Frågor och svar Vattenverksamhet

För att få göra arbeten nära eller i vatten kan det krävas anmälan, tillstånd eller dispens enligt miljöbalken. Nedan följer några vanliga frågor och svar om vattenverksamheter.

Vad utgör vattenverksamhet?

 • Uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning (t.ex. en brygga) i ett vattenområde
 • Fyllning eller pålning i ett vattenområde
 • Bortledande av vatten från ett vattenområde
 • Grävning (såsom muddring), sprängning eller rensning i ett vattenområde
 • En annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge
 • Bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta
 • Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller annan åtgärd för detta
 • Markavvattning

Vilka vattenverksamheter är anmälningspliktiga?

 1. Anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar
 2. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.
 3. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter.
 4. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.
 5. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter.
 6. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund.
 7. Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.
 8. Nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.
 9. Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta.
 10. Bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta.
 11. Utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1–10.
 12. Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1–10, eller.
 13. Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1–10.

Om åtgärden är större än vad som ryms inom punkterna ovan är åtgärden tillståndspliktig, det vill säga kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Anmälan behövs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Beviskravet att inga intressen påverkas ligger på den som vill bedriva vattenverksamheten.

Hur gör man en anmälan om vattenverksamhet?

Anmälan om vattenverksamhet ska göras på särskild blankett.

Gäller anmälan en vattenverksamhet i Värmdö eller Österåkers kommun ska anmälan göras till kommunen.

Vad kostar det att göra en anmälan om vattenverksamhet?

Avgiften för länsstyrelsens prövning av en anmälningspliktig vattenverksamhet är idag 1350 kronor och måste betalas innan du kan få ett beslut. I samband med att din anmälan kommer in till Länsstyrelsen skickar vi ut en faktura på avgiften. Om prövningen omfattar andra tillstånd eller dispenser kan ytterligare avgifter tillkomma.

Har mitt ärende kommit in och hur långt har ni kommit med mitt ärende?

Gå till Länsstyrelsens diariumlänk till annan webbplats och sök på aktuell fastighetsbeteckning. Här framgår när ärendet registrerades och vem som är handläggare. Här framgår även vad som registrerats hittills i ärendet.

Kommer ni att godkänna min anmälan om vattenverksamhet?

Vi lämnar inga förhandsbesked. När anmälningsärendet är tillräckligt utrett kommer Länsstyrelsen endera att godkänna anmälan, förelägga om att vidta försiktighetsmått , förelägga om att söka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen eller förbjuda den anmälda verksamheten.

Kan jag påbörja min anmälda vattenverksamhet innan jag fått ett beslut?

Nej, den anmälda vattenverksamheten får inte påbörjas förrän ni mottagit Länsstyrelsens beslut i ärendet.

Går Länsstyrelsens beslut gällande anmälda vattenverksamheter att överklaga?

Ja, Länsstyrelsen beslut gällande anmälda vattenverksamheter kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Kräver vattenverksamhet även dispens från strandskyddsbestämmelserna?

Respektive kommun bedömer om åtgärden kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Hur hanterar jag mina muddermassor?

Upplägg av muddermassor ska anmälas till respektive kommun. Dumpning av muddermassor i vattenområde är förbjudet, dispens kan dock sökas hos Länsstyrelsen.

Jag misstänker att någon utfört en otillåten vattenverksamhet, vad gör jag?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter. Skriv ner vad du iakttagit och skicka in det till Länsstyrelsen tillsammans med fotodokumentation och kartmaterial. Länsstyrelsen kan då öppna ett tillsynsärende och det kan bli aktuellt med återställningsåtgärder. Gäller det vattenverksamhet i Värmdö kommun ska dock informationen skickas till Värmdö kommun.

Hur vet jag om det finns en vattendom för en viss verksamhet?

Mark- och miljödomstolen hos Nacka Tingsrätt samt Mark- och miljööverdomstolen hos Svea Hovrätt har samtliga domar.

Hur får jag information om markavvattningsföretag?

Stadsarkivet har de flesta beslut som rör markavvattningsföretag. Dessa kan man beställa från Stadsarkivet. Skicka e-post till Stadsarkivet.

För länskarta över markavvattningsföretag se Länsstyrelsens webb-GIS. Gå in under Planeringsunderlag 1/Bestämmelser.

Ett dike på min fastighet har växt igen och behöver rensas.

Det ingår i ditt underhållsansvar att rensa diket och åtgärden behöver inte anmälas till länsstyrelsen så länge du rensar till samma djup och bredd som diket ursprungligen hade. Tänk på att utföra arbetet med minsta möjliga störning på djur och växtliv och så att grumling minimeras. Om fisket kan skadas ska dock åtgärden anmälas till Länsstyrelsen innan arbeta påbörjas.

Vad gäller för anläggning av sjövärmesystem?

Anläggning av sjövärmesystem i vattenområde definieras varken som anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. Sjövärmesystem kan dock kräva dispens från strandskydd och kan även utgöra miljöfarlig verksamhet.

Behöver jag tillstånd för att utföra underhåll av dagvattendammar?

Underhållsmuddring av dagvattendammar både inom detaljplanelagt och icke detaljplanelagt område kan definieras som vattenverksamhet som kräver anmälan till Länsstyrelsen.

Underhållsmuddring definieras som en anmälningspliktig vattenverksamhet endast om dammen till största delen består av naturligt förekommande vatten eller dagvatten från icke detaljplanelagda områden.

Om dammen till största delen består av dagvatten från detaljplanelagda områden definieras inte underhållsmuddringen som en anmälningspliktig vattenverksamhet.

Kontakt