Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Uppdrag som notarius publicus respektive biträdande notarius publicus

Länsstyrelsen i Stockholms län kungör härmed uppdrag som notarius publicus enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus som lediga främst i Järfälla, Upplands-Bro, Sollentuna, Sundbyberg, Salem, Nykvarn, Värmdö, Tyresö och Nynäshamns kommun.

Notarius publicus och biträdande notarius publicus kan eventuellt sökas i andra kommuner om behov finns.

För att kunna bli förordnad som notarius publicus ska sökanden ha avlagt juristexamen, ha tillräckliga språkkunskaper, inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt vara lämplig i övrigt för uppdraget. Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag från kravet på juristexamen.

Till ansökan ska bifogas underlag som visar att ovanstående krav är uppfyllda.

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Enheten för förvaltning, Box 22067, 104 22 Stockholm, senast fredagen den 11 oktober 2019.

Kontakt