Deponera arrende

Du kan deponera arrende om du exempelvis anser att du har rätt till avdrag på avgiften. Ansök om deponering av arrende hos Länsstyrelsen.

Om du anser att du har rätt till avdrag på arrendeavgiften har du möjlighet att deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Du kan på detta sätt undvika att arrenderätten går förlorad på grund av att du inte har betalat avgiften i rätt tid.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera arrendet?

Som arrendator har du rätt att deponera arrendeavgift om du anser att du:

 • har rätt till avdrag på avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken,
 • har rätt till ersättning för skada enligt jordabalken,
 • har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brister,
 • har ett ekonomiskt motkrav på jordägaren, oavsett vad motkravet gäller eller
 • inte är överens med jordägaren om storleken på arrendeavgiften, om beloppet inte är bestämt i arrendeavtalet.

Fördelen med att deponera arrendet hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att jordägaren inte får hävda att arrenderätten är förverkad för att du inte har betalat. Du kan dock gå miste om arrenderätten om du deponerar en för stor del av avgiften, till exempel hela arrendeavgiften även om bara en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom exempelvis jordras. Arrenderätten kan också förverkas om du deponerar efter avgiftens förfallodag.

Hur gör jag för att deponera arrendet?

En ansökan om deponering av arrende består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen, betala in pengarna du vill deponera och betala in en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

 • Ansök om deponering av arrende
  För att deponera arrende fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Av din ansökan ska det framgå

 • från vilken månads arrendeavgift avdraget görs
 • det  avdragna beloppets storlek
 • avgiftens sista betalningsdag (förfallodagen)
 • arrendeställets adress
 • jordägarens namn och adress
 • skälet/skälen för deponeringen (är det flera skäl måste du ange ett belopp för varje skäl).

Bestämmelser om deponering av arrende finns i 8 kap. 12 a § jordabalken.

Ansökan skickar du till

Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för tillstånd, deponeringar

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

 • Betala in pengarna du vill deponera
  Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen. Du avgör själv hur stort belopp du ska deponera.

  Vid det första inbetalningstillfället - ange ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

  Om du vill fortsätta att deponera arrendet - ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första deponeringen samt storleken på eventuell pant (till exempel ”208-2010-300, oktober, pant 10 000”).

Vi rekommenderar att du skickar in ansökan om deponering av arrende senast en vecka innan den sista betalningsdagen (förfallodagen) för arrendet.

Länsstyrelsen kan inte avgöra hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen gör du själv.

 • Lämna en säkerhet för att få deponera
  För att du ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden eller jordägaren enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

  Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.
‌Belopp 2018

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 22 750 kr (1/2 basbelopp)

 2 000 kr

22 751 – 50 000 kr 

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr -

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr

 

Inbetalning av deposition och säkerhet

Pengarna sätter du in på Länsstyrelsens bankgiro 850-7121.

Om vi fattar beslut om att du får deponera arrende meddelar vi det till jordägaren.

Utbetalning och återbetalning

Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och den du arrenderar mark av är överens om det.

Ansökan om utbetalning eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av dig som vill ha ut pengarna.

Ansökan skickar du till

Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för tillstånd, deponeringar

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Jordägarens agerande

Länsstyrelsen underrättar jordägaren om nedsättningen. När tre månader har gått från underrättelsen och arrendeavgiftens förfallodag har du rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet om jordägaren inte har visat för Länsstyrelsen att han har stämt dig eller att han har träffat en överenskommelse med dig. Om du tar tillbaka beloppet efter tre månader innebär det inte att jordägaren förlorar rätten till avgiften, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Jordägarens eventuella fordran kvarstår och denne kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jfr 8 kap 26 § Jordabalken).

Kontakt