Fiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Svenskafiskeregler.selänk till annan webbplats

Fiskeregler i Stockholms län

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Sedan 2006 finns det därför 25 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

För kartor och mer information, se fiskeguidenPDF.

Förslag till nya fiskregler för mellersta ostkusten

Länsstyrelsen Stockholm ska i samarbete med fyra andra län ta fram ett förslag till nya fiskeregler för mellersta ostkusten. Projektet kallas ReFisk och ska rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten i december 2018.

Varför görs projektet ReFisk?

  • Havs- och Vattenmyndigheten har påbörjat en översyn och revidering av fiskeregler för andra kuststräckor i Sverige. För att underlätta arbetet även för mellersta ostkusten har Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till ReFisk.
  • Resultatet ska bli ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning längs mellersta ostkusten -  med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningar som finns här.  
  • Länsstyrelserna i Gävleborgs-, Uppsala-, Stockholms-, Södermanlands- och Östergötlands län medverkar och samverkar med högskolor, intresseorganisationer med mera.
  • Havs- och vattenmyndigheten är sedan den myndighet som fattar beslut om nya fiskeregler.

Kunskapsinsamling på olika sätt

För att kunna föreslå rätt åtgärder behöver kunskap samlas in. Projektet ska därför

  • utvärdera effekten av fredningsområden för fisk genom provfiske,
  • öka kunskapen om gäddbestånden i Stockholms skärgård genom genetisk beståndsidentifiering,
  • genomföra en enkät om attityder till fiskeregler i Stockholms, Gävleborgs, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län.

Utvärdering i fredningsområden

2003 införde Länsstyrelsen i Stockholm fredningsområden för fisk i Stockholms län. För att utvärdera om detta är en bra skyddsform för att skapa ett hållbart fiskbestånd görs nu följande utvärderingsåtgärder inom ramen för ReFisk: provfiske efter gädda i tolv fredningsområden och tolv referensvikar, insamling av genetiska prover för beståndsidentifiering av gädda, märkning av gädda för att se spridningsområden samt . undersökning av vikarna med avseende på övriga fiskbeståndet, vegetation, bottenfauna (bottendjur), djurplankton och betningstryck från spigg.

Följ vad vi gör på ReFisk-projektets Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt