Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Penningtvätt

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över vissa verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen. Vi kontrollerar att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvätt handlar om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Problemet med att vinster från brottslig verksamhet – till exempel narkotikabrott, människosmuggling och skattebrott – integreras i den legala ekonomin är såväl nationellt som internationellt. Penningtvätt kan leda till omfattande negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet och ekonomi.

Finansiering av terrorism handlar om att ekonomiskt stödja terrorism genom direkta bidrag eller genom att samla in, ta emot, tillhandahålla eller förmedla pengar och andra tillgångar som ska finansiera terrorismen.

Varning för falsk webbplats och bluffmejl om registret mot penningtvätt

Det har kommit till vår kännedom att det finns en falsk webbplats som leder till en betalningstjänst med uppmaning att betala en avgift för ”registrering mot penningtvätt”. Länken och betalningen går inte till Bolagsverket, som ansvarar för registret mot penningtvätt. Länsstyrelserna kommer gå vidare med en polisanmälan.

Länsstyrelsen vill uppmana alla som tar emot ett mejl eller meddelanden som leder till webbplatsen att inte klicka sig vidare och att inte genomföra några betalningar eller dela personlig information.

Bluffmejl går ut till företagare, Bolagsverket Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) gäller för enskilda företagare och juridiska personer (verksamhetsutövare) inom vissa branscher. De verksamhetsutövare som står under länsstyrelsens tillsyn ska också följa reglerna i Länsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Penningtvättsregelverket syftar till att förhindra att verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Verksamhetsutövarna ska anpassa sina åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism efter riskerna. Det kallas för det riskbaserade förhållningssättet. 

Nationella riskbedömningar

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i en ny nationell riskbedömning identifiera möjliga hot, sårbarheter och risker som kan innebära att hawala (ett system för penningöverföring) utnyttjas i penningtvätts- eller terrorfinansieringssyfte. Samordningsfunktionen listar bland annat en rad åtgärder för att minska risken för att hawala utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapport: Nationell riskbedömning 2022 – Hawala, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i en nationell riskbedömning analyserat 22 sektorer för att kartlägga och riskbedöma Sveriges utmaningar på området. De sektorer som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt är exempelvis finansiella institut, varuhandlare samt spelbolag.

Rapporten: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

I arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste du som verksamhetsutövare bedöma riskerna för att din verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det kallas för en allmän riskbedömning. Utifrån de bedömda riskerna ska sedan rutiner och riktlinjer upprättas.

En viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att lära känna sin kund – uppnå kundkännedom – innan transaktioner genomförs eller affärsförbindelser ingås. Omfattningen av kundkännedomsåtgärderna styrs av din riskbedömning av varje enskild kundrelation, vilket kallas kundens riskprofil.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att bedöma riskerna för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det kallas för en allmän riskbedömning och den ska vara dokumenterad och uppdaterad. Hur omfattande riskbedömningen ska vara beror bland annat på verksamhetens storlek och art samt riskerna i verksamheten.

Produkter och tjänster samt riskfaktorer

När du tar fram den allmänna riskbedömningen ska du utgå från vilka egenskaper i företagets produkter eller tjänster som gör dem sårbara för försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Är det möjligt att använda produkterna eller tjänsterna för att dölja viss egendoms samband med brott eller för att samla in eller vidarebefordra pengar eller annan egendom till en terroristorganisation?

Identifiera sedan faktorer som påverkar risken för att produkterna eller tjänsterna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Riskfaktorerna kan vara kopplade till kunder, distributionskanaler, geografiska riskfaktorer och verksamhetsspecifika omständigheter.

 • Kunder – beakta sådana generella risker som är förknippade med de kundkategorier som du riktar dina produkter eller tjänster till. Det kan exempelvis vara kontantintensiva kunder eller kunder i en specifik bransch. Utgå från vad som är allmänt känt om den aktuella kundkategorin och din kunskap om dina egna kundrelationer.
 • Distributionskanaler – beakta hur dina produkter eller tjänster levereras till kunden. Leveranser genom en tredje part eller via ett webbaserat forum kan exempelvis göra det svårare för dig att överblicka hur produkterna eller tjänsterna används av kunden. Det innebär en högre risk.
 • Geografiska riskfaktorer – beakta förhållandena i de länder där produkterna eller tjänsterna erbjuds eller där kunderna har sin verksamhet. Beakta exempelvis om landet har hög korruption eller saknar ett fungerande penningtvättsregelverk. Din kunskap om landet är avgörande för att du ska kunna identifiera riskerna.
 • Verksamhetsspecifika omständigheter – beakta exempelvis verksamhetens storlek och organisatoriska komplexitet.

Hur stor är risken?

När du har identifierat riskerna och riskfaktorerna i verksamheten behöver du ta ställning till hur stor risken är för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Risknivåerna kan exempelvis delas in i låg, normal eller hög risk.

I din bedömning kan du ställa dig följande frågor:

 • Vilken risknivå är förknippad med produkterna eller tjänsterna som verksamheten erbjuder?
 • Hur sannolikt är det att de identifierade faktorerna – kunder, geografiska faktorer, distributionskanaler eller andra verksamhetsspecifika omständigheter – påverkar risken för att produkterna eller tjänsterna utnyttjas för penningtvätt eller terrorismfinansiering?
 • Hur stor är den sammantagna risken i verksamheten?

För att du ska kunna bedöma hur stor risken är behöver du ha förståelse för hur produkterna, tjänsterna och de olika riskfaktorerna påverkar varandra. Exempelvis kan en faktor utgöra en låg risk om den ses för sig, men en högre risk om den kombineras med andra faktorer.

En pågående process

Risken för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism kan öka eller minska beroende på förändringar i verksamheten eller omvärlden. Den allmänna riskbedömningen behöver därför utvärderas regelbundet och minst en gång per år. Du ska alltid utvärdera den allmänna riskbedömningen innan ditt företag erbjuder nya eller väsentligt förändrade produkter eller tjänster, riktar sig till nya marknader eller gör andra förändringar som är relevanta för verksamheten. Anteckna datumet för varje utvärdering. Om du bedömer att riskerna i verksamheten har förändrats, ska den dokumenterande riskbedömningen uppdateras utifrån detta.

Processkarta för riskbedömning.

Som verksamhetsutövare ska du bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i varje kundrelation. Kunden ska tilldelas en så kallad riskprofil. Om du bedömer att det är en lågriskkund eller högriskkund påverkar omfattningen av de åtgärder du måste vidta för att uppnå kundkännedom.

Utgångspunkten när du bedömer riskerna med en enskild kundrelation är vad som kommer fram om kunden innan ni genomför en transaktion eller ingår en affärsförbindelse. Att känna till en affärsförbindelses syfte och art är nödvändigt för att du ska kunna ta ställning till vilka risker som finns med kundrelationen. För att kunna fastställa riskprofilen behöver du koppla vad du känner till om kundrelationen med de riskfaktorer – kundkategori, distributionskanaler och geografiska faktorer – som du har identifierat i den allmänna riskbedömningen.

Utifrån den allmänna riskbedömningen ska du som verksamhetsutövare upprätta skriftliga rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet.

Tänk på att rutinerna och riktlinjerna ska utvärderas regelbundet, minst en gång per år. Anteckna datumet för varje utvärdering. Om du anser att det finns nya eller förändrade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism ska dokumentet uppdateras.

Rutinerna och riktlinjerna ska omfatta:

 • Åtgärder för kundkännedom
 • Övervakning och rapportering till Finanspolisen
 • Bevarande av handlingar inklusive behandling av personuppgifter
 • Intern kontroll, inklusive uppgift om vem i verksamheten som ansvarar för regelefterlevnaden.

Om du har anställda eller uppdragstagare som utför uppgifter som har betydelse för arbetet mot penningtvätt och finansiering ska du även ha rutiner för:

 • Lämplighetsprövning av anställda och uppdragstagare.
 • Skydd mot hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder.

Du ska också se till att dina anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten löpande får relevant information och utbildning för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter.

Kundkännedom

Som verksamhetsutövare har du en skyldighet att upprätta rutiner och riktlinjer för företagets kundkännedomsåtgärder. Av dina rutiner och riktlinjer ska det framgå när, hur och vilka kundkännedomsåtgärder som ska vidtas. Läs mer om vilka kundkännedomsåtgärder du behöver vidta för olika sorters kunder under fliken ”Kundkännedom”.

Övervakning och rapportering till Finanspolisen

Av dina rutiner och riktlinjer ska det framgå att du ska övervaka dina pågående affärsrelationer och bedöma enstaka transaktioner. Det ska också framgå att en affärsförbindelse inte får etableras och att en transaktion inte får utföras om du misstänker att produkterna eller tjänsterna kommer att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Det ska även framgå av dina rutiner och riktlinjer att du har en skyldighet att omedelbart rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen. Läs mer under fliken ”Övervakning och rapportering till Finanspolisen”.

Bevarande av handlingar inklusive behandling av personuppgifter

Som verksamhetsutövare ska du ha rutiner och riktlinjer för vilka handlingar och uppgifter som du sparar. Detsamma gäller för de personuppgifter som du behandlar.

De handlingar och uppgifter som ska sparas är:

 • Dina åtgärder för att uppnå kundkännedom.
 • Uppgifter om avvikelser eller misstänkta aktiviteter och transaktioner. Du ska spara uppgifterna oavsett om du har utfört transaktionen eller inte. Detsamma gäller om du har rapporterat avvikelsen till Finanspolisen eller inte. Din egen bedömning av den misstänkta aktiviteten och transaktionen ska också dokumenteras och sparas.
 • Alla transaktioner som sker inom ramen för din affärsförbindelse med kunden eller vid enstaka transaktioner med kunder som du ska uppnå kundkännedom om.

Hur ska handlingarna och uppgifterna sparas?

Handlingarna och uppgifterna kan sparas elektroniskt eller i pappersform. Det viktiga är att de bevaras på ett betryggande sätt och att det framgår av dina rutiner och riktlinjer hur dina handlingar och uppgifter sparas. Handlingarna och uppgifterna ska också vara ordnade så att de är lättåtkomliga och sökbara. På begäran ska du kunna lämna uppgifterna till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Länsstyrelsen eller någon annan behörig myndighet.

Som utgångspunkt ska du spara handlingarna och uppgifterna i fem år från det att transaktionen utfördes eller att affärsförbindelsen avslutades.

Dataskydd och personuppgifter

Som verksamhetsutövare under penningtvättsregelverket har du rätt att behandla personuppgifter för att uppfylla dina skyldigheter enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter. Det innebär att ditt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism har företräde framför bestämmelserna om hantering av personuppgifter i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Intern kontroll och ansvar för regelefterlevnad

Det är viktigt att det finns en intern ansvarsfördelning för att säkerställa att skyldigheterna enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter fullgörs. Du ska därför ha rutiner och riktlinjer för intern kontroll i din verksamhet. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå vilken eller vilka funktioner som har utsetts och vem som innehar respektive funktion. Det ska också framgå hur de interna kontrollerna genomförs för att säkerställa efterlevnaden av penningtvättsregelverket.

Beroende på verksamhetens storlek och art kan du behöva utse någon eller några av följande funktioner:

 • En medlem av ledningsgruppen, verkställande direktören eller motsvarande som ansvarar för att företaget genomför de åtgärder som krävs enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter.
 • En centralt funktionsansvarig som ansvarar för att kontrollera att det finns riktlinjer, kontroller och förfaranden som effektivt hanterar verksamhetens risker för penningtvätt och finansiering av terrorism samt att rapportering sker till Finanspolisen.
 • En oberoende granskningsfunktion som ansvarar för att granska de interna riktlinjer, kontroller och förfaranden som hanterar verksamhetens risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Oavsett vad du driver för verksamhet och hur liten verksamheten är ska du utse en person som ansvarar för verksamhetens regelefterlevnad och interna kontroll samt rapportering till Finanspolisen.

Lämplighetsprövning av anställda

Dina rutiner och riktlinjer ska säkerställa att anställda, uppdragstagare eller någon annan som på liknande grund deltar i din verksamhet är lämpliga för de uppgifter som de ska utföra. Kontrollen av lämpligheten ska vara proportionerlig i förhållande till personens arbetsuppgifter och funktion samt riskerna i verksamheten. Lämplighetsprövningen kan i normalfallet utgå från sådana intyg, betyg, referenser och intervjuer som du som arbetsgivare normalt använder för att besluta i ett anställningsärende. Det kan också finnas situationer när det är motiverat med ytterligare kontroller av lämpligheten.

Skydd från hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder samt repressalier

Det är viktigt att anställda, uppdragstagare eller någon annan som på liknande grund deltar i din verksamhet har en trygg och säker arbetsmiljö när de fullgör skyldigheter enligt penningtvättsregelverket. Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha rutiner och riktlinjer samt vidta de åtgärder som behövs för att skydda de som deltar i din verksamhet från hotfulla och obehagliga situationer. Omfattningen av rutinerna och riktlinjerna för skydd från hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder bestäms av den allmänna riskbedömningen, eventuell hotbild, verksamhetens art och liknande omständigheter.

Du som verksamhetsutövare får inte utsätta anställda, uppdragstagare eller någon annan som på liknande grund deltar i din verksamhet för repressalier på grund av att personen har agerat i enlighet med penningtvättsregelverket. Om du som verksamhetsutövare vidtar repressalier kan det utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Information och utbildning

Information och utbildning till dina anställda och uppdragstagare ska utformas utifrån de risker som du har identifierat i din allmänna riskbedömning. Utbildningens innehåll och frekvens ska också anpassas utifrån de anställdas och uppdragstagarnas arbetsuppgifter och funktioner. De genomförda utbildningarna ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vad utbildningen innehöll, namnen på deltagarna samt datumet för utbildningen.

En viktig del av penningtvättsregelverket är att lära känna sina kunder. Kundkännedomen ska vara tillräcklig för att du som verksamhetsutövare ska kunna hantera riskerna för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

När behöver kundkännedomsåtgärderna vidtas?

Åtgärderna för att uppnå kundkännedom ska vidtas innan du ingår en affärsförbindelse med en kund. Därefter måste affärsförbindelsen också följas upp. 

Kundkännedom krävs också innan du genomför enstaka transaktioner där beloppet uppgår till motsvarande 15 000 euro eller mer. Kravet blir också aktuellt om du inser eller borde inse att det finns ett samband mellan flera transaktioner på mindre belopp som tillsammans uppgår till motsvarande 15 000 euro eller mer.

Undantag för skatterådgivare och oberoende jurister

Kravet på kundkännedomsåtgärder gäller inte för bland andra skatterådgivare och oberoende jurister om affärsförbindelsen syftar till följande:

 • Försvara eller företräda en klient i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande.
 • Bedöma klientens rättsliga situation.

Särskilda regler för varuhandlare som hanterar kontanter

För varuhandlare som omfattas av penningtvättsregelverket gäller kravet på kundkännedom inför affärsförbindelser eller enstaka transaktioner där ett kontantbelopp uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer. Kravet blir också aktuellt om du inser eller borde inse att det finns ett samband mellan flera transaktioner på mindre kontantbelopp som tillsammans uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer.

Om du i samband med transaktioner och affärsförbindelser som inte kräver kundkännedomsåtgärder ändå uppmärksammar avvikelser ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas. Om du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska du alltid rapportera dina misstankar till Finanspolisen. Läs mer under fliken ”Övervakning och rapportering till Finanspolisen”.

En inledande åtgärd för kundkännedom är att identifiera din kund och därefter göra en identitetskontroll av kunden. Åtgärderna ska vidtas även för befintliga kunder och kunder som är kända sedan tidigare. Du kan behöva vidta flera kontrollåtgärder för att fastställa kundens identitet. Ju svårare det är att fastställa identiteten, desto högre är risken för att kunden kan förknippas med penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fysiska personer

Om kunden är en fysisk person efterfrågar du personens namn, personnummer och adress. Uppgifterna kontrolleras sedan mot personens pass, körkort eller annan identitetshandling. Uppgifterna kan också kontrolleras genom elektronisk legitimation eller genom kontroll av andra dokument och uppgifter från oberoende och tillförlitliga källor.

Kontroll av identitetshandlingar

Identitetshandlingen ska utvisa ett fotografi av den fysiska personen. Handlingen ska också vara utfärdad av en myndighet eller en annan behörig och tillförlitlig utfärdare. Om det finns omständigheter, till exempel geografiska faktorer, som pekar på att det rör sig om en högrisksituation, bör identitetshandlingen också visa uppgift om personens medborgarskap.

Distanskunders identitetshandlingar

Om kunden befinner sig på distans ställs det högre krav på identitetskontrollen. Uppgifterna som inhämtas vid identifieringen ska kontrolleras mot externa register, intyg eller andra oberoende och tillförlitliga källor. Därefter ska du antingen skicka en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress eller inhämta en vidimerad kopia på en identitetshandling från kunden. 

 • Skicka en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress eller motsvarande tillförlitliga adress. Om det rör sig om en högrisksituation bör bekräftelsen skickas till kundens folkbokföringsadress, eller motsvarande tillförlitliga adress, som rekommenderat brev med mottagningsbevis.
 • Inhämta en vidimerad kopia på en identitetshandling från kunden. Av kopian ska det framgå att en annan person än kunden har intygat med namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgifter att kopian överensstämmer med originalet.

Elektronisk legitimation

Oavsett om kunden närvarar vid kontrollen eller befinner sig på distans kan identiteten kontrolleras genom tillförlitlig elektronisk legitimation. Ytterligare vägledning om elektronisk legitimation finns på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

E-legitimering, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Oberoende och tillförlitliga källor

Om kunden saknar identitetshandling eller elektronisk legitimation finns det möjlighet att fastställa identiteten genom att granska andra handlingar och uppgifter. Det kan exempelvis vara utdrag från en behörig myndighet eller intyg från en arbetsgivare. Förutsättningen är att källorna är oberoende och tillförlitliga. En källa är oberoende om den verifieras av någon annan än den person vars identitet du granskar. Om det uppstår svårigheter att bedöma om en källa är tillförlitlig och oberoende ska du använda flera källor.

Samordningsnummer

Om kunden inte har något personnummer ska du efterfråga ett samordningsnummer eller motsvarande. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket tilldelar personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Ytterligare information om samordningsnummer finns på Skatteverkets webbplats.

Juridiska personer

Om kunden är en juridisk person sker identifieringen genom att du inhämtar uppgifter om kundens företagsnamn och organisationsnummer, registrerade adress samt företrädare. Uppgifterna om den juridiska personen, liksom dess företrädares behörighet, kontrolleras sedan mot registreringsbevis, registerutdrag eller uppgifter från andra tillförlitliga och oberoende källor.

Registreringsbevis eller motsvarande registerutdrag bör inte vara äldre än en vecka när du utför kontrollen. Om ett utdrag hämtas från en webbplats som tillhandahåller information om juridiska personer, bör det framgå att uppgifterna på webbplatsen är hämtade från Bolagsverkets näringslivsregister eller ett motsvarande register från en annan nations myndighet.

Kundens företrädare

Den juridiska personens företrädare ska identifieras och kontrolleras på samma sätt som kunder som är fysiska personer. Företrädarens behörighet att företräda den juridiska personen ska kontrolleras mot registreringsbevis, registerutdrag eller uppgifter från andra tillförlitliga och oberoende källor.

Om en person uppger sig företräda en kund som är en fysisk person kontrolleras företrädarens behörighet mot fullmakt, ett förordnande eller någon motsvarande behörighetshandling. Med förordnande avses bland annat dokument från Överförmyndarnämnden, till exempel i situationer då en förvaltare eller god man har utsetts för kunden. Med motsvarande handling menas exempelvis ett personbevis som utvisar föräldraskap om kunden är minderårig.

Verkliga huvudmän

Du ska utreda om kunden har en eller flera verkliga huvudmän. Med verklig huvudman menas någon eller några fysiska personer som ensam eller tillsammans med någon annan ytterst äger eller kontrollerar kunden. I lagen om registrering av verkliga huvudmän anges under vilka omständigheter en juridisk person kan antas ha en verklig huvudman.

Lagen om registrering av verkliga huvudmän Länk till annan webbplats.

Om din utredning visar att kunden har en eller flera verkliga huvudmän ska du kontrollera dessa personers identitet på samma sätt som för kunder som är fysiska personer. Om kunden är en juridisk person eller en trust eller en liknande juridisk konstruktion, ska din utredning omfatta åtgärder för att förstå kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur.

Bolagsverket har ett register över verkliga huvudmän. I din utredning ska du göra en kontroll i detta register. Kundens riskprofil samt vad du i övrigt känner till om kunden kan i vissa fall motivera ytterligare utredning av om det finns en eller flera verkliga huvudmän.

Ytterligare information om verkliga huvudmän och registreringen av dessa finns på Bolagsverkets webbplats.

Verklig huvudman, Bolagsverket Länk till annan webbplats.

Undantag från utredningsskyldigheten

Undantag från utredningsskyldigheten beträffande verkliga huvudmän gäller för kunder som är aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.

Alternativ verklig huvudman

Om det efter utredningen står klart att din kund inte har en verklig huvudman ska du utse en så kallad alternativ verklig huvudman. Detsamma gäller om du har anledning att anta att den som identifierats som verklig huvudman inte ytterst äger eller kontrollerar kunden.

Till alternativ verklig huvudman ska du utse den person som du bedömer har mest bestämmande inflytande över verksamheten. Det kan vara styrelseordföranden, den verkställande direktören eller en motsvarande befattningshavare. Även den alternativa verkliga huvudmannens identitet ska som huvudregel kontrolleras.

Personer i politiskt utsatt ställning – PEP

Ytterligare en kundkännedomsåtgärd är att ta reda på om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan. En PEP är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Om kunden är en PEP eller en närstående till en PEP ska du vidta lämpliga åtgärder för att ta reda på var tillgångarna kommer från. Du ska även tillämpa en skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen.

Affärsförbindelsens syfte och art

Innan du ingår affärsförbindelser behöver du inhämta information om förbindelsens syfte och art. Du behöver veta vad kundens affärsverksamhet går ut på och hur dina produkter eller tjänster kommer att användas av kunden.

Uppgifterna om affärsförbindelsens syfte och art ska kunna ligga till grund för din bedömning av vilka aktiviteter och transaktioner som kunden kan förväntas göra inom ramen för affärsförbindelsen. Uppgifterna kan också läggas till grund för din bedömning av kundens riskprofil.

I vissa fall framgår affärsförbindelsens syfte och art redan vid etableringen av förbindelsen, medan det i andra fall krävs mer efterforskningar.

Hur omfattande måste informationsinhämtningen vara? Det beror på den bedömda risken som kan förknippas med kundrelationen. En hög risk innebär ytterligare och mer ingående frågor medan det vid en låg risk kan räcka med att du gör vissa antaganden. För produkter och tjänster som har ett väl definierat och avgränsat användningsområde kan antagandena i många fall baseras på hur kunder normalt använder produkter eller tjänster.

Anpassade åtgärder när kundrelationen är förknippad med låg eller hög risk

Kundkännedomsåtgärderna ska anpassas efter din riskbedömning av den enskilda kunden – kundens riskprofil. De kundkännedomsåtgärder som anges här behöver alltid vidtas när det rör sig om en kund som är förknippad med normal risk. Om risken bedöms vara låg, är det tillräckligt med förenklade åtgärder. En förenklad åtgärd kan exempelvis vara att utföra identitetskontroll av kunden efter det att en affärsförbindelse har ingåtts. Om risken i stället bedöms vara hög, krävs det skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Ett exempel på en skärpt åtgärd är att du frågar om kundens ekonomiska situation och varifrån pengarna kommer samt kontrollerar kundens uppgifter.

Fortlöpande uppföljning av kundrelationerna

Pågående affärsförbindelser ska följas upp löpande och vid behov för att säkerställa att kundkännedomen är aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Uppföljningen tar exempelvis sikte på förnyade kontroller av företrädare och verkliga huvudmän samt affärsförbindelsens syfte och art.

Åtgärder som behöver vidtas när kundkännedomen saknas

Du som verksamhetsutövare får inte ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund eller utföra enstaka transaktioner utan att först ha uppnått kundkännedom.

Rapportera misstankar till Finanspolisen

Om du misstänker att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska du omedelbart rapportera till Polismyndigheten, Finanspolisen.

Om du som verksamhetsutövare misstänker att en eller flera transaktioner utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism är du skyldig att avstå från att utföra transaktionen.

Du behöver inte ha bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism har skett. Det räcker med en misstanke för att du ska vara skyldig att rapportera. Din rapportering är viktig eftersom den kan leda till att brottsutredande myndigheter upptäcker och klarar upp brott.

Verksamhetsutövare som rapporterat misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen omfattas av sekretess. Uppgifter om vem eller vad som rapporterats till Finanspolisen lämnas därför inte ut till den misstänkte eller någon annan. Du omfattas även av ett så kallat meddelandeförbud, vilket innebär att du inte får tala om för den som anmäls eller för någon utomstående att rapportering till Finanspolisen har skett.

För information om rapportering av misstänkta transaktioner kontakta Finanspolisen på 010-563 68 00. Rapportering av misstänkta transaktioner sker till Finanspolisen via portalen goAML.

Finanspolisens portal goAML, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Film om goAML, Vimeo Länk till annan webbplats.

Om du medvetet genomför en transaktion som utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism, kan du göra dig skyldig till penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över bland annat pantbanker, redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag och trustförvaltare. Varuhandlare och konsthandlare omfattas under vissa förutsättningar också av tillsynen.

Verksamhet som drivs enligt pantbankslagen är tillståndspliktig. Utövare av övriga verksamheter som står under länsstyrelsens tillsyn är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Länsstyrelsen offentliggör beslut om ingripande under en 5-årsperiod räknat från publiceringen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Stockholm har även tillsyn över filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Skånes län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Skånes, Blekinges, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Länsstyrelsens tillsyn omfattar verksamhetsutövare som driver följande verksamheter:

 • Verksamhet som drivs med tillstånd enligt pantbankslagen (Sveriges riksdag).
 • Yrkesmässig handel med varor mot kontant betalning som uppgår till ett belopp som motsvarar 5 000 euro eller mer. Exempel på verksamheter är bilhandlare, juvelerare, bygghandlare och elektronikföretag.
 • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Exempel på verksamheter är redovisningskonsulter och lekmannarevisorer.
 • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift, exempelvis skatterådgivare.
 • Oberoende jurister som inte är advokater eller biträdande jurister på advokatbyråer. Verksamheten omfattas om den oberoende juristen handlar i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner. Verksamheten omfattas också om den oberoende juristen biträder vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid:
 • Köp och försäljning av fastigheter eller företag.
 • Förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar.
 • Öppnande eller förvaltning av bank-, spar-, eller värdepapperskonton.
 • Anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag.
 • Bildande drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster och liknande juridiska konstruktioner.
 • Yrkesmässig verksamhet avseende bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer, exempelvis bolagsmäklare och bolagsbildare.
 • Yrkesmässig verksamhet avseende fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig som bolagsman i handels-eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning i förhållande till andra juridiska personer.
 • Yrkesmässig verksamhet avseende tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster, exempelvis kontorshotell och postboxföretag.
 • Yrkesmässig verksamhet avseende förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion.
 • Yrkesmässig verksamhet avseende funktion som nominell aktieägare för någon annans räkning eller åtgärder som syftar till att någon annan ska ha en sådan funktion, med undantag för uppdrag åt en juridisk person som är noterad på en reglerad marknad.
 • Yrkesmässig verksamhet i form av förmedling, förvaring eller handel med konstverk om det i verksamheten genomförs betalningar som motsvarar 10 000 euro eller mer.

Ytterligare vägledning för varuhandlare som hanterar kontanter

Beloppsgränsen på motsvarande 5 000 euro gäller både mottagna och utbetalade kontanter. Det kan röra sig om en transaktion på motsvarande 5 000 euro eller så kan det vara flera transaktioner som kan tänkas ha ett samband.

Du behöver inte ha tagit emot eller betalat ut kontanter på motsvarande 5 000 euro för att verksamheten ska omfattas av penningtvättsregelverket. Det räcker att det kan antas att verksamheten kommer att ta emot eller betala ut kontanter på motsvarande nivå. En bedömning får göras utifrån vilka typer av varor som erbjuds och vilka rutiner som finns i verksamheten för kontanta transaktioner.

Om du driver yrkesmässig verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket och länsstyrelsens tillsyn ska du anmäla verksamheten till Bolagsverkets register mot penningtvätt. En utförlig förteckning över alla verksamheter och tjänster som omfattas av länsstyrelsens tillsyn finner du under fliken ”Verksamheter som omfattas”.

Om din verksamhet upphör eller om verksamheten ändras så att du inte längre driver anmälningspliktig verksamhet, ska du avregistrera verksamheten från Bolagsverket register mot penningtvätt. Om din verksamhet ändras på annat sätt, exempelvis genom nya kontaktuppgifter, ska ändringen anmälas till Bolagsverket.

Registret mot penningtvätt, Bolagsverket Länk till annan webbplats.

Vad händer om jag inte registrerar dig?

Om din verksamhet är anmälningspliktig får du inte utföra tjänster utan att vara registrerad i Bolagsverkets register. Om du driver sådan verksamhet utan att vara anmäld till registret kan länsstyrelsen förelägga dig att upphöra med verksamheten. Föreläggandet kan förenas med vite.

Undantag från anmälningsplikten

Verksamhet som drivs enligt pantbankslagen (Sveriges riksdag) är tillståndspliktig. Sådan verksamhet behöver därför inte anmälas till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Pantbankslagen Länk till annan webbplats.

Penningtvättsregelverket som styr Länsstyrelsens arbete består av:

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Länk till annan webbplats.

Förordningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Det svenska penningtvättsregelverket har sin grund i EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Bestämmelserna i direktivet utgår från internationella standarder som utfärdats av den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force - FATF.

EU:s fjärde penningtvättsdirektiv Länk till annan webbplats.

Financial Action Task Force, webbplatsen The Financial Action Task Force Länk till annan webbplats.

Bestämmelserna som gäller för dig som verksamhetsutövare finns i penningtvättslagen och föreskrifterna. I föreskrifterna finns det också vägledning i form av allmänna råd.

Straffrättsliga lagar

De straffrättsliga lagar som reglerar brotten som är kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism är följande:

Lagen om straff för penningtvättsbrott Länk till annan webbplats.

Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Länk till annan webbplats.

Lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattar tillsyn, insatser mot oregistrerade verksamhetsutövare, informationsinsatser och upprättande av föreskrifter. Länsstyrelsen utövar tillsynen över vissa verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen. Genom tillsynen kontrollerar och granskar länsstyrelsen att verksamhetsutövarna följer penningtvättsregelverket.

Vandelsprövning

Länsstyrelsen gör återkommande en lämplighetsprövning, så kallad vandelsprövning. De som blir vandelsprövade är:

 • enskilda näringsidkare
 • person/personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, det vill säga är en verklig huvudman
 • person/personer som sitter i ledningen för en juridisk person.

Vid prövningen gör vi bland annat kontroller mot Polismyndighetens belastningsregister, Kronofogdens skuldregister, Bolagsverket gällande konkurser och näringsförbud och Skatteverket gällande beskattning och moms. Om en person i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet ska Länsstyrelsen förelägga

 • en enskild näringsidkare att upphöra med den verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn
 • en juridisk person att vidta rättelse genom att se till att personen inte längre ska vara verklig huvudman
 • en juridisk person att vidta rättelse genom att avsätta personen från sin ledande befattning.

Om en juridisk person inte följer föreläggandet om att vidta rättelse, kan länsstyrelsen förelägga om att upphöra med verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn.

Länsstyrelsens förelägganden får förenas med vite.

Kontroll av riskbedömningar och rutiner

Länsstyrelsen granskar verksamhetsutövares riskbedömningar samt rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Oftast gör länsstyrelsen så kallad skrivbordskontroll vilket innebär att verksamhetsutövaren föreläggs att lämna in de handlingar och uppgifter som länsstyrelsen behöver för sin tillsyn. Länsstyrelsen kan också göra platsbesök hos verksamhetsutövaren för att bland annat följa upp hur rutinerna och riktlinjerna tillämpas i praktiken.

Om verksamhetsutövaren inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter får länsstyrelsen förelägga verksamhetsutövaren att göra rättelse eller under vissa förutsättningar upphöra med verksamheten. Länsstyrelsens förelägganden får förenas med vite och vid överträdelser som inte är ringa får länsstyrelsen meddela sanktionsavgift.

Uppsökande verksamhet av oregistrerade verksamhetsutövare

Samtliga verksamhetsutövare som faller under länsstyrelsens penningtvättstillsyn, förutom pantbanker, ska anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Länsstyrelsen driver uppsökande verksamhet och följer upp verksamhetsutövare som valt att inte registrera sig. Länsstyrelsens kan förelägga verksamhetsutövare att registrera sin verksamhet hos Bolagsverket. Om registrering inte sker får Länsstyrelsen förelägga verksamhetsutövare att upphöra med verksamheten. Föreläggandena får förenas med vite.

Föreskriftsarbete

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna skrivs gemensamt av länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, men beslutas av varje länsstyrelse för sig. Föreskrifterna är bindande för verksamhetsutövarna. Sedan 1 januari 2018 kompletteras Länsstyrelsens föreskrifter med vägledning i form av allmänna råd.

Föreskrifterna och de allmänna råden kompletterar och förtydligar de krav som penningtvättslagen ställer på verksamhetsutövarna.

Ingripande mot överträdelser

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Aspia AB, 559137-8350, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 28 november 2018 till och med den 18 maj 2020. Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 4 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Aspia AB den 15 januari 2024 Pdf, 159.3 kB.

Accountor Ekonomi & Rådgivning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 6 mars 2023

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Accountor Ekonomi & Rådgivning AB, 556583-7803, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 15 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelse av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 5 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Accountor Ekonomi & Rådgivning AB Pdf, 431.1 kB.

Person med enskild firma Fittja Guld föreläggs att betala en sanktionsavgift, 17 februari 2023

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur den enskilda firman Fittja Guld (den enskilda firman) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket).

Granskningen visar att den enskilda firman inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Den enskilda firman har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att personen med den enskilda firman, i vart fall genom grov oaktsamhet, har orsakat de konstaterade överträdelserna.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att personen med den enskilda firman föreläggs att betala en sanktionsavgift om 30 000 kronor.

Beslut om sanktionsföreläggande Fittja Guld Pdf, 424.6 kB.

Länsstyrelsen ansökte om att Förvaltningsrätten ska besluta om sanktion i enlighet med Länsstyrelsens sanktionsföreläggande, målnummer 7379–23. Förvaltningsrätten har den 13 september 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten bifaller ansökan.

HSB Boservice i Uppland AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 30 november 2023

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur HSB Boservice i Uppland AB, 556129-2763, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 7 november 2019 till och med den 11 juni 2020. Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 300 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift HSB Boservice i Uppland AB Pdf, 157.5 kB.

Fastighetsägarna MittNord AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 december 2023

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Fastighetsägarna MittNord AB, 556049-4949, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 15 maj 2020. Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 225 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift MittNord AB Pdf, 398.3 kB.

Aktiebolaget för Varubelåning meddelas beslut om sanktionsavgift den 21 mars 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Aktiebolaget för Varubelåning, 556009-0754, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 31 augusti 2019.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 8 800 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Aktiebolaget för Varubelåning Pdf, 2 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 8298-22. Förvaltningsrätten har den 10 mars 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1728–23. Kammarrätten har den 19 september 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6112-2023. Den 11 december 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Bilenia AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 2 februari 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Bilenia AB, 559139-6824, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 18 oktober 2018 till och med den 31 december 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen har granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Bilenia AB Pdf, 13.1 MB.

DanDro Consulting AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 25 mars 2022

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur DanDro Consulting AB, 556863-4181, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 1 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 600 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Pdf, 675.1 kB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 8645-22. Förvaltningsrätten har den 15 juni 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 4193-23. Den 9 februari 2024 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Familjens jurist i Sverige AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 13 januari 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Familjens jurist i Sverige AB, 556835-4566, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvätts­regelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 18 maj 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar således tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 5 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Familjens jurist i Sverige AB Pdf, 15.9 MB.

Hestia Fastighetsförvaltning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Hestia Fastighetsförvaltning AB, 556763-1048, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 15 maj 2020.

Granskningen visar att bolaget, i väsentliga delar, inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. Bolaget har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Hestia Fastighetsförvaltning AB Pdf, 767.9 kB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12630-22. Förvaltningsrätten har den 14 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1450-23. Den 3 juli 2023 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

KAM Redovisning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 24 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur KAM Redovisning AB, 556732-9296, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 15 februari 2021 till och med den 15 februari 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning samt att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift KAM Redovisning AB Pdf, 208.1 kB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 13016-22. Förvaltningsrätten har den 28 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer: 1724-23. Kammarrätten har den 13 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Lystra Administration AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 1 mars 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Lystra Administration AB, 556766-0625, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism1 (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 7 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en allmän riskbedömning och rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism saknas helt i vissa delar och är i övrigt bristfälliga. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 140 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Lystra Administration AB Pdf, 11.5 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 6464-22. Förvaltningsrätten har den 4 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3132-23. Kammarrätten har den 3 oktober 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Piston Motors Viskan AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 10 maj 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Piston Motors Viskan AB (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden 1 juli 2018 till och med 11 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar således tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets
överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Piston Motors Viskan AB Pdf, 2.4 MB.

Roger Cars AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 december 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Roger Cars, 556614-1270, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 3 mars 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,4 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Roger Cars AB Pdf, 11.3 MB.

Stockholms Bilgrupp Norden AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 februari 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Stockholms Bilgrupp Norden AB, 556928-9233, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 2 mars 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen har granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 400 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Stockholms Bilgrupp Norden AB Pdf, 12.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 5118-22. Förvaltningsrätten har den 2 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 3609-23. Kammarrätten har den 19 oktober beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 3609-23, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 7418-23. Den 8 februari 2024 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Storholmen Förvaltning Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 7 juli 2022

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Storholmen Förvaltning Aktiebolag, 556473-6030, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i nästintill någon del. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 650 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Storholmen Förvaltning Aktiebolag Pdf, 2.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 15320-22. Förvaltningsrätten har den 14 oktober 2022 beslutat att skriva av målet efter att bolaget har återkallat överklagandet.

Trimero Accounting AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Trimero Accouting AB, 556935-3336, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 15 februari 2021 till och med den 15 februari 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 000 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12829-22. Förvaltningsrätten har den 12 januari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 1058-23. Kammarrätten har den 13 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr. 4807-23. Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Beslut om sanktionsavgift Trimero Accounting AB Pdf, 214.3 kB.

Win Win Ekonomi AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 oktober 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Win Win Ekonomi AB, 556852-2428, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 april 2021 till och med den 1 april 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 950 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 22667-22. Förvaltningsrätten har den 2 oktober 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om återförvisning och överklagandet i övrigt.

Beslut om sanktionsavgift Win Win Ekonomi AB Pdf, 5.9 MB.

ViRedo AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 december 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur ViRedo AB, 556715-7630, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 april 2021 till och med den 1 april 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i centrala delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 950 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 506-23. Förvaltningsrätten har den 29 september 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet

Beslut om sanktionsavgift ViRedo AB Pdf, 209.1 kB.

18 K Luleå AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 1 december 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 29 juli 2019 till och med den 8 april 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget brustit i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller genomföra en enstaka transaktion.

Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,6 miljoner kr.

Beslut om sanktionsavgift 18 K Luleå AB Pdf, 7.8 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 35454-21. Förvaltningsrätten har den 31 oktober 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7221-22. Kammarrätten har den 7 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Anecta AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 10 december 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Anecta AB, 556939-0692, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 5 oktober 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i nästintill någon del. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 2 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Anecta AB Pdf, 2.7 MB.

Azets Insight AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 november 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Azets Insight AB, 556250-3580, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 25 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagets har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6,5 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Azets Insight AB Pdf, 7.9 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 35468-21. Förvaltningsrätten har den 10 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Barnkompetens Akademi Sverige AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 oktober 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med 10 september 2020 (tillsynsperioden). Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 7 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Barnkompetens Akademi Sverige AB Pdf, 2.5 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 32371-21. Förvaltningsrätten har den 18 januari 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1191-22. Kammarrätten har den 28 april 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bergners Bil Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 november 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bergners Bil Aktiebolag, 556120-2820, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att genomföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,3 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Bergners Bil Aktiebolag Pdf, 3.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 35499-21. Förvaltningsrätten har den 21 december 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,2 miljoner kronor.

Gindin Ekonomidata AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Gindin Ekonomidata AB (556376-4918) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 10 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i någon del. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 90 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Gindin Ekonomidata AB Pdf, 5.5 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 4103-21. Förvaltningsrätten har den 28 oktober 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 4103-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 8234-21. Kammarrätten har den 1 mars 2022 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslår överklagandet.

Haninge Bilpark AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 17 maj 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Haninge Bilpark AB, 556866-8932, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 20 februari 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 900 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 20577-21. Förvaltningsrätten har den 1 juli 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslut om sanktionsavgift för Haninge Bilpark AB Pdf, 12 MB.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 20577-21 till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 4860-22. Den 21 november 2022 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut, målnummer 4860-22 till Högsta Förvaltningsdomstolen, målnummer 7586-22. Den 27 april 2023 beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Hoffsten Motor Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 16 december 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 31 januari 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i nästintill någon del. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 000 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 934-22. Förvaltningsrätten har den 25 november 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Beslut om sanktionsavgift för Hoffsten Motor AB Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 55-23. Kammarrätten i Stockholm har den 8 februari 2024 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslog överklagandet.

ICA Sverige AB har förelagts vid vite att göra rättelse

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur ICA Sverige AB, 556021-0261, (bolaget) har följt Länsstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 att göra rättelse. Granskningen visar att bolaget inte vidtagit rättelse i samtliga delar och att det därför fortfarande funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har därför den 12 februari 2021 beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 500 000 (femhundratusen) kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande vid vite att göra rättelse, ICA Sverige AB Pdf, 3.7 MB.

Intressenten AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 1 december 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 5 oktober 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i nästintill samtliga delar av penningtvätts­regelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 100 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Intressenten AB Pdf, 9.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 34885-21. Förvaltningsrätten har den 17 mars 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Komom Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 april 2021.

Länsstyrelsen i Stockholm län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Komom Aktiebolag, 556600-6077, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 7 september 2020. Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 35 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Komom Aktiebolag Pdf, 10 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 17388-21. Förvaltningsrätten har den 28 april 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 17388-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 3074-22. Kammarrätten har den 8 augusti 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Ordning och Redovisning i Stockholm AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 oktober 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Ordning och Redovisning i Stockholm AB, 556932-6449, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 120 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Ordning och Redovisning i Stockholm AB Pdf, 11.9 MB.

PAM REDOVISNING AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 10 mars 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur PAM REDOVISNING AB, 556913-9495, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 140 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för PAM REDOVISNING AB Pdf, 6 MB.

Tavex AB har förelagts att göra rättelse den 9 april 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Tavex AB, 556671-1189, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Tavex AB Pdf, 7.3 MB.

Tommy Karlströms Motor AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 4 februari 2021.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 3 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 480 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Tommy Karlströms Motor AB Pdf, 5.1 MB.

Trollbäckens Redovisningsbyrå Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 februari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Trollbäckens Redovisningsbyrå Aktiebolag, 556374-7327, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 180 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Trollbäckens Redovisningsbyrå Aktiebolag Pdf, 6 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 4694-21. Förvaltningsrätten har den 30 april 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Upplands Bilforum AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 3 mars 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Upplands Bilforum, 556613-0265, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 15 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjat för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,6 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Upplands Bilforum AB Pdf, 6.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12266-21. Förvaltningsrätten har den 29 november 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,5 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 12266-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 9638-21. Kammarrätten har den 4 mars 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Upplands bildemontering AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 31 mars 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Upplands bildemontering AB, 556595-4533, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 21 augusti 2019 till och med den 10 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i någon del. Bolaget saknar en adekvat och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning. Rutinerna och riktlinjerna som ska finnas i verksamheten enligt penningtvättsregelverket saknas i vissa delar helt och är i övriga delar bristfälliga. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Detta avser inte minst bolagets avsaknad av allmän riskbedömning, rutiner och riktlinjer för åtgärder för kundkännedom, genomförandet av enstaka transaktioner utan att ha uppnått tillräcklig kundkännedom samt avsaknad av rutiner och riktlinjer gällande övervakning och rapportering.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,2 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Upplands bildemontering AB Pdf, 12.3 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 14662-21. Förvaltningsrätten har den 10 november 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,1 miljoner kronor.

AB Nymans Ur 1851 meddelas beslut om sanktionsavgift den 5 oktober 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur AB Nymans Ur 1851, 556581-4554, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 17 december 2019.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för AB Nymans UR 1851 Pdf, 22.1 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 23805-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 3 miljoner kronor.

Länsstyrelsen överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 23805-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2334-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten bifaller överklagandet och bestämmer sanktionsavgiften till 6 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2334-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 175-22. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Artinsgruppen AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 16 november 2020.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Artinsgruppen AB, 556639-4549, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 7 februari 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art, att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget och att summan kontanter, både vad avser enskilda kunder och bolaget som helhet, som hanterats av bolaget i strid mot förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion är uppseendeväckande hög. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 9,1 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Artinsgruppen AB Pdf, 13.1 MB.

Överklagandet

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 28541-20. Förvaltningsrätten har den 11 maj 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 28541-20, till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3247-22. Kammarrätten har den 12 maj 2023 meddelat dom målet. Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och bestämmer sanktionsavgiften till 7 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3260-23. Den 19 december 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Bildepån i Morgongåva AB har förelagts att göra rättelse, mars 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bildepån i Morgongåva AB, 556788-8465, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Bildepån Morgongåva AB att göra rättelse enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.9 MB.

Bo Berggren Urhandel Aktiebolag har förelagts att vid vite göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Bo Berggren Urhandel Aktiebolag, 556094-2400, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50 000 kr göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Bo Berggren Urhandel Aktiebolag Pdf, 4.2 MB.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur City Office in WTC AB, 556557-6773, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det finns brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bland annat saknas en upprättad och dokumenterad allmän riskbedömning. Bolaget har därför förelagts vid vite om 100 000 kr att göra rättelse för att komma till rätta med bristen, och med andra konstaterade brister.

Föreläggande om att vid vite göra rättelse, City Office in WTC AB Pdf, 2.6 MB.

Eriksson Urhandel Aktiebolag har förelagts vid vite att göra rättelse, januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Eriksson Urhandel Aktiebolag, 556426-2359, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Eriksson Urhandel Aktiebolag Pdf, 2.8 MB.

Gröndals Bil & Motor AB har förelagts att göra rättelse, mars 2020

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Gröndals Bil & Motor AB, 556693-7743, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket).

Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut om föreläggande för Gröndals Bil & Motor AB Pdf, 2.2 MB.

Husvagnscenter i Luleå AB har förelagts att göra rättelse, april 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Husvagnscenter i Luleå AB, 556501-0278, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Husvagnscenter i Luleå AB att göra rättelse enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 2.1 MB.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur ICA Sverige AB, 556021-0261, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det finns brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bland annat saknas en analys av hur bolagets tjänster, kunder, distributionskanaler och geografiska riskfaktorer kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker. Bolaget har därför förelagts att göra rättelse för att komma till rätta med bristen, och med andra konstaterade brister.

Föreläggande att göra rättelse, ICA Sverige AB Pdf, 2.5 MB.

IWG Management (Sweden) AB har förelagts att göra rättelse, april 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur IWG Management (Sweden) AB, 556948-7803, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, IWG Management (Sweden) AB Pdf, 4.7 MB.

LUXURYWATCHES STOCKHOLM AB meddelas beslut om sanktionsavgift.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur LUXURYWATCHES STOCKHOLM AB, 556897-1054, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 2 juli 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 2,2 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för LUXURYWATCHES STOCKHOLM AB Pdf, 13.3 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 16674-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 16674-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2331-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2331-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 113-22. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Postbox24 Entreprenad Handelsbolag har förelagts att vid vite göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postbox24 Entreprenad Handelsbolag, 969745-9015, (bolaget) har följt Länsstyrelsens beslut den 12 december 2019 att göra rättelse. Granskningen visar att bolaget inte vidtagit begärd rättelse och att det därför fortfarande funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har därför den 5 oktober 2020 beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 300 000 (trehundratusen) kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Postbox24 Entreprenad Handelsbolag Pdf, 9.5 MB.

Rob. Engström AB meddelas beslut om sanktionsavgift.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Rob. Engström AB, 556067-8624, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 10 december 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 8,5 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Rob. Engström AB Pdf, 8.3 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 14712-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 5 miljoner kronor.

Länsstyrelsen samt bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 14712-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2311-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten bifaller Länsstyrelsens överklagande och bestämmer sanktionsavgiften till 8,5 miljoner kronor. Kammarrätten avslår bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2311-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 7749-21. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag, 556011-8043, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag Pdf, 3.8 MB.

Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB meddelas beslut om sanktionsavgift.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB, 556797-2814, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 10 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av allvarlig art samt beaktar att avsaknaden av allmän riskbedömning, upprätthållande av affärsförbindelser utan att ha uppnått tillräcklig kundkännedom samt avsaknad av rutiner och riktlinjer gällande övervakning är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB Pdf, 11.1 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 25660-20. Förvaltningsrätten har den 19 oktober 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 25660-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 8264-21. Kammarrätten har den 7 juni 2022 meddelat beslut i målet. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

TJ:s City Guld & Silver Aktiebolag har förelagts att göra rättelse, januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur TJ:s City Guld & Silver Aktiebolag, 556276-5783, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, TJ:s City Guld & Silver Aktiebolag Pdf, 2.5 MB.

Tords Motorservice AB har förelagts att göra rättelse, mars 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Tors Motorservice AB, 559024-7887, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Tords Motorservice AB Pdf, 3.8 MB.

Tumbo Husvagnar AB har förelagts att göra rättelse, februari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Tumbo Husvagnar AB, 556516-0362, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Tumbo Husvagnar AB Pdf, 3.9 MB.

Upplands Bil & Fritidscenter AB har förelagts att göra rättelse, januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Upplands Bil & Fritidscenter AB, 556978-2047, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Upplands Bil & Fritidscenter AB Pdf, 2.9 MB.

Övik Marina & Motor AB har förelagts att göra rättelse, februari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Övik Marina & Motor AB, 556733-2886, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Övik Marina & Motor AB Pdf, 4 MB.

Aktiebolaget PHILEA har förelagts att göra rättelse, oktober 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Aktiebolaget PHILEA, 556326-1949, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Aktiebolaget PHILEA att vidta rättelse enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.7 MB.

Jovenia Aktiebolag har förelagts att vid vite göra rättelse, december 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Jovenia Aktiebolag, 556502-0343, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50 000 kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Jovenia Aktiebolag Pdf, 1.9 MB.

Kaplans Safir AB har förelagts att göra rättelse, november 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Kaplans Safir AB, 556492-5773, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Kaplans Safir AB att vidta rättelse enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.4 MB.

Nordic bil begagnade bilar AB har förelagts att vid vite göra rättelse, november 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Nordic bil begagnade bilar AB, 556933-9236, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50 000 kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Nordic bil begagnade bilar AB att vid vite vidta rättelse enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.9 MB.

Postbox24 Entreprenad Handelsbolag har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postbox24 Entreprenad Handelsbolag, 969745-9015, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen den 12 december 2019 beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Postbox24 att vidta rättelse enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 2.9 MB.

Svennefjord Consulting AB har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Svennefjord Consulting AB, 559045-6702, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har ålagts att komplettera bland annat sin allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för kundkännedom. Länsstyrelsen har därför den 11 mars 2019 förelagt bolaget att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande att vidta rättelse, Svennefjord Consulting AB Pdf, 1.1 MB.

 Vallstena Redovisning & Administration har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Vallstena Redovisning & Administration, 551112-0387, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har ålagts att komplettera bland annat sin allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för kundkännedom. Länsstyrelsen har därför den 13 juni 2019 förelagt bolaget att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande om att vidta rättelse, Vallstena Redovisning & Administration Pdf, 187 kB.

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på denna sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Penningtvätt

Arkiv för nyhetsbrevet Penningtvätt

Kontakt

Enheten för företags- och säkerhetstillsyn

Penningtvätt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss