkansstab till vilken berörda aktörer ansluter sig.

För att minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan samverkar Länsstyrelsen även med närliggande län.

Fördjupat samarbete inom ett visst område kan ske i särskilda samarbetsgrupper, som kan vara tillfälliga eller permanenta.

Krisberedskapsveckan

Sedan 2017 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomfört en årlig kampanj tillsammans med myndigheter och kommuner för att öka kunskapen hos allmänheten om kris- och hemberedskap. På deras webbplats finns filmer, länkar och bra material. Kika gärna där.

Om kampanjen på MSB: webbplatslänk till annan webbplats

Om krisberedskap på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap