Deponera hyra

Du kan deponera hyra om du exempelvis anser att du har rätt att göra avdrag på hyran på grund av brister i en bostad eller lokal som du hyr. Ansök om deponering av hyra hos Länsstyrelsen.

Om du hyr en bostad eller lokal kan du i vissa fall deponera hela eller delar av hyran hos Länsstyrelsen. Det är du själv som bestämmer hur mycket du ska deponera. Vid en deponering tar vi emot och förvarar pengar som du ska betala till hyresvärden.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera hyran?

Som hyresgäst har du möjlighet att deponera hyra vid följande situationer:

 • Du anser att du har rätt till avdrag på hyran för att det finns problem med eller skador på bostaden eller lokalen som inte beror på dig själv. Exempelvis om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet.
 • Du anser att du har rätt till skadestånd enligt hyreslagen.
 • Du anser att du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har rättat till brister.
 • Du har ett ekonomiskt motkrav på hyresvärden, oavsett vad motkravet gäller.
 • Du är inte överens med hyresvärden om storleken på hyresbeloppet, om beloppet inte är bestämt i hyresavtalet.

Fördelen med att deponera hyran hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att hyresvärden inte kan vräka dig för att du inte har betalat. Du kan dock bli uppsagd från din lägenhet om du deponerar en för stor del av hyran. Det kan till exempel vara om du deponerar hela månadshyran när det bara är ett rum i en trerumslägenhet som inte är användbart. Hyresvärden har också rätt att vräka dig om du deponerar pengarna efter hyrans förfallodag.

Hur gör jag för att deponera hyran?

En ansökan om deponering av hyra består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen, betala in pengarna du vill deponera och betala in en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

 • Ansök om deponering av hyra
  För att deponera hyra fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Av din ansökan ska det framgå

 • lägenhetens eller lokalens adress
 • minst en giltig grund för deponering av hyra samt storleken av respektive krav mot hyresvärden som medför rätt till deponering (till exempel ett skadeståndskrav som uppgår till visst belopp eller hinder i nyttjanderätten som uppgår till visst belopp)
 • den månad/det kvartal från vilket avdraget på hyran görs
 • det avdragna beloppets storlek och hyrans sista betalningsdag (förfallodag)
 • hyresvärdens namn och adress.

Bestämmelser om deponering av hyra finns i 12 kap. 21 § jordabalken.

Ansökan skickar du till

Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för tillstånd, deponeringar

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

 • Betala in pengarna du vill deponera
  Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen. Du avgör själv hur stort belopp du ska deponera.

  Vid det första inbetalningstillfället: Ange ditt organisationsnummer eller personnummer samt namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

  Vill du fortsätta att deponera hyran på samma grund? Ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första deponeringen, samt storleken på eventuell pant (till exempel ”208-2010-300, oktober, pant 10 000”).

Vi rekommenderar att du ansöker om deponering av hyra senast en vecka innan den sista betalningsdagen (förfallodagen) för hyran.

Länsstyrelsen kan inte bedöma hur stor del av hyran det är skäligt att deponera. Den bedömningen är alltid hyresgästens eget ansvar. Du kan anlita juridisk expertis eller vända dig till exempelvis Hyresgästföreningen.

Inbetalning av deposition och säkerhet

Pengarna sätter du in på Länsstyrelsens bankgiro 850-7121.

 • Lämna en säkerhet för att få deponera
  För att du som hyresgäst ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

  Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.
Belopp 2018

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 22 750 kr (1/2 basbelopp)

2 000 kr

22 751 – 50 000 kr 

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr –

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr

Om vi fattar beslut om att du får deponera hyra meddelar vi hyresvärden meddelar vi det till hyresvärden.

Utbetalning och återbetalning
Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och hyresvärden är överens om det.

Ansökan om utbetalning eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna.

Ansökan skickar du till

Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för tillstånd, deponeringar

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Hyresvärdens agerande

Om hyresvärden vill komma åt depositionen ska denne, inom tre månader räknat
från tidpunkten för underrättelsen och hyrans förfallodag, visa att överenskommelse har träffats med hyresgästen om rätt att lyfta det deponerade beloppet, eller att fastställelsetalan om rätt att lyfta det deponerade beloppet har väckts mot hyresgästen vid allmän domstol.

Om hyresvärden inte agerar inom rätt tid har hyresgästen möjlighet att skriftligen begära återbetalning av det deponerade beloppet. Ett sådant återtagande innebär inte att hyresvärden förlorar sin eventuella rätt till betalning av den hyran, utan endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör och att hyresgästen har skyddat sig mot vräkning.

Som enskild bostadsrättsinnehavare kan du vända dig till Bostadsrättsnämndenlänk till annan webbplats.

Kontakt